Fylkesting

Troms og Finnmark fylkesting møtes 16.-19. juni. 

Tidspunkt
Mandag 15.06.2020 12.15 - fredag 19.06.2020 15.00
Sted
Teams

Følg fylkestinget på web-tv

Sakspapirer, interpellasjoner og spørsmål finner du her

Du kan også klikke på saksnummeret i programmet under og komme direkte til saksdokumentene.

Program

Mandag 15. juni

Gruppemøter (respektive partigrupper organiserer dette selv)

Kl. 12.15 – 14.15: komitemøter for følgende komiteer: Kultur, helse og internasjonalt, Miljø, plan og næring, Utdanning

Kl. 14.45 - 17.00: komitemøter for følgende komiteer: Samferdsel, Økonomi

Tirsdag 16. juni

Kl. 09.00 – 12.00: komitemøter for følgende komiteer: - Økonomi - Eventuell komite med behov for ekstra tid (inntil to komiteer)

Kl 13.00  Åpning

 • Navneopprop
 • Godkjenning av innkalling
 • Ungdommens fylkesråd (inntil 20 min)
 • Godkjenning av saksliste - Her varsles eventuelle uttalelser som ønskes fremmet med tema/tittel kort
 • Godkjenning av møteplan
 • Valg av to til å underskrive protokoll
 • Muntlig spørretime NB - Jmf reglement for Troms og Finnmark fylkesting og fylkestingets komiteer 3.20d)

 
Referatsak 4/20 – Søknad om omstillingsstatus for Vadsø kommune
Referatsak 5/20 – Høringssvar Troms og Finnmark fylkeskommune – Domstoladministrasjonsutvalget
Referatsak 6/20 – Klimakur 2030 – Høringsuttalelse
Referatsak 7/20 – Valg av medlem og varamedlem til styret i Tromsø Havn KF
Referatsak 8/20 – Saksprotokoll, 26052020, sak 155/20, Fv 862 Selvmordssikring av Sandnessundbrua

Kl 15.00 - 15.30: Pause

25/20 – Justering av reglement for Troms og Finnmark fylkesråd
28/20 – Årsmelding Vigo IKS
31/20 – Årsmelding 2019 – NDLA
32/20 – Karriereveiledning, samarbeid med forsvaret og TFFK ved divisjon for næring og kompetanse, avdeling voksenopplæring, karriere og integrering (VKI)  
43/20 – Salg av deler av gnr. 119/747 - Veslefrikkvegen/Dramsvegen – Tromsø kommune
46/20 – Åpningsbalanse Troms og Finnmark fylkeskommune
45/20 – Nytt flaggreglement for Troms og Finnmark fylkeskommune
47/20 – Revidering av fylkestingets reglement og forskrifter
49/20 – Retningslinjer for representasjon og bevertning for folkevalgte i Troms og Finnmark fylkeskommune
51/20 – Retningslinjer for tjenestereiser for folkevalgte i Troms og Finnmark fylkeskommune     

NB! Frist for innsending av uttalelser for behandling i fylkestinget tirsdag kl 17.00

Onsdag 17. juni

Kl 09.00 

Orienteringer

 • Orientering fra Nord-Norges Europakontor v/direktør Nils Kristian Sørheim (inntil 45 min)
 • Orientering vedrørende Covid 19 fra Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (inntil 20 min)

26/20 – Høring – endringer i energiloven om funksjonelt skille
39/20 – Havbruksfondet 2020 - Fordeling
   
Kl 10.30 – 10.45: Pause 

 • Spørsmål 
 • Interpellasjoner 

Kl 12.30 – 13.30: Lunsj

27/20 – Høring – med rett til å mestre «Liedutvalget»
29/20 – Høring NOU 2019:23 – Forslag til ny opplæringslov
30/20 – Forslag til organisering av fagskolene i Troms og Finnmark

Kl 15.00 - 15.30: Pause

44/20 – Arbeid med FN`s bærekraftsmål i Troms og Finnmark Fylkeskommune
52/20 – Representantforslag fra Furuly, H – motorferdselsloven
53/20 – Representantforslag fra Mathisen, H – utdanningstilbudet i Troms og Finnmark

- Uttalelser

Torsdag. 18 juni

Kl 09.00 

33/20 – Nasjonal transportplan 2022 – 2033 – Høring av transportvirksomhetenes svar på oppdrag fra departementet
35/20 – Bompengeforliket og konsekvenser for Tromsø. Brev fra Samferdselsdepartementet januar 2020   
 
Kl 10.30 – 10.45 Pause

36/20 – Dobling av lokal drivstoffavgift
37/20 – Skredsikringsprogrammet for Troms og Finnmark – justering av prosjektporteføljen     

Kl 12.30 – 13.30 Lunsj

38/20 – Strategi for forvaltning av fiskerihavner i Troms og Finnmark fylkeskommune
41/20 – Årsregnskap og årsberetning 2019, Finansrapportering pr 31.12.2019. Finnmark fylkeskommune
42/20 – Årsregnskap og årsberetning 2019 Årsrapport finansforvaltning 2019 Troms Fylkeskommune 

Kl 15.00 - 15.30: Pause

40/20 – Revidert budsjett 2020 og økonomiske basisforutsetninger for budsjett 2021/økonomiplan 2021 – 2024    

Fredag 19. juni

Kl 09.00 

34/20 – Status for arbeidet med anbudsprosess regionale flyruter (FOT) – Orienteringssak
48/20 –  Behandling av søknad om fritak fra verv
50/20 – Møteplan 2021

Orienteringssak 1/20 - Orientering om fratreden – Toril Bakken Kåven (NKF)
 
Kl 10.30 – 10.45 PAUSE

Behandling av fylkestingssaker, hvis forsinkelse i behandlingen tidligere  
 
Kl 15.00 Møtet avsluttes

Arrangør

Troms og Finnmark fylkeskommune
Til toppen