Fylkesting desember 2021

Med bakgrunn i effektiv saksbehandling avsluttet fylkestinget sin samling 16. desember, én dag før oppsatt program.

Tidspunkt
Tirsdag 14.12.2021 10.00 - fredag 17.12.2021 13.30
Sted
Teams

Møteplan og saksdokumenter finner du her

Du kan også klikke deg inn på enkeltsakene i programmet under.

Se møte i opptak her

Program

NB! Justeringer i programmet kan forekomme.

Tirsdag 14. desember

Kl. 10.00 Åpning:

 • Kulturinnslag
 • Navneopprop
 • Godkjenning av innkalling
 • Ungdommens fylkesråd (inntil 20 min)
 • Godkjenning av saksliste
 • Godkjenning av møteplan
 • Valg av to i tillegg til fylkesordfører til å underskrive protokoll
 • Muntlig spørretime    

Kl. 12.00 – 13.00 Lunsj

86/21 Søknad om fritak fra verv - Ivar B. Prestbakmo

87/21 Valg av midlertidig fylkesvaraordfører

88/21 Søknad om fritak fra verv - Christina Zahl

89/21 Søknad om fritak fra verv - Anne Toril Eriksen Balto

90/21 Søknad om fritak fra verv - Kristina Hansen

116/21 Kontrollutvalget i Troms og Finnmark fylkeskommune – Sak 46/21 - Forvaltningsrevisjonen og eierskapskontroll i Hålogaland Teater - rapport

105/21 Høring - Ny opplæringslov

106/21 Orientering om det fylkeskommunale karriereveiledningstilbudet i Troms og Finnmark

Kl. 15.00 – 15.30 Pause

Orientering om Frivillighetens år 2022 (20 minutter)

109/21 Tilstandsrapport videregående opplæring i Troms og Finnmark 2021

107/21 Regioninndeling utdanning øst og en helhetlig vurdering av opplæringstilbud i Troms og Finnmark fylkeskommune

108/21 Separat resultatoppstilling for maritime offshorerelaterte sikkerhetskurs              

Orienteringssak: 4/21 Eierskap - status 2021 - eierskapsrapport

91/21 Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 jf. fvl. § 13 (1) nr.1

Fylkestingets forhandlinger avsluttes kl. 18.00, med mulighet for forlengelse til 19.00

Onsdag 15. desember

Kl. 09.00   

 • Skriftlige spørsmål
 • Interpellasjoner

Kl. 10.30 – 11.00 Pause

 • Interpellasjoner     

95/21 Elektrifisering av ferger i Troms og Finnmark fylkeskommune

97/21 Høring Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2022-2025

Kl. 12.00 Utdeling pris/stipend   

Kl. 12.30 – 13.30 Lunsj

93/21 Politisk beslutningsprosess og oppstart av oppdelingen av Troms og Finnmark fylkeskommune 

99/21 Statusrapport fylkesvegnettet i Troms og Finnmark 2021

Kl. 15.00 – 15.30 Pause

98/21 Kontraktstrategi for utbygging av fylkesveger

96/21 Handlingsprogram for infrastruktur samferdsel, justert handlingsprogram

103/21 Nordnorsk litteraturstrategi 2022-2025

Fylkestingets forhandlinger avsluttes kl. 18.00

Torsdag 16. desember*

* På grunn av endringer i programmet starter fylkestinget i dag med behandling av sak 102/21 Budsjett 2022/Økonomiplan 2022-2025. 

Sak 113/21, sak 114/21 og sak 110/21 ble behandlet onsdag 15. desember.

Kl. 09.00    

113/21 Vannforvaltningsplan for Norsk-finsk vannregion 2022-2027

114/21 Vannforvaltningsplan for Troms og Finnmark vannregion 2022-2027

110/21 Oppstart av arbeid med regional plan for klimaomstilling 

Kl. 10.30 – 11.00 Pause

102/21 Budsjett 2022/Økonomiplan 2022-2025

Kl. 12.30 – 13.30 Lunsj

111/21 Salg av Åsgårdmarka - oppfølging av FT-vedtak 44/21 og videre prosess

112/21 Salg av festet tomt, Gibostad i Senja kommune, knr 84, bnr 1, fnr 6

94/21 Regelverk for resultatoppstilling for regnskap i tannhelsetjenesten

Kl. 15.00 – 15.30 Pause

104/21 Status oppfølging revisjonsberetning

100/21 Budsjettoppfølging per 15.10.2021 Drift

101/21 Budsjettoppfølging per 15.10.21 Investering

117/21 Kontrollutvalget i Troms og Finnmark fylkeskommune – sak 36/21 – Forslag til Revidert plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2024

Fylkestingets forhandlinger avsluttes kl. 18.00, med mulighet for forlengelse til 19.00

Fredag 17. desember

Kl. 09.00

 • Uttalelser

Kl. 10.30 – 11.00 Pause

92/21 Valg til styrer, råd og utvalg

115/21 Komitebefaringer 2022

Referatsaker:

13/21 Forslag på navn til styret i Helse Nord RHF

14/21 Lokal drivstoffavgift i Tromsø - forlengelse og sats

15/21 Høring «Grønn varme i nord. Bioenergistrategi for Nord-Norge»

16/21 Høringssvar – Prøveordning for rullerende maksimal tillatt biomasse (RMTB)

Fylkestinget avsluttes kl. 1330 med lunsj

Arrangør

Troms og Finnmark fylkeskommune
Til toppen