Fylkesrådet Torbergsen er konstituert

En smilende kvinne står foran et fargerikt veggbroderi. - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap) presenterte fredag 12. august sitt fylkesråd. Victor Omma/TFFK. I sin tale trakk fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap) fram sikkerhet og trygghet, velferd og arbeid, samt bolyst og bli-lyst som særdeles viktige satsningsområder. 

Fylkesrådet Torbergsen består av følgende:

 • Fylkesrådsleder, Kristina Torbergsen, Arbeiderpartiet
 • Fylkesrådets nestleder og fylkesråd for økonomi og kultur, Ronald Wærnes, Senterpartiet
 • Fylkesråd for næring, plan og miljø, Karin Eriksen, Senterpartiet
 • Fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen, Arbeiderpartiet
 • Fylkesråd for kunnskap og integrering, Bjarne Rohde, Sosialistisk Venstreparti

Les pressemeldingen: Nytt fylkesråd på plass

Se hele pressekonferansen i opptak her

Her kan du lese hele talen til fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap)

Kjære alle sammen!

I dag er vi samlet her for å presentere nytt fylkesråd for Troms og Finnmark. Det er et trist bakteppe for at fylkesordfører Tarjei Jensen Bech pekte på meg som fylkesrådsleder og ba meg danne nytt fylkesråd.

Fylkesrådspartiene består fortsatt av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Vi skal styre på den politiske plattformen «et sterkt nord» - en videreføring av det arbeidet som fylkesrådet Bjørn Inge Mo startet på og ikke fikk avsluttet.

Vi lever i en unik region hvor vårt fellesskap og vår felles kulturarv er rik og mangfoldig. Vi er en mangfoldig og flerkulturell region hvor felleskap finnes på tvers av språk og kultur. Både Troms og Finnmark er bygd på de tre stammers møte og det skal ha betydning for vår politikkutforming.

Aldri har nord vært viktigere for Norge, men vi er satt på en historisk prøve:

 • Vår nabo Russland har gått til krig mot sin nabo Ukraina. Barentssamarbeidet er satt kraftig tilbake.
 • Barnefødslene går ned, mens alderen på innbyggerne går opp. Enkelte steder har barnefødslene nærmest stanset.
 • Klimaendringene endrer nord: Det endrer vilkårene for næring, sikkerhet, kultur og biologi.

Vi som er politikere i nord skal være ombud for folk og samfunn i en raskt omskiftende tid.

Som fylkesrådsleder blir særlig tre områder viktige for meg: Sikkerhet og trygghet, velferd og arbeid, bolyst og bli-lyst.

Norge trenger ikke bare et sterkt forsvar for den nye situasjonen i nord, men også sterke samfunn i nord. Uten folk – ingen samfunn.

La meg være tydelig:

 • Tiltakssonen, Nord Troms og Finnmark, må forsterkes med flere virkemidler for unge og familier
 • Husbanken må gjøre det mer attraktivt å bygge på bygda, men også gjøre det mulig å bo i by.
 • Vi må gi mer utdanning der folk bor, lete etter fleksible løsninger og attraktive jobber må finnes i hele Troms og Finnmark.
 • Vi må lykkes med å gjøre bygda attraktiv på det bygda er god på. Plass, natur og kultur – sånn at det er godt å være unge og spennende å være voksen.

Vi må unngå at våre små samfunn går fra å være et gamlehjem til å bli en kirkegård. Derfor må vi unngå at våre fortinn vannes ut.  Og dette er ikke tiden for å sende mer av krafta vår sørover før vi har kontroll på vår egen situasjon. Vi sliter med å få kraften frem internt i vår region, noe som hindrer utvikling i nord. Det er vår vind, vårt vann og vår kraft - i felleskap!

Kraft i nord skal brukes i nord.

Når forbruket går opp hos folk og næringsliv, må nok også produksjonen opp, energieffektivisering må til og prisene må holdes nede. I nord betaler folk dyrere for mange varer og tjenester og næringslivet ar lengre avstander, og da er ikke løsningen å flytte flere kostnader over på folk i nord.

Fellesskapsløsninger er en grunnstein for et rettferdig og inkluderende samfunn for alle.

 • Vi skal slå ring om vårt felles skolesystem som må styrkes med satsninger forankret i folk, næring og kultur der du bor – også med omsorg for de som faller utenfor.
 • Vi kan ikke bare fokusere på at elever fullfører videregående opplæring, men også fokusere på kvalifisering og rekvalifisering – enten du har mastergrad eller fagbrev.
 • Folk i Arktis kan ikke flyes til St. Olavs hospital i Trondheim etter en ulykke om bord i en tråler i Barentshavet, ute i øyriket eller et illebefinnende på Finnmarksvidda. Vi må ha et sykehus i verdensklasse. Arktis må ha et sterkt og skikkelig Universitetssykehus. UNN må ikke tappes, men utvikles. I godt samarbeid med fagmiljøene i Finnmarksykehuset.
 • Fylkeskommunen skal være garantist for at tannhelsetjenesten ikke er forbeholdt noen få, den må skal være for alle.
 • Vi må gjøre det mer attraktiv og gunstig å bo og jobbe i nord enn å pendle til nord. Hovedregelen bør være at når du jobber i nord, bor du i nord.

Vi er et skattekammer og spiskammer for opplevelser og ny viten:

 • Sjømatnæringa, industrien og reiselivet gir arbeid og verdiskaping i hele Troms og Finnmark. Alle trenger en fortsatt satsning på samferdsel og bidrag for å ta enda flere grønne valg. God og trygg infrastruktur er livsnerven for at folk kan bo og leve god liv i nord.
 • Vi bor i noe av det mest sårbare naturen i Norge og kan oppleve alt fra 30 minus til 30 pluss. Klima gir noen arter fordel og gjør at andre sliter. Det må vi ta på alvor.
 • Stadig oftere vil vi oppleve våtere og villere vær som vil utfordre vår sikkerhet gjennom at vi kan forvente flere ras sommer som vinter. Det utfordrer vår trygghet som gjør at vi må velge smarte løsninger.
 • Tromsø har blant de fremste miljøene på arktisk forskning. Vi skal bidra til at Tromsø kan ha svar på å møte utfordringene lokalt, men også globalt.

Det ble ingen Tom Høgli hvis ikke noen trente han og det ble ingen Agnete Saba, Bilal, Ella Marie eller Dagny uten kulturskole og musikklinje. Jeg fikk sjøl spille fiolin, tape 18-0 i fotball og oppleve at Riksteateret kom til Skjervøy. Store ting må kunne skje på både store og små steder, og små steder må få alt de trenger for å gi store opplevelser.

Bolyst er pekt på som en undervurdert faktor for å få folk til å trives i distriktet. Vi vet at frivilligheten har fått en knekk under pandemien. Uten frivillighet rakner en grunnmur som gjør lokalsamfunn sterke. I Troms og Finnmark ser vi året rundt at det er festival på festival å dra på - f.eks TIFF, Varangerfestivalen, Sørøyrrocken, Bukta, Rakettnatt, Gorosofestivalen og Bakgårdsfestivalen. Dette må vi verne om og dyrke mer.

Finnmark fotballkrets og sine samarbeidspartnere gjør en viktig jobb i sitt bolyst-prosjekt «Lys mellom husan», som også fylkeskommunen har støtta. Over de neste årene skal de til alle finnmarkskommunene for å føre frivilligheten, politisk ledelse og næringslivet tettere sammen for å finne ut hvordan de sammen kan skape et enda bedre Finnmark.

Her ligger også en utfordring til oss selv: vi må bli flinkere til å snakke om de som har blitt i nord framfor de som har flytta herfra. Det er for oss som bor her vi først og fremst må skape bo- og blilyst for.

For å oppsummere:

Aldri har nord vært viktigere for Norge, men vi er satt på en historisk prøve.

Sikkerhet og trygghet, velferd og arbeid og bolyst og bli-lyst er bolverket vi kan bidra til å bygge.

Arktis er Norges viktigste område å drive utenrikspolitikk i. Vi grenser til et hav som binder store kontinenter sammen og som står sentralt i de stadig skarpere grensene som er trukket opp mellom øst og vest.

Men hele dette fantastiske ressurs- og kulturrike området trenger folk som ikke føler seg ensomme eller utrygge fordi nettverk og infrastrukturen mangler. De må kunne leve gode liv. Og lykkes vi med levende samfunn, styrker vi også samisk og kvensk samfunn – og til sist samisk og kvensk språk og kultur. For det smerter ikke bare å se et flyttelass gå sørover, men også å vite at det tappet oss for vår unike og felles identitet og kultur.

Jeg vil derfor omskrive Rolf Jakobsen sitt «se oftere mot nord» til det og si vi må nistirre på nord – enten du sitter i sør, øst, vest eller i nord.

Det er viktigere enn noen gang - et sterkt nord!

Derfor har jeg i dag utnevnt følgende fylkesråder som sammen med meg skal jobbe for vårt felles politiske prosjekt og plattform.

Ronald Wærnes (SP), Bjarne Rohde (SV), Agnete Masternes Hanssen (AP) og Karin Eriksen (SV)

Jeg er glad for at Ronald Wærnes (SP) skal være nestleder i fylkesrådet og fortsatt skal sikre en trygg økonomisk styring i Troms og Finnmark hvor mange er bekymret for egen økonomi. Etter ei lang tid med pandemi, vil kultur være viktig for folk.

Ronald Wærnes skal være fylkesråd for økonomi og kultur.

Bjarne Rohde (SV) skal fortsette arbeidet med å sikre at unge og voksne blir kvalifisert og får topp utdanning i vår region. I ei tid hvor det er stor etterspørsel etter arbeidskraft, er det særdeles viktig med et utdanningssystem som kvalifiserer.

Bjarne Rohde skal være fylkesråd for kunnskap og integrering.

Karin Eriksen (Sp) har en god oversikt over næringslivet i Troms og Finnmark og evner å omsette kunnskap til politikk, noe som er særdeles viktig når vårt fylke skal vinne kampen om rekruttere arbeidskraft.

Karin Eriksen skal være fylkesråd for næring, plan og miljø. 

Agnete Masternes Hanssen (AP) skal kutte utslipp gjennom å legge til rette for en grønne og trygge samferdselsløsninger. Hun har den evnen til å dra store problemstillinger ned til konkrete løsninger.

Agnete Masternes Hansen skal være fylkesråd for samferdsel. 

Da har jeg presentert det nye fylkesrådet i Troms og Finnmark.

Takk for meg.

Til toppen