Fylkesrådet støtter fastsettelse av faste rettssteder i Alta og Tana

Anne Toril Eriksen Balto ved et monument ved fylkeshuset i Tromsø. - Klikk for stort bildeFinnmark har behov for to rettssteder påpeker fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp) i en høringsuttalelse. Foto: Lars Åke Andersen.Fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune støtter i sin høringsuttalelse fastleggelse av fast lagmannsrettssted for Finnmark i Alta, og anmoder videre at det også fastlegges et slikt rettssted i Tana.

– Finnmark har behov for to rettssteder, et i Alta i Vest-Finnmark og et i Tana i Øst-Finnmark, sier fylkesråd for plan, økonomi og kultur, Anne Toril Eriksen Balto (Sp).

I høringsuttalelsen viser fylkesrådet blant annet til at Finnmark er et stort geografisk område med store reiseavstander og ofte krevende utfordringer gjennom våre lange vintre, med uvær og stadige stengte veier.

Fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune har i sin vurdering i særlig grad lagt vekt på å legge til rette for at Norge skal fortsette å overholde sine forpliktelser overfor den samiske befolkningen, hjemlet både i Grunnloven § 108 og Artikkel 27 i FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter. Begge bestemmelser pålegger Norge å legge til rette for den samiske befolkningens deltakelse i samfunnsliv, samt retten til å beholde og utvikle sin egen kultur og sitt eget språk. Ved å sørge for at flest mulig av befolkningen også i Øst-Finnmark tar del i ankesaker, sikres også dette ved å etablere rettssted i Tana, hvor det allerede finnes en tingrett som tar spesielt hensyn til det samiske.

Fylkesrådet fremhever videre at Indre Finnmark tingrett som ble lagt til Tana i 2004 av hensyn til de samme juridiske forpliktelsene, har kun gitt positive erfaringer. Lokalene ligger godt plassert for å dekke reiseavstanden både til Karasjok, Kirkenes, Vardø og Vadsø, samt de omkringliggende bygder og kommuner. I tillegg har Tana allerede lokaler som er fysisk tilpasset gjennomføringen av ankeforhandlinger i lagmannsretten.

– Jeg er glad for at Domstoladministrasjonen vurderer å etablere et fast rettssted for ankesaksbehandling i lagsognet Finnmark, og jeg viser til at Domstoladministrasjonen fikk i en konkret ankesak i 2020 med kritikk fra Høyesterett, fordi det fremdeles ikke var blitt opprettet et fast rettssted for ankesaksbehandling i lagsognet Finnmark, sier fylkesråd for plan, økonomi og kultur, Anne Toril Eriksen Balto (Sp).

Med fast rettssted menes et sted hvor lagmannsretten har et fast rettslokale tilgjengelig til å avholde rettsaker i. Uten et slikt fast rettssted blir mange av ankesakene til Hålogaland lagmannsrett gjennomført i Tromsø. Det er en lite tilfredsstillende ordning, mener fylkesrådet i sin høringsuttalelse.

Til toppen