Fylkestingets junimøte

Fylkestingsrepresentantene samlet på gruppebilde. - Klikk for stort bildeTroms og Finnmark fylkesting 2019-2023. Harriet M. Olsen/Troms og Finnmark fylkeskommune Fylkestingets møte i juni avholdes digitalt 15. til 18. juni.

Tidspunkt
Tirsdag 15.06.2021 10.00 - fredag 18.06.2021 13.00
Sted
Teams

Saksliste og saksdokumenter for møtet er tilgjengelig på vårt politiske område.

Du kan også klikke deg inn på enkeltsakene i programmet under. NB! Justeringer i programmet kan forekomme.

Publikum kan følge møte direkte på vår web-TV

Tirsdag 15. juni

Kl. 10.00 Åpning

 • Kulturinnslag
 • Navneopprop
 • Godkjenning av innkalling
 • Ungdommens fylkesråd (inntil 20 min)
 • Godkjenning av saksliste

Her varsles eventuelle uttalelser som ønskes fremmet, med tema/tittel kort

 • Godkjenning av møteplan
 • Valg av to i tillegg til fylkesordfører til å underskrive protokoll

Muntlig spørretime

Tema for spørsmål varsles fylkesordfører senest fredag 11. juni kl. 14.00.

Kl. 12.00 – 13.00 Lunsj

Utdeling filmarbeiderstipend

57/21 Delegasjon til klagenemda for opplæring

60/21 Årsmelding 2020 – Vigo IKS

56/21 Godkjenning av ny selskapsavtale Vigo IKS

55/21 Fast etablering av karrieresenter Midt-Troms

58/21 Høringssvar – NOU 2019:7 Arbeid og inntektssikring og NOU 2021:2 Kompetanse, aktivitet og inntektssikring

59/21 Oppstartsmelding ny struktur voksenopplæring

64/21 Divisjon for næring og kompetanse – årsrapport 2020      

Kl. 15.30 – 16.00 Pause

65/21 Årsmelding 2020 for fylkeskommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser i Troms og Finnmark (leder av rådet gis ordet inntil 10 min)

43/21 Riksantikvarens klimastrategi - høring

49/21 Den nordnorske kulturavtalen 2022 - 2025

27/21 Svar på høring – Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for samisk sykepleierutdanning

28/21 Svar på høring – utredning om organisering av luftambulansetjenesten

Orienteringssak 30/21 Deltagelse i Interreg-programmene for perioden 2021 – 2027

Orienteringssak 46/21 Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Troms og Finnmark fylkeskommune

Orienteringssak 32/21 NIBR-rapport 2020:24 Still building neighbourhood: Mid-term evaluation of the Norwegian Barents Secretariat`s grant programme                               

Fylkestingets forhandlinger avsluttes kl. 18.00, med mulighet for forlengelse til 18.30.

Onsdag 16. juni

Kl. 09.00                              

 • Skriftlige spørsmål
 • Interpellasjoner

Kl. 10.30 – 11.00 Pause

 • Interpellasjoner             

42/21 Senja vgs. avdeling Finnfjordbotn – Omdisponering av investeringsmidler

48/21 Vedtektsendringer for verdensarvrådene for verdensarven bergkunsten i Alta og verdensarven Struves meridianbue    

29/21 Høringsuttalelse NOU 2021:4 Norge mot 2021 Troms og Finnmark fylkeskommune        

61/21 Havbruksfondet 2021 

Kl. 12.30 – 13.30 Lunch

Orienteringssak 54/21 Orientering om status foreløpig årsregnskap og Årsberetning for Troms og Finnmark fylkeskommune 2020

53/21 Regional planstrategi for Troms og Finnmark 2021-2024-Se nord –Geahča davás -Katto pohjaisheen

Orienteringssak 62/21 Sammenslåing Klimapartner Troms og Finnmark

Orienteringssak 63/21 Klimaregnskap 2020 Troms og Finnmark fylkeskommune

Kl. 15.30 – 16.00 Pause

66/21 Innbyggerinitiativ – folkeavstemning om Bypakke Tenk Tromsø

68/21 Representantforslag fra John Karlsen (Frp), Ronny Berg (Frp), Britt Hege Alvarstein(Frp), Tom Erik Fors(Frp), Kristian August Eilertsen(Frp) og Rut A. Olsen(Frp) – Folkeavstemning om å oppløse eller videreføre sammenslåingen av Troms og Finnmark fylkeskommune

69/21 Representantforslag fra Kriss Rokkan Iversen (MDG), Frode Elias Lindal (MDG) og Erik Seglem Bø (MDG) – klimabelønning i Troms og Finnmark fylkeskommune

Orienteringssak 31/21 Iverksetting av fylkestingets vedtak 2020, jf. Fylkestingets reglement avsnitt 2.2

Fylkestingets forhandlinger avsluttes kl. 18.00, med mulighet for forlengelse til 18.30

NB. Frist for innsending av uttalelser for behandling i fylkestinget onsdag kl. 17.00

Torsdag 17. juni

Kl. 09.00                                             

45/21 Tilstandsgrader bygg i TFFK – IK bygg rapport

47/21 Salg av fylkeskommunale boliger i Vest

44/21 Åsgårdmarka – salg av eiendom

51/21 Budsjettoppfølging investering pr. 15.4.2021                                                                       

Kl. 10.30 – 11.00 Pause

52/21 Budsjettoppfølging drift per 15.4.2021

33/21 Tilskudd til alpint VM Narvik                                                       

Kl. 12.30 – 13.30 Lunsj

50/21 Økonomiske basisforutsetninger for økonomiplan 2022 – 2025

34/21 Troms og Finnmark fylkeskommunes uttalelse til Konseptutvalgsutredning (KVU) Innfarter til Tromsø

35/21 Rammeområde mindre trafikksikkerhetstiltak

39/21 Avtale om overtagelse av statlige fiskerihavneanlegg                                    

Kl. 15.30 – 16.00 Pause                               

Orienteringssak 36/21 Kontraktstrategi for utbygging av fylkesveger – orientering til fylkestinget

Orienteringssak 37/21 Orientering om Langsundforbindelsen   

Orienteringssak 38/21 Fremtidens hurtigbåt – orientering om prosjektet

Orienteringssak 40/21 Utredning, vurdering og sammenstilling av Skredsikringsalternativer på Arnøya 2021

Orienteringssak 41/21 Status for arbeid med eneretter i drosjenæringen

67/21 Møteplan fylkestinget 2022

Fylkestingets forhandlinger avsluttes kl. 18.00, med mulighet for forlengelse til 18.30

Fredag 18. juni

Kl. 09.00

 • Uttalelser

Kl. 10.00 – 10.30 Pause

 • Uttalelser

Referatsak 6/21 Innspill til revisjon av retningslinjer for Trans European Network-Transport (TEN-T)

Referatsak 7/21 Svar på høring – Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2021-2021 høringsfrist 21.04.21

Referatsak 8/21 Viktige næringsveger på Senja – justering av prosjektportefølje delvis finansiert med tilskuddsmidler post 1320.65 fylkesvegmidler og Troms Holding - midler

Referatsak 9/21 Presisering av regional planbestemmelse for lokalisering og dimensjonering av handelsvirksomheter – detaljregulering for Gangsås næringspark – Harstad kommune

Referatsak 10/21 Høringsuttalelse om etablering av rettssted for Hålogaland lagmannsrett i Finnmark

Referatsak 11/21 Svar på høring – Innspill til Universitetssykehuset Nord-Norge HFs utkast til strategi 2021-2025

Fylkestinget avsluttes kl. 13.30

Arrangør

Troms og Finnmark fylkeskommune
Til toppen