Fylkesrådet ønsker tog til Troms og Finnmark

Kristina Hansen (Ap), Fylkesråd for samferdsel. Foto: Lars Åke AndersenFylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen (Ap) deltok tirsdag 28. januar på høring om Nord-Norgebanen. En viktig sak for mange i Troms og Finnmark.

Kristina Hansens innlegg kan leses i sin helhet her:

Fylkesrådet ønsker tog til Troms og Finnmark

Av Kristina Hansen (Ap), fylkesråd for samferdsel i Troms og Finnmark fylkeskommune

Fylkesrådet i Troms og Finnmark er svært opptatt av at det legges en plan for realisering av jernbanetilknytning til det nordligste fylket. Vi mener at det er på høy tid at landet knyttes sammen, også med jernbaneinfrastruktur.

Dette er avgjørende for å legge til rette for en bærekraftig utnytting av de store ressursene som ligger i nord. Både fiskeri, havbruksnæringen og turismen har hatt betydelig vekst i regionen over de siste årene. Tilgang til jernbane er i dag en selvfølge for næringsliv og bosetting i størstedelen av landet, men ikke i Troms og Finnmark. Det er derfor positivt at Nord-Norgebanen nå er et skritt nærmere realisering.

Vil ha egen konseptvalgutredning

Vi er tilfreds med at Jernbanedirektoratet har utarbeidet et oppdatert kunnskapsgrunnlag for jernbanestrekningen Fauske-Tromsø. 

Fylkesrådet mener at det nå er hensiktsmessig og naturlig at Staten følger opp med en egen konseptvalgutredning for Nord-Norgebanen som gjennomføres som en uavhengig og enhetlig bestilling til Jernbanedirektoratet. Her må vurderinger knyttet til ulike teknologiske løsninger, flere ulike traséalternativer og vurderinger knyttet til hel eller delvis utbygging av ulike etapper gjøres, samt sammenhengen med jernbanenettet i våre naboland.

Trenger fokus på jernbane i landsdelen

Fylkesrådet er imot den varslede helhetlige konseptvalgutredningen for utvikling av transportløsninger i Nord-Norge. Vi mener at generell utvikling av transportløsninger for Nord-Norge bør ivaretas i tilknytning til etablerte prosesser med Nasjonal transportplan og regionale transportplaner. Vi er bekymret for at det bebudete arbeidet med en konseptvalgutredning for alle transportløsninger i Nord-Norge vil svekke fokuset på jernbane og framdriften i de pågående planprosessene for transportinfrastruktur i landsdelen. 

De nordligste fylkeskommunene har i de siste årene hatt et særskilt fokus på gods- og passasjertransport langs de viktigste «Kyst til marked»-korridorene i landsdelen. Herunder havner, fylkesveg, jernbane og riksveg med utlandskorridorer, sjø- og flytransport. Dette utgjør et godt grunnlag for at staten kan følge opp gjennom Nasjonal transportplan. 

Næringen trenger jernbane

Fylkesrådet vil understreke at næringstransporten i nord, inklusiv sjømatnæringen, har behov for ekstraordinære statlige økonomiske grep for å ta igjen etterslepet på fylkesvegene våre, for rassikring og økt sikkerhet og framkommelighet. Dette må gjøres helt uavhengig av en eventuell Nord-Norgebane - som uansett i liten grad vil gå direkte til produksjonsstedene.

Fylkesrådet ser fram til videre arbeid for realisering av Nord-Norgebanen. Jernbane vil være et godt og miljøriktig tiltak for å utvikle landsdelen og vil også gi store gevinster i form av redusert reisetid for gods og personer. For oss handler det om å bygge landet. Vi kan ikke godta at vi i nord må velge mellom satsing på vei eller satsing på bane. Vi krever jernbane til vårt fylke.

Vil ha Nord-Norgebanen inn i NTP

Fylkesrådet ber om at det framlegges sak til Stortinget med sikte på at det settes i gang en egen konseptvalgutredning om Nord-Norgebanen før Stortingsvalget i 2021 og at den blir en del av kommende Nasjonal transportplan.

Skrevet av Kristina Hansen (Ap), fylkesråd for samferdsel, Troms og Finnmark fylkeskommune.

Til toppen