Høring: «Hydrogensone Arktis – Strategier for hydrogensatsing i Troms og Finnmark»

En illustrasjon av Troms og Finnmark fylke med ikoner som viser ulike muligheter for hydrogensatsning i fylket.  - Klikk for stort bildeIllustrasjon: Tinkr.Fylkeskommunene ønsker innspill på forslag til strategier for hydrogensatsing i Troms og Finnmark. Høringsfrist er 23. august 2021.

– Klimaendringene er vår tids største utfordring. For å møte dem må vi satse offensivt på ny kunnskap, forskning og utvikling av fornybare og alternative energikilder. Vi har nå en unik mulighet til å ta en ledende rolle i hydrogen- og ammoniakkproduksjon og tilhørende teknologiutvikling som vil kunne gi et stort potensial for eksport, verdiskapning, arbeidsplasser og utslippsreduksjon. Det er mange som har vært involvert i arbeidet med strategien som nå sendes ut på høring. Det er et ønske om at mange flere vil involveres gjennom å gi innspill til høringen i høringsperioden, og gjennom dette bidra til positiv utvikling i vår region, uttaler fylkesråd for næring og miljø Karin Eriksen (Sp).

Innspillskonferanse

I forbindelse med høringen gjennomføres det en åpen digital innspillskonferanse 17. august 2021, fra kl. 13.00 til kl. 15.30.

Meld deg på innspillskonferansen her

Om høringen

Det skjer en rask og omfattende utvikling innen fagområder tilknyttet hydrogen. For å fange opp pågående aktiviteter er det også ønskelig med faglige innspill til mulighetsstudie.

Strategien er laget på overordnet nivå og inneholder delmål og strategier, som skal bringe oss nærmere hovedmålet om etablering av en verdikjede for hydrogen i Troms og Finnmark.

Strategien inneholder ikke konkrete aktiviteter eller tiltak. Disse må utformes når den overordna strategiske retningen er satt.

Arbeidet ble startet i 20219 og er støttet av Miljødirektoratet og klimasatsmidler.

Hovedmål for strategien å redusere regionale klimagassutslipp og øke regional verdiskaping, gjennom etablering av en verdikjede for hydrogen i Troms og Finnmark.

Høringsdokumener

Forslag til strategi: «Hydrogensone Arktis – strategier for hydrogensatsing i Troms og Finnmark» (PDF, 684 kB)

Kunnskapsgrunnlag: «Hydrogensone Arktis – Mulighetsstudie» (PDF, 7 MB)

Høringsbrev (PDF, 223 kB)

Prosjektorganisering (PDF, 130 kB)

Høringsinnspill

Høringsinnspill sendes til postmottak@tffk.no merkes med «Høringsinnspill Hydrogen 20/07101»

Høringsfrist er 23. august 2021.

Kontakt

Prosjektleder Hilde S. Bersvendsen, e-post: hilde.bersvendsen@tffk.no

Leder av styringsgruppa Nils Arne Johnsen, næringssjef i Troms og Finnmark fylkeskommune, e-post: nils.arne.johnsen@tffk.no

Til toppen