Fylkesting juni 2022

Fylkestinget har møte 21.-24. juni 2022. 

Tidspunkt
Tirsdag 21.06.2022 10.00 - fredag 24.06.2022 11.30
Sted
Fylkeshuset i Vadsø

Saksdokumenter finner du her

Du kan også klikke deg inn på enkeltsakene i programmet under. 

Du kan følge møtet direkte på vår web-TV

Program

NB! Endringer i programmet kan forekomme.

Tirsdag 21. juni

Kl. 10.00 Åpning

 • Kulturinnslag
 • Navneopprop
 • Godkjenning av innkalling
 • Ungdommens fylkesråd (inntil 20 min)
 • Godkjenning av saksliste
 • Godkjenning av møteplan
 • Valg av to i tillegg til fylkesordfører til å underskrive protokoll
 • Muntlig spørretime

Kl. 12.00 – 13.00 Lunsj

31/22 Rapport til fylkestinget, fylkesrådets prinsipielle saker og fylkestingets vedtak i 2021

46/22 Etablering av lærlingeråd

47/22 Fylkeskommunens tjenestetilbud ovenfor flyktninger

48/22 Oppfølging av årsrapporten for elev- og lærlingeombud og mobbeombudene 2021

50/22 Finansiering av nye undervisningsfartøy til Nord-Troms og Senja videregående skoler

45/22 Behov for tilleggsfinansiering av Fagskolen i Nord

Kl. 15.00 – 15.30 Pause

Orientering Grenselandet AS/ v Harald Dirdal om Davvi Vindkraftanlegg og hydrogen (30 min)

35/22 Høringsuttalelse - Forslag til endringer i løyvekrav for drosje mv.

30/22 Søknad om midlertidig fritak fra verv - Anne Toril Eriksen Balto

42/22 Eierskap Kvääniteatteri AS

43/22 Nasjonalt Senter for Outsider Art - statstilskudd

49/22 Endring i lokal forskrift til opplæringsloven

51/22 Lokal forskrift - skoleruter for de fylkeskommunale videregående skolene i Troms og Finnmark fylkeskommune, skoleårene 2023/2024 og 2024/2025

57/22 Endring av selskapsavtale - Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS

69/22 Kontrollutvalget i Troms og Finnmark – Sak 16/2022 – Rapport – Eierskapskontroll i Verdensarvsenter for bergkunst - Alta museum IKS

70/22 Møteplan fylkestinget og komitereiser 2023

71/22 Mistillit til fylkesrådet

Fylkestingets forhandlinger avsluttes kl. 18.00, med mulighet for forlengelse til kl. 19.00. 

Onsdag 22. juni

Kl. 09.00

 • Skriftlige spørsmål
 • Interpellasjoner

Kl. 10.30-11.00 Pause

 • Interpellasjoner

En oversikt over interpellasjonene finner du her

52/22 Skolebruksplan for Troms og Finnmark fylkeskommune

36/22 Nye reisevilkår (transportvedtekter) for buss

56/22 Regionale forskningsfond (RFFARKTIS) - Årsrapport 2021 – Orientering

Kl. 12.30-13.30 Lunsj

33/22 Forhandling om byvekstavtale og HP for bypakke Tenk Tromsø 2022-25

32/22 Avvikling av drivstoffavgift, bypakke Tenk Tromsø

38/22 Status nedlagte fergekaier. Fergekaier fv.7786 Alvestad og fv.8670 Vikran/Grytøy til eget formål, samt avhending av fv.866 Flåten (Kågen) og nedlegging fylkesvegarm fv78.00 Altevika

58/22 Grønn verdiskapning og økt bearbeiding i sjømatindustrien - Høring

Kl. 15.00-15.30 Pause

34/22 Høring – Ny konkurranse om regionale ruteflygninger i Sør-Norge og Nord-Norge

53/22 Årsrapport tilrettelegging for nærings- og samfunnsutvikling

55/22 Orientering om nye næringshage- og inkubasjonsprogram 2023-2032 og prosessen videre

Fylkestingets forhandlinger avsluttes kl. 18.00

Torsdag 23. juni

Kl. 09.00

61/22 Havbruksfondet 2022

62/22 Antall medlemmer i fylkestinget i Finnmark

65/22 Antall medlemmer i det nye fylkestinget i Troms

Kl. 10.30-11.00 Pause

63/22 Organisering Finnmark fylkeskommune

66/22 Organisering av Troms fylkeskommune

64/22 Saker til politisk behandling - orienteringssak til utvalgene

Kl. 12.30-13.30 Lunsj

67/22 Oversikt over saker til politisk behandling

68/22 Orientering om prosessen knyttet til utarbeidelse av delingsforskrift

39/22 Årsregnskap og årsberetning 2021 Troms og Finnmark fylkeskommune

40/22 Budsjettoppfølging drift per 15.04.22

41/22 Budsjettoppfølging investering per 15.4.2022 Troms og Finnmark fylkeskommune

Kl. 15.00-15.30 Pause

44/22 Økonomiske basisforutsetninger for budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

59/22 Åsgårdmarka - salg til Tromsø kommune. Oppfølging av fylkestingssak 111/21

60/22 Renovering av Fylkeshuset (bygg 3) i Tromsø – skifte av tak og vindu

37/22 Prinsippsak om fremtiden for Mikkelsby ferjeleie

54/22 Klimaregnskap 2021 Troms og Finnmark fylkeskommune

Fylkestingets forhandlinger avsluttes kl. 18.00, med mulighet for forlengelse til kl. 19.00

Fredag 24. juni

Kl. 09.00

 • Uttalelser

Referatsaker:

16/22 Svar på høring - endringer i domstolstruktur

17/22 Fylkesvegløftet: Oppstart av flere strekninger i 2022

18/22 Kvensk navn - Finnmark fylkeskommune

19/22 Kvensk navn Troms fylkeskommune

Orienteringssaker:

1/22 Orientering om fratreden - Kjell-Sverre Myrvoll

2/22 Samferdselsdivisjonen årsrapport 2021

Fylkestinget avsluttes kl. 11.30. 

Arrangør

Troms og Finnmark fylkeskommune
Til toppen