– Budsjett som sikrer bærekraftig utvikling

Portrettfoto av Fylkesråd Ronald Wærnes (Sp), fylkesråd Agnete Masternes Hanssen (Ap) og fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap). - Klikk for stort bildeFylkesråd Ronald Wærnes (Sp), fylkesråd Agnete Masternes Hanssen (Ap) og fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap). Foto: Sunniva Tønsberg Gaski, Troms og Finnmark fylkeskommune, og Lars Åke Andersen.  Fylkesrådets budsjettforslag finner rom for nye satsinger, men samtidig omtales en utfordrende økonomisk situasjon for fylkeskommunen.

– Dette budsjettet peker ut en tydelig retning mot en bærekraftig økonomi som vil sikre god og forutsigbar kvalitet på tjenesteproduksjonen både før og etter delingen av Troms og Finnmark. Den nye fylkeskommunen fikk med seg i bagasjen et for høyt vedtatt tjenestetilbud i forhold til de økonomiske rammebetingelsene vi har disponible, og fylkesrådet tar nå ansvar for å justere tjenesteproduksjonen til et langsiktig bærekraftig nivå, sier fylkesråd for økonomi og kultur, Ronald Wærnes (Sp).

Les forslaget: Budsjett 2022 og Økonomiplan 2022-2025 (PDF, 3 MB)

Troms og Finnmark fylkeskommune legger opp til et netto driftsbudsjett på vel fem milliarder kroner. Likevel er handlingsrommet stramt, og de økonomiske utfordringene store. Fylkesrådet fremhever i sitt budsjettforslag at de siste økonomiplaner fra de gamle fylkeskommunene Troms og Finnmark, ikke var økonomisk bærekraftige over tid. Med for høye rente- og avdragsbelastninger, må driftsutgiftene på tjenesteområdene reduseres. Nå ønsker fylkesrådet å peke ut en ny retning.

– Fylkesrådet vil skape livskraftige samfunn preget av optimisme og framtidstro, slik at våre unge ønsker å satse i landsdelen. I økonomiplanperioden legges det derfor opp til investeringer i nye skolebygg. Til tross for store utfordringer på samferdselsfeltet, er det også rom for satsinger og investeringer innen kollektivtrafikken og veinettet i fylket, som er et område hvor ungdommen er storforbrukere og hvor grønn omstilling er felles målsetting mellom ungdommen og fylkesrådet, forklarer fylkesråd Wærnes.

Men fylkesråden vil ikke underslå den krevende økonomiske situasjonen fylkeskommunen står i, som krever at det også tas noen kutt på noen budsjettområder.

– Troms og Finnmark fylkeskommune må rigges for framtiden. Vi bor i en vekstkraftig region med stort potensial, men vi må samtidig tilpasse vår tjenesteproduksjon til vårt økonomiske handlingsrom. Det er en krevende øvelse, som nok kan skape noen debatter. Men de må vi tørre å ta tak i, sier fylkesråd for økonomi og kultur, Ronald Wærnes.

Selv med gjennomføring av nødvendige innsparinger innen samferdsel og kollektiv, har også fylkesrådet opprettholdt målsettingene i den politiske plattformen.

– Fylkesrådet ønsker å prioritere opprusting av fylkesvegtuneller i tråd med tunellsikkerhetsforskriften, og sørger for at buss-, ferge- og båt- tilbudet skal bidra til velfungerende bo- og arbeidsmarkedsregioner og gode kommunikasjoner for innbyggere og næringsliv i hele fylket, sier fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen (Ap).

Også fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) fremhever viktigheten av å balansere stram fylkesøkonomi med å skape samfunnsutvikling og bo- og blilyst.

– Fylkesrådet skal drive en ansvarlig politikk gjennom en aktiv rolle som regional utviklingsaktør, som tilrettelegger for nye og økte muligheter for både næringsliv og innbyggere i Troms og Finnmark. Et viktig virkemiddel for en slik ønsket utvikling er gjennom ansvarlighet gjennom vår økonomiske politikk, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap).

Les mer: Dokumentene til sak 294/21 - Budsjett 2022/Økonomiplan 2022-2025 finner du her

Til toppen