Fylkeskommunen utvikler leverandørnæringene i havbruket

Fylkesrådet har tildelt Nordkappregionen og Midt-Troms næringshager fem millioner kroner for å styrke konkurransekraften til havbruksleverandørene i Troms og Finnmark.

Portrett av kvinne som smiler, foto. - Klikk for stort bildeFylkesråd for næring, plan og miljø Karin Eriksen (Sp). Victor Omma/TFFK

– Havbruket betyr mye for våre distriktskommuner i form av næringsaktivitet, arbeidsplasser, innovasjon og økonomi. Fylkesrådet ønsker derfor å bidra til at en velutviklet næring kan gi enda større ringvirkninger for lokalsamfunnene, sier fylkesråd for næring, plan og miljø i Troms og Finnmark fylkeskommune, Karin Eriksen (Sp).

– Dette får vi til ved å styrke den nasjonale posisjonen til selskapene i regionen som leverer varer og tjenester til havbruket, sier hun.

Vil ta større markedsandel i hele landet

Tilskuddet går til finansiering av arbeidet med å øke andelen av varer og tjenester som utvikles, produseres og selges av Troms- og Finnmarksbedrifter til havbruket i hele landet.

– For å nå dette målet må konkurranseevnen økes hos våre leverandører, og de må settes i stand til levere framtidas løsninger. Dette oppnås gjennom økt kompetansebygging og tettere samspill i nettverk, slik at deres markedsorientering og innovasjonsevne styrkes, sier Eriksen.

Samarbeidet er også koordinert mot tilsvarende prosjekt i Nordland, og lanseres under fellesbetegnelsen «Havbruk Nord».

Miljø og digitalisering er viktig

Utviklingsarbeidet som gjøres vil handle mye om digitalisering, service, drift produksjonsanlegg, kompetanse og utvikling, samt forskning- og utviklingsarbeid.

– I tillegg er jeg som fylkesråd for miljø særlig opptatt av at næringene vi utvikler er bærekraftige og miljøvennlige. Satsinga vi nå gir penger til, har nettopp disse to temaene på dagsordenen, og det viser at fylkeskommunen er en viktig pådriver for å få til grønn omstilling og bærekraft også i marin sektor, framhever fylkesråd Eriksen.

Bred støtte i næringa

Leverandørutvikling «Havbruk nord» er veletablert nettverk. Nettverket har over flere år jobbet med leverandørutvikling i Midt-Troms, Nord-Troms, og senere Finnmark. Prosjektet er dynamisk og utvikler seg i takt med behovet for ny kompetanse og drivere som er viktig for aktørene i nettverket.

– «Havbruk Nord» har god forankring i bransjen, men også hos offentlige aktører og kompetansemiljøer. Det medvirker til å styrke regionale leverandørbedrifter gjennom å skape samarbeidsarenaer mellom leverandørbedrifter, oppdrettere og kompetansemiljø. Samlet utgjør dette gode argumenter for at fylkeskommunen er med som part, oppsummerer fylkesråd for næring plan og miljø, Karin Eriksen.

Til toppen