Fylkesråd åpnet seminar om Kystsone Finnmark

Fylkesråd for økonomi og kultur, Ronald Wærnes (Sp) holder tale i fylkestingssalen i Vadsø. - Klikk for stort bildeFylkesråd for økonomi og kultur Ronald Wærnes (Sp) åpnet seminar Kystplan Finnmark. Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK 5. september ble seminar om Kystsone Finnmark åpnet av fylkesråd for økonomi og kultur, Ronald Wærnes (Sp), etterfulgt av statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Kristina Hansen (Ap).

– Sikrer man både en bærekraftig og fremtidsretta vekst, samt en utvikling i kystsonen, så sørger vi for at vi får økt verdiskapning, men også sysselsetting, sa fylkesråd Wærnes under sitt åpningsinnlegg.

5.-6. september holdes seminar om Kystsone Finnmark ved fylkeshuset i Vadsø.

I dag opplever kystkommuner et økende press og interesse for kystarealer. Dette åpner for meningsforskjell mellom næring og vern, kommuner, ulike næringsinteresser, og mellom ulike sektormyndigheter.

– Det er derfor viktig å koordinere kystsoneplanlegging for å ivareta ulike hensyn, sa fylkesråd for næring, plan og miljø, Karin Eriksen (Sp) tidligere i sommer.

Les mer om Kystsone Finnmark her.

– God havbrukspolitikk er dermed også god distriktspolitikk

Hansen fortalte på talerstolen i Vadsø at regjeringen har som mål at Norge skal lede an i utviklingen av verdens mest produktive havbruksnæring.

Statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Kristina Hansen (Ap), står på en talerstol i en sal og prater. - Klikk for stort bildeStatssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Kristina Hansen (Ap), under sitt innlegg på seminar om Kystplan Finnmark. Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK     – Vi skal produsere mat til et voksende verdensmarked, vi skal også bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål nr. 2 som er å utrydde sult. Sånn sett er næringen dyktig i et internasjonalt perspektiv, men det er også viktig med tanke på arbeidsplasser og verdiskapning, samt utvikling av regionen langs kysten, sa Hansen.

Hun forteller videre at regjeringen mener det er viktig at man legger til rette for vekst i havbruksnæringa.

– God havbrukspolitikk er dermed også god distriktspolitikk, sa statssekretæren.

Hansen var spesielt invitert for å prate om trafikklysordningen i havbruksnæringen.

Fakta: trafikklyssystemet for vekst i havbruksnæringen

Trafikklyssystemet skal sørge for forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen. Fargen settes ut fra hvordan lakselusa påvirker villaksen i området, og avgjør om oppdretterne i området får lov til å vokse, eller om de får sin produksjonskapasitet redusert. Produksjonskapasitet er den øvre grensen for hvor mye fisk en oppdretter kan ha i sjøen til enhver tid.

Nærings- og fiskeridepartementet fargelegger produksjonsområdene annethvert år, basert på naturfaglige råd. I områder der påvirkningen av lakselus er ulik i de to årene, gjør departementet en grundigere vurdering av den samlede miljøtilstanden. Dette er i tråd med Havbruksmeldingen (Meld. St. 16 (2014-2015)). (Kilde: Regjeringen.no)

Flere mennesker sitter på bord i en større sal, de klapper. Personen i fokus smiler. - Klikk for stort bildeOmtrent 50 stykker deltok på seminar Kystsone Finnmark som ble avholdt i fylkestingssalen ved fylkeshuset i Vadsø. Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK  

Til toppen