20,7 prosent flere bussreiser i Tromsø siden 2014

Fylkesråd for samferdsel Kristina Hansen (Ap), ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) i Tromsø kommune og fylkesordfører Ivar B. Prestbakmo (Sp)Ferske tall viser at antall reiser med bybussen i Tromsø har økt med over 20 prosent fra 2014 til 2019. Det betyr at tiltakene som er iverksatt gjennom Belønningsordningen har hatt ønsket effekt.
 

Troms og Finnmark fylkeskommune jobber i disse dager med rapport og ny søknad til Belønningsordningen, som er en avtale mellom fylkeskommunen, kommunen og staten. En ordning som sikret 65 millioner statlige kroner til ulike samferdselstiltak i Tromsø i 2019, og som er tiltenkt videreført i 2020 på samme nivå.

350 belønningsmillioner siden 2015

Siden 2015 har Tromsø fått 350 millioner kroner til ulike tiltak fra Belønningsordningen. Midlene skal bidra til å nå regjeringens nullvekstmål, som innebærer at veksten i persontransporten i byene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Belønningsmidler er øremerket tiltak som fremmer buss, sykkel og gange, samt miljø og helse i byene. Målsetningen for Tromsø har vært 20 prosent flere bussreiser, ingen økning i biltrafikk og fem prosent reduksjon i reisetid for de fem største bybussrutene. Belønningsordningen skal legge til rette for en markert endring i transportutviklingen og er en forløper til den mer omfattende byvekstavtalen som vil være grunnlaget for Tenk Tromsø.
 
- Totalt sett har summen av små og store enkelttiltak bidratt til at vi oppnår målene som er satt for bussen, og Tromsøværinger har vært kjempeflinke til å benytte seg av tilbudet og tenke kollektivt, sier Ivar B. Prestbakmo (Sp) som er fylkesordfører i Troms og Finnmark fylkeskommune og medlem av styringsgruppen i Tenk Tromsø.

Trenger sterkere virkemidler

Fra 2018-2019 ser man en nedgang på én prosent i personbiltrafikken, mens det er 0,7 prosent vekst i personbiltrafikken for hele perioden. Veksten i personbiltrafikken har totalt sett vært mindre enn vekst i befolkningstall for Tromsø.
 
- Måloppnåelsen er meget god i perioden, men skal vi ha full måloppnåelse må vi ha mer effektive restriktive virkemidler og en byvekstavtale på plass for å finansiere nødvendig utvikling av infrastruktur i Tromsø, sier ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) i Tromsø kommune og medlem av styringsgruppen i Tenk Tromsø.

Må ha byvekstavtale

I prosjektperioden har en kombinasjon av mindre og større tiltak blitt gjennomført til glede for både kollektivreisende, syklister og gående. Blant annet har kollektivfelt blitt bygget og sanntidssystem blitt innført, alt for å gjøre bybussen til et raskere, enklere og bedre alternativ for folk i Tromsø. For å forbedre fremkommelighet og trafikksikkerhet har det blitt etablert gatebelysning og bygget fotgjengerfelt, i tillegg har 27 bussholdeplasser blitt oppgradert og 25 snarveger har blitt utbedret i byen. Tiltakene er mange og tiltakene har hatt effekt. 
 
- Når Tromsø vokser, kan ikke transportbehovet løses med mer biltrafikk. Det er viktig at vi får på plass en byvekstavtale nå, sier fylkesråd for samferdsel Kristina Hansen (Ap) i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Fortsatt vekst i sykkel og gange

Antall sykkelreiser har vokst med 31,8 prosent i perioden, og antall gående har vokst med 14 prosent. Tallene viser at folk i Tromsø er flinke til å tenke grønt når de beveger seg i byen.
 
Her er noen av tiltakene finansiert helt eller delvis av belønningsordningen:
- 26 prosent flere avganger på bybussen i Tromsø f.o.m. 19. august 2019
- sanntidssystem for kollektivtrafikk
- kollektivfelt på Strandvegen og Langnes
- oppgradering av 27 bussholdeplasser
- oppgradering av 25 snarveger
- sykkeltrasé fra øst til vest på Tromsøya
- sikring av 46 kryss for syklende
- nytt fortau og holdeplass i Sjøgata
- vegbelysning fra Eidkjosen til Åsland
- kollektivterminal på Prostneset
- signalprioritering i lyskryss

Fullstendig rapport ferdigstilles innen utgangen av januar 2020.
 
Tall for sykkel og gange gjøres ved manuelle tellinger på utvalgte punkter samme periode hvert år. Tall for personbiltrafikk gjøres ved automatisk registrering på utvalgte punkter.

Til toppen