Fylkesting mars 2022

Med bakgrunn i rask saksbehandling avsluttet fylkestinget sitt møte torsdag 17. mars.

Tidspunkt
Tirsdag 15.03.2022 10.00 - fredag 18.03.2022 13.30
Sted
Clarion Hotel The Edge, Tromsø

Møteplan og saksdokumenter finner du her

Du kan også klikke deg inn på enkeltsakene i programmet under.

Se møte i opptak her

Program

Tirsdag 15. mars

Kl. 10.00 Åpning

 • Kulturinnslag
 • Navneopprop
 • Godkjenning av innkalling
 • Ungdommens fylkesting (inntil 20 min)
 • Godkjenning av saksliste
 • Godkjenning av møteplan
 • Valg av to til å underskrive protokoll
 • Muntlig spørretime (jmf. reglement 3.20 d)

Kl. 12.30- 13.30 Lunsj

Orientering: PST om hatefulle ytringer og trusler mot politikere (inntil 30 min)

25/22 Rutiner ved hatefulle ytringer og trusler mot fylkestingets medlemmer

4/22 Søknad om fritak fra verv - Nancy Porsanger Anti

5/22 Søknad om fritak fra verv - Hanne Gideonsen

26/22 Årsmelding fylkeseldrerådet

27/22 Årsmelding ungdommens fylkesråd

Kl. 15.00 – 15.30 Pause

 • Orientering fra ROS (Rådgivning om spiseforstyrrelser) Troms og Finnmark (inntil 20 min)
 • Orientering fra Arktisk filharmoni (inntil 20 min)
 • Orientering fra Kom Rev Nord om forvaltningsrevisjonsrapport kollektivtransport (inntil 20 min)

28/22 Kontrollutvalget i Troms og Finnmark fylkeskommune - sak 08/22 - Forvaltningsrevisjonsrapport kollektivtransport - oppfølging av kontrakter

23/22 Årsmelding – 2021 for fylkeskommunalt Råd for personer med funksjonsnedsettelser i Troms og Finnmark

6/22 Valg til styrer, råd og utvalg

Onsdag 16. mars

Kl. 09.00

 • Spørsmål
 • Interpellasjoner

Kl. 10.30 – 11.00 Pause

Fortsettelse av behandling av interpellasjoner

9/22 Finansiering av lav- og nullutslipps fergedrift i Sør- og Nord-Troms fergekontraktene

10/22 Fremtidens hurtigbåt - etablering av felles eierselskap for Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag og Vestland fylkeskommuner

Kl. 12.30 – 13.30 Lunsj

12/22 Reinvesteringsprogrammet fylkesveger: Prinsipper for valg og prioriteringer av strekninger.

11/22 Reinvesterings-program fylkesveger Troms - Prosjekter med oppstart i 2022

8/22 Fastsettelse av planprogram for Regional transportplan 2022 - 2033

KL 15.00 – 15.30 Pause

7/22 Delegasjon av myndighet i delingsprosessen

Torsdag 17. mars

Kl. 09.00

22/22 Fylkesrådsleders tale

20/22 Vedtak av planer for tilgrensende vannregioner med areal i Troms og Finnmark fylke

14/22 Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Troms og Finnmark fylkeskommune

16/22 Høringsuttalelse - evaluering av regionale filmvirksomheter

Kl. 10.30 – 11.00 Pause

13/22 Budsjettoppfølging mars 2022

15/22 Finansiell årsrapport 2021 Troms og Finnmark fylkeskommune

Kl. 12.30 – 13.30 Lunsj

17/22 Endring i selskapsavtalen for Vigo IKS

19/22 Salg av festet tomt, Gibostad i Senja kommune, gnr. 84, bnr. 1, fnr. 6 – oppfølging av FT-sak 112/21

Kl. 15.00 – 15.30 Pause

21/22 K-Sekretariatet IKS – Endring selskapsavtale pr. 1.1.2022

24/22 Støtteordning - ungdommens fylkesråd

18/22 Høring av ny forskrift om tildeling av fiskeritillatelser og kvotefaktorer

Fredag 18. mars

Kl. 09.00

Uttalelser

Kl. 10.30 – 11.00 Pause

Referatsaker:

1/22 Forskrift - ordensreglement for utdanning i Finnmark

2/22 Høring - Forslag til regulering av fangst av kongekrabbe i 2022

3/22 Høring - gjennomgang av takst- og rabattstruktur i fergedriften i Norge

4/22 Høring av forslag om etablering av en ny ordning for tildeling av tillatelser til akvakultur med laksefisk til miljøteknologiformål

5/22 Høringssvar - forslag til regelverk for kontrollutrustning i drosje

6/22 Innspill til Jordbruksforhandlingene 2022 fra Troms og Finnmark fylkeskommune

7/22 Svar på høring om Forslag til endringer i forskrift om krav og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften)

8/22 Svar på høring om Lov om arkiv

9/22 Svar på høring- Strategi for prehospitale tjenester i Helse Nord 2022-2025

10/22 Uttalelse til høring - forskrift om opptak og bruk av informasjon om bestemt angitte bunnforhold m.m

11/22 Uttalelse til høring - Forskrift om skyte- og øvingsfelt i sjø

12/22 Søknad fra stiftelsen Nordnorsk Fartøyvernsenter om ekstraordinært tilskudd - opprettholdelse av vedtak i sak 332/ 21

13/22 Søknad fra stiftelsen Nordnorsk Fartøyvernsenter om ekstraordinært tilskudd

14/22 Ekstraordinære midler til havner og farleder i tiltakssonen i statsbudsjettet for 2022

Til toppen