– Gi oss midler og tillitt

Klikk for stort bildeAnne Toril Eriksen Balto (Sp), fylkesråd for plan, økonomi og kultur. Foto: Lars Åke Andersen.Fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp) deltok i kulturministerens møte om regionreformen på kulturområdet. Her kan du lese fylkesrådens budskap til regjeringen.

Kjære Statsråd! – Takk for initiativ for å ha slike dialogmøter, og takk for at jeg får ordet tidlig i denne omgang. Vil også takke for møtet sist, og i og med at jeg ikke fikk ordet da, så antar jeg at jeg får noen ekstra minutter i dag.

Jeg vil starte med det vi skulle avlutte med sist, med regionreformen.

Regionreform

For Troms og Finnmark fylkeskommune er det viktig å understreke at vi ikke har vært avvisende til oppgaveoverføring på kulturfeltet fra statlig til regionalt nivå, og overførsel av både ansvar og myndighet.

Vårt utgangspunkt og ønske har hele veien vært å få en tydelighet og avklaring om hva dette innebærer, både av finansieringsmodeller, som er basert på et godt kunnskapsgrunnlag og en likeverdighet over hele landet. Ved å ha dette klart ville det nok bidratt til å luket bort store usikkerhetsmomenter av mange aktører.

Vi erfarer i dag at fylkeskommunens begrensende midler og de statlige nye overføringene av oppgaver både er underfinansierte og stadig krympende. Dette kjenner vi spesielt til i Troms og Finnmark som er et stort fylke i areal, og en distrikts-region med spredt bosetning. Norge er et langstrakt land, og kulturlivet er ulikt og mangfoldig i alle regionene i landet.
 
Troms og Finnmark fylkeskommune mener det kulturpolitiske målet må være å styrke kulturen og heve statusen og engasjementet for kultur som politikkområde på alle forvaltningsnivå. Sånn kan kulturpolitikken i større grad bli en nasjonal satsing hvor virkemidler og tiltak på statlig, fylkeskommunalt og kommunalt nivå inngår.

Vi er fornøyd med at kulturdepartementet vil ha en tettere dialog med fylkeskommunene, og vi ser det som viktig at denne dialogen også må gjelde og inneholde de underliggende etatene som Norsk Kulturråd, Norsk Filminstitutt og ikke minst Nasjonalbiblioteket, - og at det fremdeles kan være områder hos departementet og i disse etatene som kan vurderes overført fylkeskommunen utfra ønske om en reell styrking av regional kulturpolitikk.

Fylkesrådet i Troms og Finnmark har i vedtak tidligere presisert ovenfor departementet at det også er ulike behov for videre statlig engasjement og finansiering av kulturinstitusjonene og kulturorganisasjonene i nord.

Når Statsråden etterspør hvordan vi kan styrke samarbeidet mellom forvaltningsnivåene for å følge opp de nasjonale kulturpolitiske målene i Kulturens kraft, kan jeg trekke frem Nordnorsk kunstmuseums utfordringer den siste tiden som et eksempel i så henseende.

Jeg håper Statsråden vil besvare mine gjentatte henvendelser på dette området angående Nordnorsk kunstmuseets fremtid og utviklingsmuligheter. Der jeg anser at det er særdeles viktig at det nå tas nødvendige grep fra oss i felleskap både regionalt og nasjonalt, for å skape tillitt og legitimitet rundt kunstmuseet, slik at den gode utviklingen ved museet kan fortsette. Da er det viktig at vi spiller på lag, og ikke minst også på lag med kunstnerorganisasjonene.

Covid19- situasjonen

Når det gjelder problemstillingen rundt Covid19 situasjonen, så synes jeg den var godt belyst fra de ulike innleggene til fylkeskommunene i den runden vi hadde sist. Jeg deler mange av de synspunktene, der vi ser at situasjonen er veldig lik over hele landet.

Vi har hatt løpende kontakt med kulturlivet både direkte og i form av webinarer, og gjennom denne kontakten har vi observert og fått tilbakemeldinger om at de statlige tiltakspakker ikke har truffet. Vi ser tydelig at de frivillige, idretten og kunst- og kulturlivet taper store inntekter.

Vis tillitt

Troms og Finnmark fylkeskommune sa tidlig, allerede 13. mars, at vi ikke kom til å kreve innvilgede økonomiske tilskudd til aktører i kulturlivet returnert pga avlyste eller utsatte arrangement. Vi vet at kulturlivet, som mange andre har løpende utgifter, og vi valgte derfor å vise tillit til at midlene forvaltes godt, og at det vil gi oss mer kunst og mer kultur senere.

Mitt spørsmål på vegne av kulturprodusentene er hvorfor staten ikke gjør det samme med sine underliggende etater? Hvorfor ikke vise mer tillit og legge opp til mer dialog? Dette kan muligens bidra til at kultursektoren kan komme opp med noe enda større, med høyere kvalitet, og kanskje nye ytringer og mer fellesskap, på bakgrunn av trygghet og forutsigbarhet.

Dette tar jeg opp på bakgrunn av at Kulturdepartementet og underliggende etater har i brev til kulturaktører hentydet avkortning av midler for 2021. Noe som har skapt stor usikkerhet og bekymring. Som fylkesråd oppfordrer jeg og ønsker at det vises tillit til miljøene, nå som samfunnet gradvis åpnes igjen. – Jeg oppfordrer med å avvente krav om rapportering, slik at flere aktører får arbeidsro, og en mulighet til å få opp aktiviteten igjen, som de er avhengig av for å skaffe deres egen inntekt.

Jeg har lyst å trekke frem noen gode eksempler i denne situasjonen, av hvordan noen av de de store aktørene i nord valgte å løse corona-situasjonen.

Hålogaland teater og Arktisk filmharmoni, valgte heller å tilrettelegge for innovativ publikumskontakt og øving, enn permitteringer. Samme gjorde Nordnorsk filmsenter og Filmfond nord, som startet prosjektet «Tidskapselen» – som er en filmproduksjon som skal dokumentere hvordan det er å være akkurat her, akkurat nå – denne våren og kanskje, sommeren og høsten.

Tiltakspakker treffer ikke

Når der gjelder tiltakspakker, så får vi fått mange tilbakemelding fra aktører, der institusjoner og festivaler viser seg å være blant de store tapere i corona-situasjonen. Samtidig er viktig å vise glede og takknemlighet at museene har fått kompensert en del av tapene sine via siste tiltakspakke.

Museene i Troms og Finnmark, som mange andre museer, er avhengige av egeninntekter for god drift, men dessverre kommer ikke inntektene ordentlig tilbake før reiselivet og utenlandsturismen tar seg opp, og det kan ta lang tid. Hittil har museene falt utenfor andre kompensasjonsordninger rettet mot kulturnæring og reiselivsnæring.

Stengte grenser

Videre er det verdt å nevne at stengte landegrenser gir store utfordringer i Nord.

Kultursektoren i regionen er plassert i Arktis og Barents, og jobber bredt internasjonalt. Utfordrende er det også for det samiske miljøet, for eksempel avlysningen av Riddu Riddu festivalen, en arena og møteplass for samfunnsdebatt, ytringsfrihet og synliggjøring av urfolk over hele verden.

Et annet unikt eksempel fra Nord er arbeidet som er lagt ned hos Innovasjon Arktis. Mange deler av norsk næringsliv står i dag overfor store utfordringer, bl.a. kreative næringer og reiselivsnæringen, og det er nå viktig med nytenking og innovasjon.

Med det som utgangspunkt ønsker Innovasjon Norge Arktis i 2020 å gjennomføre et utviklingsprogram som skal utfordre aktører innen kreativ næring i Troms og Finnmark til å utvikle nye kulturprodukter som kan være attraktive både for lokalbefolkningen og for turister – og som skal bidra til å styrke samarbeidet mellom kreativ næring og reiselivsnæringen.

Vi er også glad for at idretten også gradvis åpnes opp igjen. Idretten har også lidd store økonomiske tap, og det som er spesielt for oss i Troms og Finnmark, er at idretten eier og drifter en større andel av idrettsanleggene enn idretten i resten av landet.

Anleggene i Troms og Finnmark beregnes til å ha tapt titalls millioner kroner de siste månedene som en følge av manglende aktivitet og leieinntekter, der tiltakspakkene kun dekker drøyt 10 % av dette beløpet.

Avslutning

Avslutningsvis har jeg lyst å si at utfordringene er mange, komplekse som har ulike lokale og regionale varianter. Derfor vil jeg gjenta det som mange tok opp i møtet sist.

  • Bransjen behøver tydelige og forutsigbare tiltakspakker.
  • Vi ønsker handlingsrom for lokale tilpasninger i regionene, der vi vet at aktørene jobber ulikt.
  • Vi ønsker tiltakspakker til regionen som fylkeskommunen kan forvalte, som kjenner til de lokale forholdene og vet hvordan vi kan treffe bransjen i regionen bedre.

Vi er ett land, to folk med samme prioritet, men det er ikke alltid det oppleves slik. – Da tenker jeg på det samiske. Vi hadde nylig et møte med det Samiske Nasjonalteateret Beaivváš, der de kunne formidle at de har 1 mill. i tapte billettinntekter og at de ikke får kompensert en krone for dette.

Vi ber kort sagt om midler og tillitt til fylkeskommunen og bransjen, for vi tror at kultur, idrett, og frivilligheten vil være viktigere enn noensinne når verden nå normaliseres igjen.

Vi kjenner mange på savnet om å få tilbake disse arenaene der mennesker møtes, sosialiseres, utfordres og utvikles.

Takk for meg!

Til toppen