En krevende økonomisk framtid

Budsjettforslaget for 2020 viser at Troms og Finnmark fylkeskommune må kutte i sine utgifter, men et noe redusert tjenestetilbud skal ikke gå ut over kvaliteten.

Det er hovedessensen når fylkesrådet i dag presenterer sitt budsjettforslag for 2020 og økonomiplan for 2020-2024. Sammenslåingsprosessens første samlede budsjettprosess har vist seg å være en tøff affære for det nye fylkesrådet i Troms og Finnmark.

– Det er ikke til å stikke under en stol at den nye fylkeskommunen har et for høyt produksjonsnivå i forhold til de økonomiske rammene regjeringen gir oss. Fylkesrådet må forholde seg til realitetene, og da tvinges vi til å foreta økonomiske kutt på alle sektorer i Troms og Finnmark fylkeskommune. Det er likevel viktig for oss å få frem at kvaliteten på det tilbudet fylkeskommunen gir, ikke skal reduseres, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap).

– Utfordringene har vært mange både i sammenslåings- og i budsjettprosessen, og utfordringer vil det fortsatt være fremover. Regjeringens økonomiske rammer for oss er alt for trange til å kunne fortsatt tilby de samme tjenester på samme nivå, der vårt utgangspunkt er både manglende finansiering på sammenslåingskostnader, ved oppgaveoverføring fra staten, samt et endret inntektssystem som ikke er til fordel for oss i et distriktsfylke med spredt bosetning. Summen av de samlede utfordringer har skapt en sterkt presset fylkeskommunal økonomi, sier fylkesråd for plan, økonomi og kultur, Anne Toril Eriksen Balto (Sp), og legger til at fylkesrådet da samlet har funnet løsninger med fokus på framtidig utvikling gjennom deres prioriteringer.

Ingen områder skjermes helt for kutt, samtidig som de store linjene videreføres. Skolestrukturen beholdes, det satses offensivt på næringsutvikling og verdiskapning i hele fylket, trafikksikkerhet prioriteres i form av tiltak innen rassikring, styrket tunnelsikkerhet og asfalt, samtidig som man reduserer enkelte båt- og bussruter.

– I samferdselssektoren vektlegger vi sikkerhet på veiene. Samtidig har vi i dag et for høyt produksjonsnivå i forhold til dagens budsjettramme. Innbyggerne vil nok merke at vi dessverre er nødt til å redusere båt- og fergeruter og kollektivtilbudet. Dette vil skje både i Troms og Finnmark, men det skal fortsatt være mulig å bo og leve i fylket, samt drive næringsaktivitet. Jeg vet at det ikke blir godt mottatt, og en konsekvens er at vi ser oss nødt til å redusere tilbudet til steder der det er under fem innbyggere, sier fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen (Ap).

Innen utdanningssektoren videreføres dagens skolestruktur, samtidig som man vil justere noen av de tilbudte linjene basert på søkertallene. Fylkesråd for utdanning fremhever at denne typen linjejusteringer alltid har skjedd, og er fornøyd med samtidig å ha funnet rom for satsinger og videreføringer av igangsatte investeringsprosjekter.

– Selv i et stramt budsjett er det lyspunkter. Vi øker satsingen på flyfag på Bardufoss og vi bygger nye hybler. Vi beholder IB-linjen i Kirkenes og øker kapasiteten på yrkesfag i Hammerfest, sier fylkesråd for utdanning, Bjarne Rohde (SV).

Næringsutvikling og verdiskapning er en bærebjelke for utvikling også i vårt fylke. Fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp), viser til at verdiskapningen må ses i sammenheng med resten av samfunnet.

– For fylkesrådet har det vært viktig å videreføre satsingen på veier og prosjektet «Kyst til marked», for det er ingen fisk som slaktes langs E6. Fiskeri og havbruk skjer ute langs kysten, og da må det være infrastruktur som fisken kan fraktes på ut til markedet. På både vei og ferge. Samtidig så må vi utdanne kompetent ungdom der de bor. Reiseliv er i en krevende situasjon i disse dager, og har vår fulle oppmerksomhet, og derfor viderefører vi sommerferger, sier fylkesråd Eriksen.

 

Noen nøkkeltall:

Totalt brutto budsjett: Brutto driftsbudsjett 6,4 mrd. kroner  (renter og avdrag kommer i tillegg ca 280 mill. kroner)

Totalt nedtrekk i øk.plan periode 2020-2024: I 2020: 90 mill. kroner, økende til ca 150 mill. kroner i 2023

Totalt lånegjeld: pr 31.12.19; 4,8 mrd. kroner. Planlagt lånegjeld 2023, ca 7 mrd. kroner

Årsresultat Finnmark FK 2019: Regnskapsmessig merforbruk på 34,5 mill. kroner

Årsresultat Troms FK 2019: Regnskapsmessig mindreforbruk på 49 mill. kroner

Hele budsjettet finner du her

Til toppen