Fylkesting

Etter en samlet vurdering avslutter Troms og Finnmark fylkesting sitt møte etter torsdag 12. mars. Møte skulle opprinnelig vare til og med 13. mars. Se endringer i programmet under.

Tidspunkt
Mandag 09.03.2020 09.00 - torsdag 12.03.2020 20.00
Sted
Fylkeshuset, Strandveien 13, 7009 Tromsø

Du kan følge møte direkte på vår web-tv

Tirsdag 10/3

Kl 09.00   Åpning   

  • Kulturelt innslag
  • Navneopprop
  • Godkjenning av innkalling
  • Ungdommens fylkesråd (inntil 20 min)
  • Godkjenning av saksliste

a) Her varsles eventuelle uttalelser som ønskes fremmet med tema/tittel kort b) Eventuelle spørsmål som ønskes rettet til ansvarlig fylkesråd fremmes med tema/tittel kort her, men refereres ikke, sendes så inn raskt

  • Godkjenning av møteplan
  • Valg av to til å underskrive protokoll

Referatsak 1/20 Innspill Jordbruksforhandlingene 2020 fra Troms og Finnmark fylkeskommune

Referatsak 2/20 Høring – Forslag til endringer i valgforskriften om valgdistrikter ved stortingsvalg

1/20 Fritak fra politiske verv

2/20 Permisjon fra politiske verv

4/20 K-sekreteriat IKS – selskapsavtale

6/20 Avhending av Alvestad fergekai – nedleggelse av fv. 7756

9/20 Ryaforbindelsen – endring av garanti

11/20 Interkommunalt Arkiv Troms IKS – endret selskapsavtale

13/20 Bompengeselskap Nord AS (BNAS) – endring av eierstruktur

19/20 Omklassifisering fylkesvegarmer – Bjarkøyforbindelsen

23/20 Fylkesrådets tiltredelseserklæring

(presentasjon inntil 20 min, debatten går torsdag fra 09.00)

Kl. 11.30    Lunsj

Fra 11.30 og ut dagen - pause i forhandlingen pga. gruppemøter, komitemøter og møte i forretningsutvalget 

Onsdag 11/3

Kl 09.00 

20/20 Oppnevnelse av klagenemd for opplæring

7/20 Svar på høring – utredning om sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge og Finnmarkssykehuset

12/20 Revidering av selskapsavtale for Barentssekreteriatet IKS

14/20 Samarbeidsavtale for det kommunale oppgavefellesskapet Nord-Norges Europakontor

Kl 10.15 – 1030 Kaffe

17/20 Budsjettprosess 2020 og revidering av budsjett 2020

18/20 Oppstart av arbeid med regional planstrategi

Kl 12.00   Lunsj   

Kl 13.00 – 17.00 Folkevalgtopplæring – eget program

NB. Frist innsending av uttalelser for behandling i fylkestinget kl 17.00

Torsdag 12/3

Kl 09.00 

23/20 Fylkesrådets tiltredelseserklæring – debatt

Kl 10.15 – 10.30 Kaffe

15/20 Oppnevnelse av vannregionutvalg for Troms og Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion

5/20 Kontraktsstrategi for drift og vedlikehold av fylkesveger

21/20 Regionalt forskningsfond – fremlegg til ny styringsmodell

22/20 Orienteringssak – Ny rapport fra Statens vegvesen: «Skredsikringsbehovet langs riks og fylkesveg i Nordland, Troms og Finnmark»

Kl 12.00 – 13.00   Lunsj

  • Spørsmål
  • Interpellasjoner

Spørsmål, interpellasjoner og uttalelser finner dere her.

10/20 Søknad om å dele opp Troms og Finnmark fylkeskommune etter indelingsloven

8/20 Troms og Finnmark fylkeskommunes innspill til Nasjonal Transportplan 2022 – 33

3/20 Valg til styrer, råd og utvalg

16/20 Trafikksikkerhetsutvalget i Troms og Finnmark

  • Uttalelser

Kl 18.00/20.00 Avslutning fylkestinget

Fredag 13/3

Ikke fylkestingsforhandlinger denne dagen.

 

Arrangør

Troms og Finnmark fylkeskommune
Til toppen