Hollendaren-kjøpet følges opp

Fylkestinget ha nå vedtatt hvordan anskaffelsen av fartøyet MS Hollendaren skal følges opp.

Personer i sal debatterer, foto. - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap) Troms og Finnmark fylkeskommune

Fylkestinget behandlet torsdag 16. mars kontrollutvalgets sak om anskaffelsen av MS Hollendaren.

I 11 punkter ble gjennomgang, oppfølging og tiltak vedtatt etter en rapport fra revisjonsselskapet KomRev Nord. Kontrollutvalgets forslag til fylkestinget ligger i dette.

Revisjon vedtatt i oktober

En blå og hvit kombibåt på vannet. - Klikk for stort bildeMS Hollendaren er en 38 meter lang kombibåt som primært går i Måsøy-bassenget i Finnmark. Ole Matias Aa

Det ble på fylkestingets oktobermøte i 2022 vedtatt at det skulle foretas en forvaltningsrevisjon av anskaffelsen og at kontrollutvalget skulle følge opp.

Her kan du lese vedtaket fra oktober 2022 

Fylkestingets vedtak 16. mars lyder som følger

 1. Fylkestinget viser til rapport fra KomRev Nord IKS av 08.02.2023 – Anskaffelse av MS Hollendaren. Fylkestinget vil slå fast at saken er kompleks og alvorlig. Den startet i tidligere Finnmark fylkeskommune med politiske vedtak i fylkestingsak 29/18, hovedutvalgssak 35/18 i Finnmark og ble videreført til Troms og Finnmark fylkeskommune, med første politiske vedtak i fylkesrådssak 210/20. I Troms og Finnmark fylkeskommune har den vært behandlet av to fylkesråder og to fylkesråd.

Etter fylkestingets oppfatning er rapporten grundig og svarer på den bestilling som ble gjort av fylkestinget og kontrollutvalget.

 1. Fylkestinget viser til revisors konklusjoner og vurderinger i rapportens pkt.8, sålydende: «Kompetanse og myndighet til å vedta anskaffelse av MS Hollendaren lå hos Troms og Finnmark fylkesting. Det var ikke politisk vedtatt i Finnmark fylkeskommune å anskaffe MS Hollendaren til kr 83,5 millioner. Fylkesrådet har ikke gitt tilstrekkelig informasjon til fylkestinget om anskaffelsen av ny hurtigbåt til kr 83,5 millioner. Fylkesrådet har ikke sikret at bevilgning til å anskaffe ny hurtigbåt har skjedd i tråd med regelverket. Fylkesrådet i Troms og Finnmark har fått kompetanse og myndighet fra fylkestinget til å treffe vedtak i hastesaker, og avgjørelse i medhold av bestemmelsen anses som at fylkestinget selv har tatt avgjørelsen. Mangel på saksutredninger og politisk forankring av investeringen er grunnlaget for at revisor finner at fylkesrådet ikke hadde myndighet og kompetanse til å vedta anskaffelse av MS Hollendaren i fylkesrådets sak 210/20.». Fylkestinget mener det er sterkt kritikkverdig at fylkesrådet gjorde vedtak i sak 210/20 uten å ha utredet saken tilstrekkelig. Dette innbar at saksgangen og vedtakene i fylkestinget ikke er gitt mulighet til å drøfte og ta beslutningen om at fylkeskommunen skal eie båt for bruk i inngått kontrakt om kollektivtjenester.

Viser for øvrig til revisors vurderinger av vedtakene og pkt. 9, sålydende:

«På tidspunktet Bareboat-avtale og endringsordre ble signert forelå det ikke vedtatt kostnadsramme til driftskostnader. Fylkesrådet hadde på det grunnlag ikke kompetanse og myndighet til å inngå driftsavtale knyttet til båten MS Hollendaren. Fylkesrådet i Troms og Finnmark har ikke gitt tilstrekkelig informasjon til 2 fylkestinget om de driftsmessige konsekvensene av å gjøre anskaffelse av ny hurtigbåt.»

Fylkestinget sier seg enig i dette. Rapporten viser at sak om kjøp av båt og finansiering av MS Hollendaren, ikke har blitt lagt fram for fylkestinget til behandling på korrekt måte, verken i tidligere Finnmark fylkeskommune, eller i Troms og Finnmark fylkeskommune.

 1. Fylkestinget konstaterer at rapporten synliggjør en nærmest sammenhengende rekke av kritikkverdige forhold, fra starten i tidligere Finnmark fylkeskommune og videre inn i den nye fylkeskommunen. Noe av det som skjedde kan muligens tilskrives overgangsfasen ved sammenslåingen av fylkeskommunene. Fylkestinget konstaterer i den sammenheng at demokratiske spilleregler har blitt tilsidesatt, ved at viktige beslutninger har blitt tatt administrativt uten nødvendig politisk forankring. Samtidig er den underkommunikasjon som har skjedd fra fylkesrådet til fylkestinget etter at feilene ble oppdaget, i strid med reglene for en korrekt og åpen beslutningsprosess. En prosess hvor fylkestinget skal inviteres til å ta et informert standpunkt i saken.

Fylkestinget viser til revisjonsrapportens beskrivelse av status i saken på tidspunktet fylkestinget avhold sitt møte i juni 2020:

«Fylkestingets samling i junitinget 2020 ble avholdt 16.6-19.6.2020. Det var ikke forberedt sak eller lagt fram sak for fylkestinget om investering i ny hurtigbåt. På tidspunktet fylkestinget ble avholdt var fylkeskommunen i gang med å gjøre evalueringer av innkomne tilbud etter at det hadde vært kunngjort konkurranse om bygging og levering av ny hurtigbåt.»

Fylkestinget mener på basis av dette at det er kritikkverdig at det ikke ble forberedt sak til fylkestinget og at fylkesråden følgelig har brutt sin informasjonsplikt ovenfor fylkestinget.

Fylkestinget støtter revisors konklusjon om at mangel på saksutredninger og politisk forankring av investeringen er grunnlaget for at fylkesrådet ikke hadde myndighet og kompetanse til å anskaffe MS Hollendaren.

Det er viktig at fylkeskommunen tar lærdom av denne saken, og at det må ha konsekvenser for hvordan vi forvalter fellesskapets midler. Fylkesrådsleder har i sitt tilsvar gitt svar for hva som har vært gjort og gjøres for å sikre en forsvarlig og god saksbehandling i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Fylkestinget ber fylkesrådet gjøre nødvendige administrative grep for å sikre bedre internkontroll og rutiner i organisasjonen.

 1. Fylkestinget vil slå fast at det er avgjørende i enhver politisk styrt organisasjon at samspillet mellom politisk og administrativt nivå er basert på tillit, fortrolighet og kvalitet i alle ledd.

Fylkestinget viser til at fylkesrådsleder i sitt tilsvar til rapporten har redegjort for sitt syn på det som har skjedd. I svaret er det og redegjort for hvilke tiltak som er, og vil bli iverksatt for å forbedre sentrale rutiner.

Her vil fylkestinget spesielt vise til følgende:

«Fylkesrådsleder satte i verk en rekke bestillinger til fylkesdirektør i Finnmark ved tiltredelse i august 2022 som en oppfølging av tidligere fylkesrådsleder utsagn og bestillinger i juni 2022. Prosjektet knyttet til samferdsel øst og sentraladministrasjon Finnmark er ikke enda avsluttet, da det jobbes med endrings- og utviklingsarbeid i organisasjon.

Fylkesrådsleder har også strammet inn på begrunnelse av bruk av hasteparagraf slik at fylkestinget skal være godt kjent med begrunnelsen for hvorfor paragrafen er brukt. Dette redegjorde fylkesrådsleder om til fylkestinget i oktober 2022.

Fylkesrådsleder viser også til fylkesrådssak 17/23,. pkt.2; Fylkesrådet ber prosjektleder iverksette et arbeid med hvordan stab- og støttefunksjoner i Finnmark fylkeskommune, uavhengig av hvordan de er organisert, kan utnyttes til best mulig måte for hele organisasjonen. Denne bestillingen kommer som et resultat av uklarheter i organisasjonskartet på hvordan samhandlingen skal gjøres på en best mulig måte og ivareta god forvaltningsskikk.»

Fylkestinget forventer ut fra dette at fylkesrådet sørger for at erfaringene fra denne saken, administrative konsekvenser og oppfølgingen av saksbehandlingsregler gjør at saker er tilstrekkelig utredet før vedtak treffes og at fylkesrådet ivaretar sin informasjonsplikt overfor fylkestinget.

 1. Fylkestinget forutsetter videre at ovenstående blir fulgt opp også etter delingen av dagens fylkeskommune.
 2. Fylkestinget ber fylkesrådet sørge for tilstrekkelige administrative og økonomiske ressurser til samferdsel Finnmark etter oppdelingen.
 3. Fylkestinget ber fylkesrådet utrede tiltak for å sikre overgangen til nytt kontrakts regime for kollektiv i Finnmark.
 4. Fylkestinget ber om at konklusjonene i fylkesrådssak 17/23 punkt 2:

«fylkesrådet ber prosjektleder iverksette et arbeid med hvordan stab- og støttefunksjoner i Finnmark fylkeskommune, uavhengig av hvordan de er organisert, kan utnyttes til best mulig måte for hele organisasjonen» blir forelagt for fylkestinget i juni.

 1. Fylkestinget ber om at alle investeringsbeslutninger gjort av fylkestinget i perioden 2020-2023 fremlegges med status pr. august 2023 slik at det sikres at de nye fylkestingene har et best mulig grunnlag i vurderingen av budsjett- og økonomiplanen.
 2. Fylkestinget ber fylkesrådet ha høyeste prioritet med å jobbe frem et solid grunnlag for budsjett- og økonomiplan for de nye fylkene. Det bes spesielt om en grundig gjennomgang av investeringsporteføljen og forankring i politiske vedtak. 
 3. Fylkestinget ber om fylkesrådet leverer en beslutningssak om MS Hollendaren og tilhørende driftsavtale til fylkestinget i juni 2023.

Se alle dokumenter i sak 28/23 her

Mistillitsforslag falt

Opposisjonen leverte et mistillitsforslag til fylkesrådet som falt.

Hele mistillitsforslaget kan leses her

Til toppen