400.000 kroner til samiske formål

Fylkesrådet har tildelt i alt 400.000 kroner til samiske formål i Finnmark for 2023. Det kom inn i alt 21 søknader, og det samlede søknadsbeløpet var på 959.790 kroner.

En kvinne er inne på et museum å leser en tekst om skolesamisk bosetning. - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto: Äʹvv skoltesamisk museum/ Äʹvv Saa'mi mu'zei i Neiden, Sør-Varanger. Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK

I budsjett for Troms og Finnmark fylkeskommunes er det avsatt 500.500 kroner til samiske formål i Finnmark i 2023. Av det avsatte beløpet er 100.000 kroner disponert for tildelinger som er gjort i 2022.

Fylkesråd for økonomi og eiendom med ansvar for samiske og kvensk/norskfinske saker, Ole K. Josefsen (Sp), er glad for at fylkeskommunen kan støtte et bredt spekter av prosjekter som bidrar til utvikling og styrking av samisk samfunnsliv, språk og kultur i Finnmark.

Ved denne tildelingen ble prosjektmidler fra 20.000 kroner til 50.000 kroner fordelt mellom 11 søkere.

De som mottar støtte for 2023 er:

 • et tiltak for oversetting og utarbeiding av 4H sitt klubbmateriell på nordsamisk for å gi barn og unge mulighet til å drive klubb på sitt morsmål ved 4H Norge sine klubber i Finnmark
 • barne- og ungdomsprogram under Påskefestivalen i Kautokeino ved Samisk musikkfestival
 • en utstilling av møte mellom hardduodji, poesi og danseperformans i Finnmark og Finland ved Kirsi Maritta Paltto og Jouni Laiti
 • et samlingssted med overføring av duodjitradisjoner og samisk språk fra eldre til unge i Karasjok ved Kárášjoga Sámiid Searvi
 • et prosjekt for dokumentasjon og formidling av samisk veaddeduodji (rotsløyd) i Finnmark ved Kim Sølve Jacobsen i Alta
 • et tiltak for utvikling av en samiskspråklig arena for barnehage- og grunnskolebarn i Tana ved Deanu Sámiid Searvi
 • et prosjekt for synliggjøring og formidling av original samiskspråklig barne- og ungdomslitteratur ved forfattere som leser for barn og unge i Deatnu/Tana, Ohcejohka/Utsjok, Kárášjohka/Karasjok, Guovdageaidnu/Kautokeino og Gárasavvon/Karesuando ved Sámi Girječálliid Searvi (SGS)/Samisk Forfatterforening,
 • 50-årsfeiring og synliggjøring av kulturskolen i Porsanger som en viktig arena for barn og unge for å bli kjent med egen kreativitet og kulturelle identitet, ved kultur- og oppvekstavdelingen i Porsanger kommune/Porsáŋggu gielda
 • tiltak med oppsøkende virksomhet i Sør-Varangers distrikter for formidling til og opplæring av barn og unge i barnehager og skoler i joik, samisk musikk, duodji, fortellerkunst og samisk språk, ved kulturskolen i Sør-Varanger kommune/Mátta-Várjjaga gielda
 • 40-årsjubileum for og fagseminar ved Várjjat Sámi Musea/Varanger Samiske Museum om samisk museumsarbeid og kulturminnevern i Øst-Finnmark
 • et nystartet initiativ ved Sirpmá gilisearvi/Sirma bygdelag for å skape flere arenaer for samisk kunst og kultur, fremme samisk film, visuell kunst og joik.

Søknadsbeløpet for 2023 er svært høyt i forhold til midlene som ordningen har til disposisjon. Dette kan delvis forklares ved et forholdsvis høyt antall søknader og delvis ved at det gjerne søkes om maksimalt beløp. På grunn begrensede midler er det i denne søknadsrunden valgt å redusere tilskuddsbeløp til enkelte prosjekter slik at flest mulig prosjekter får støtte.

Tiltak for barn, unge og unge voksne, og tiltak som vektlegger samisk språk, er blitt prioritert.

Fakta om midler til samiske formål i Finnmark

Midler til samiske formål i Finnmark er en regional søkbar tilskuddsordning med en maksimal søknadssum 50.000 kroner. Ordningen skal stimulere og tilrettelegge for aktivitet tilknyttet urfolket samer regionalt. Midler kan søkes til tiltak som fremmer og styrker samisk språk og kultur i Finnmark. Det kan tildeles tilskudd til institusjoner, organisasjoner, lag, foreninger, enkeltgrupper og enkeltpersoner.

Ordningen skal spesielt fremme følgende formål:

 • Styrking og økt bruk av samisk språk, spesielt blant barn og unge
 • Økt deltakelse og involvering i samisk kultur, særlig blant barn og unge
 • Økt formidling av samisk språk og kultur, særlig overfor barn og unge
Til toppen