Fylkesting oktober

Troms og Finnmark fylkesting møtes 6.-9. oktober.

Tidspunkt
Tirsdag 06.10.2020 10.00 - fredag 09.10.2020 13.30
Sted
Teams

På grunn av situasjonen med covid-19 har forretningsutvalget i Troms og Finnmark vedtatt at møtet avholdes digitalt.

Følg møtet direkte her

Du finner alle saksdokumentene tilknyttet møtet her, og vedtak legges ut fortløpende på samme side.

Du kan også klikke deg inn på enkeltsakene i møteplanen under.

Møteplan

NB! Endringer i møteplanen kan oppstå.

Tirsdag 6. oktober

Kl. 10.00 Åpning

 • Kulturinnslag
 • Navneopprop
 • Godkjenning av innkalling
 • Ungdommens fylkesråd (inntil 20 min)
 • Godkjenning av saksliste
  Her varsles eventuelle uttalelser som ønskes fremmet, med tema/tittel kort.
 • Godkjenning av møteplan
 • Valg av to til å underskrive protokoll

77/20 Avvikling av fylkestingets møte i oktober 2020 som fjernmøte

Muntlig spørretime

 • Tema for spørsmål varsles fylkesordfører senest fredag 2 oktober kl. 14.00. For øvrig jmf reglement for Troms og Finnmark fylkesting og fylkestingets komiteer 3.20 d)

Kl. 12.00 – 13.00 Lunsj

Referatsak 9/20 Ryaforbindelsen - endring av garantistillelse

Referatsak 10/20 Høring – vedtatt EU-regelverk for elektrisitetsmarkedet «Renenergipakken»

Referatsak 11/20 Fylkesrådssak vedrørende løsning for PSU/samarbeidsutvalg

Referatsak 12/20 Meddelelse om tildeling – bygging av kombifartøy

Referatsak 13/20 Høring – Forslag til endringer i valgloven, valgforskriften og forskrift om valg til Sametinget

Orientering Nord Norsk landbruksråd – rapport «verdiskaping og sysselsetting i landbruk i Nord Norge» (inntil 20 min)

60/20 Regionale forskningsfond (RFFNORD) – Årsrapport 2019

61/20 Endring i vedtekter og aksjonæravtale Bredbåndsfylket Troms AS

67/20 Status for arbeid med anbudsprosess regionale flyruter (FOT)

Orienteringssak 2/20 Orientering om fratreden – Kirsti Bergstø (SV)

Orienteringssak 3/20 Erfaring med digitale møter

74/20 Interkommunalt arkiv Finnmark IKS – endret selskapsavtale

79/20 KomRev Nord IKS – Ny selskapsavtale pr 1.7.2020

Kl. 15.00 – 15.30  Pause

78/20 Årsrapport for elev- og lærlingeombud og mobbeombud 2020

 • Presentasjon v/ombudene (inntil 20 min).

57/20 Orientering om regionale integreringsoppgaver til fylkeskommunen

Fylkestingets forhandlinger avsluttes kl. 17.00, med mulighet for forlengelse til kl. 18.00.    

Onsdag 7. oktober

Kl. 09.00                              

 • Spørsmål
 • Interpellasjoner

Jmf. fylkestingets reglement 3.20 b) og c)

82/20 Representantforslag fra Rokkan Iversen, MDG, Naturregion 2030

Jmf fylkestingets reglement 3.20 a)

Kl. 10.30 – 11.00 Pause

56/20 Godkjenning lokal forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Troms og Finnmark fylkeskommune                        

58/20 Samordning av tiltak for opplæring i og om samisk språk og kultur i den videregående opplæringen i Troms og Finnmark

59/20 Klimaregnskap 2019

Kl. 12.30 – 13.30 Lunsj

62/20 «Bærekraftige anskaffelser» - Anskaffelsesreglement Troms og Finnmark fylkeskommune. Del 1 politiske føringer
Saken er flyttet til torsdag.

Kl. 15.00 – 15.30 Pause

63/20 Løypemelding regional planstrategi

65/20 Helårsferge Brensholmen – Botnhamn

Fylkestingets forhandlinger avsluttes kl. 17.00, med mulighet for forlengelse til kl. 18.00.

NB! Frist for innsending av uttalelser for behandling i fylkestinget onsdag kl. 17.00

Torsdag 8. oktober

Kl. 09.00

Fortsettelse av behandling av sak 59/20 Klimaregnskap 2019

62/20 «Bærekraftige anskaffelser» - Anskaffelsesreglement Troms og Finnmark fylkeskommune. Del 1 politiske føringer

64/20 Endringer i drosjenæringen – bruk av enerett

66/20 Helhetlig skredsikringsprogram for Troms og Finnmark

68/20 Årsregnskap og årsberetning 2019. Finansrapportering pr. 31.12.2019 Finnmark fylkeskommune

Kl. 10.30 – 11.00 Pause

69/20 Åpningsbalanse Troms og Finnmark fylkeskommune

70/20 Budsjettoppfølging pr 15.08.2020 Drift

Kl. 12.30 – 13.30 Lunsj

71/20 Budsjettoppfølging investering pr 15.08.2020

75/20 Justering av forretningsutvalgets reglement

76/20 Justering av reglement for Troms og Finnmark fylkesting og fylkestingskomiteer

Kl. 15.00 – 15.30 Pause

80/20 Strategiplan for samferdsel 2020 – 2032

81/20 Lokal forskrift – skoleruter for 2021/2022 og 2022/2023

Fylkestingets forhandlinger avsluttes kl. 17.00, med mulighet for forlengelse til kl. 18.00

Fredag 9. oktober

Kl. 09.00

72/20 Valg til styrer, råd og utvalg

73/20 Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2024

Kl. 10.30 – 11.00 Pause

Uttalelser

Møteslutt kl. 13.30

Arrangør

Troms og Finnmark fylkeskommune
Til toppen