Fylkesting desember

Troms og Finnmark fylkesting møtes 8.-11. desember. 

Tidspunkt
Tirsdag 08.12.2020 10.00 - fredag 11.12.2020 13.30
Sted
Teams

Møtested, saksliste og saksdokumenter for møtet er tilgjengelig på vårt politiske område.

Du kan også klikke deg inn i enkeltsakene i programmet under. NB! Endringer i programmet kan forekomme.

Her kan du følge fylkestinget direkte

Tirsdag 8. desember

Kl. 10.00 Åpning Kulturinnslag

  • Navneopprop
  • Godkjenning av innkalling
  • Ungdommens fylkesråd (inntil 20 min)
  • Godkjenning av saksliste*

*Her varsles eventuelle uttalelser som ønskes fremmet, med tema/tittel kort

  • Godkjenning av møteplan
  • Valg av to til å underskrive protokoll
  • Muntlig spørretime*

*Tema for spørsmål varsles fylkesordfører senest fredag 4. desember kl. 14.00. For øvrig jmf. reglement for Troms og Finnmark fylkesting og fylkestingets komiteer 3.20d)

Kl. 12.00 – 13.00 Lunsj

Kl. 13.00 Utdeling pris/stipend

Referatsak 14/20 Stortingsproposisjon Bypakke Tromsø

Referatsak 15/20 Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2024

Referatsak 16/20 Svar på høring om Regulering av fangst av kongekrabbe i 2021

Referatsak 17/20 Salg av gammel tannklinikk i Tana

Referatsak 18/20 Valg av leder og nestleder til samarbeidsutvalget

Orienteringer

* Rapport næringstransport v/fylkesråd for samferdsel Kristina Hansen, inntil 20 min  

Orienteringssak 4/20 Bedriftsrettet kompetanseheving (BIO TFFK og kompetansepilot)

Orienteringssak 5/20 Orientering status karriereveiledning i Troms og Finnmark fylke

Orienteringssak 6/20 Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Troms og Finnmark fylkeskommune

85/20 Justering av reglement for fylkeskommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser i Troms og Finnmark

86/20 Revidering av reglement for fylkeseldrerådet i Troms og Finnmark

87/20 Revidering av reglement for Troms og Finnmark fylkeskommunes klagenemd

Kl. 15.00 – 15.30  Pause

Kl. 15.30

88/20 Høring – NOU 2020:6 – Frie og hemmelige valg

89/20 Eierskapsmelding 2020

90/20 Svar på høring av forslag om godkjenningsmodell for fritt brukervalg i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

108/20 Kontrollutvalgsak

35/20 – Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020 – 2024

111/20 Høring av forslag til forskrift om nasjonale tilretteleggingsmidler til næringsutvikling og kompetanseheving i landbruket

112/20 Høring om revidering av forurensningsregelverket for akvakultur i sjø

Fylkestingets forhandlinger avsluttes kl. 17.00, med mulighet for forlengelse til kl. 18.00.

Onsdag 9 desember

Kl. 09.00   

  • Skriftlige spørsmål*
  • Interpellasjoner*

*Jmf. fylkestingets reglement 3.20 b) og c)

Spørsmål og interpellasjoner finner du her

Kl. 10.30 – 11.00 Pause

Kl. 11.00

83/20 Søknad om fritak fra politiske verv – nyvalg av medlem til Troms og Finnmark fylkeseldreråd

84/20 Omorganisering av fylkestingskomiteer

96/20 Breivikeidet fiskerihavn i Tromsø kommune – overtagelse av moloer

91/20 Merfinansiering vegpakke Harstad – grunnlag for stortingsproposisjon

Kl. 12.30 – 13.30 Lunsj

Kl. 130.30

92/20 Kontraktsstrategi for drift og vedlikehold fylkesveger gjeldende fra 2021   

93/20 Handlingsprogram for infrastruktur 2021 - 2024

Kl. 15.00 – 15.30 Pause

Kl. 15.30

94/20 Anskaffelsesprosess – regionale flyruter   

95/20 Handlingsplan for kollektiv og mobilitet for Troms og Finnmark 2021 - 24

Fylkestingets forhandlinger avsluttes kl. 17.00, med mulighet for forlengelse til kl 18.00.

NB! Frist for innsending av uttalelser for behandling i fylkestinget onsdag kl 17.00.

Torsdag 10. desember

Kl. 09.00

101/20 Reglement og rutiner for finansforvaltning i Troms og Finnmark fylkeskommune

105/20 Salg av drivhus på Rå, Kvæfjord

97/20 Budsjettoppfølging drift pr. 15.10.2020   

98/20 Budsjettoppfølging investering pr. 15.10.2020   

Kl. 10.30 – 11.00 Pause

Kl. 11.00  

99/20 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

Kl. 12.30 – 13.30 Lunsj

Kl. 13.30

100/20 Kunnskapsgrunnlaget – regional planstrategi for Troms og Finnmark fylkes 2020 – 2023   

102/20 Høring – utkast til melding om samisk kulturminnevern   

104/20 Reforhandling av Den nordnorske kulturavtalen 2018 - 2021

Kl. 15.00 – 15.30 Pause

Kl. 15.30

106/20 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Troms og Finnmark 2020

107/20 Regioninndeling for inntak til videregående opplæring og rullering av opplæringstilbud i Troms og Finnmark fylkeskommune

109/20 Samarbeidsavtale (nye vedtekter) for oppgavefellesskapet NDLA   

Fylkestingets forhandlinger avsluttes kl. 17.00, med mulighet for forlengelse til kl. 18.00.

Fredag 11. desember

Kl. 09.00

103/20 Endringer i vedtektene i aksjonær- og selskapsavtalene til Hålogalandd Teater AS, Davvi Álbmogiid Guovddás Os / Senter for Nordlige Folk AS, Halti Kvenkultursenter IKS og Verdensarvsenteret for bergkunst – Alta museum IKS

110/20 Aksjefordeling mellom Troms og Finnmark fylkeskommune og Nordland fylkeskommune

- Uttalelser

Kl. 10.00 – 10.30 Pause

- Uttalelser

Fylkestinget avsluttes kl. 13.00

Arrangør

Troms og Finnmark fylkeskommune
Til toppen