Hva betyr regjeringens bompengeforlik for Tromsø?

Tromsø har vært klar til forhandlinger om en byvekstavtale siden 2018. Nå må porteføljen revideres og det må fattes nye lokale vedtak.

Etter regjeringens bompengeforlik i august 2019 har Tromsø ventet på en redegjørelse for hva dette vil bety for Tenk Tromsø og de forventede forhandlingene om en byvekstavtale.

Ingen byvekstavtale i 2020

I vedlagt brev til Tromsø kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune, datert 2. januar 2020, redegjør samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) for hvilke konsekvenser oppfølgingen av regjeringens bompengeforlik vil ha for Tromsø. Regjeringen har ikke prioritert midler til nye byvekstavtaler i statsbudsjettet for 2020, men ønsker å videreføre belønningsmidler på 2019-nivå.

- En byvekstavtale er den eneste løsningen for å få dekket det samlede behovet av tiltak for gange, sykkel, kollektiv, areal- og transportutvikling i Tromsø, sier fylkesordfører i Troms og Finnmark fylkeskommune og medlem i styringsgruppen til Tenk Tromsø, Ivar B. Prestbakmo (Sp).

- Tromsø trenger sårt et løft på infrastruktur. Befolkningen har ikke tid til å vente lengre. Vår utvikling på infrastruktur har lenge stått stille i påvente av forhandlinger med staten. Vi har lojalt fulgt regjeringen hele vegen, men de har ikke levert, sier ordfører i Tromsø kommune og medlem av styringsgruppen i Tenk Tromsø, Gunnar Wilhelmsen (Ap).

Nye krav krever nye vedtak

Tromsø kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune har tidligere fattet vedtak om innføring av både bompenger og en portefølje av prosjekter som inngår i Tenk Tromsø. Disse vedtakene må nå gås gjennom på nytt i lys av de nye føringene fra samferdselsdepartementet. Regjeringspartienes bompengeforlik forutsetter blant annet nye krav om egenandel, prosjektprioritering og kostnadskontroll.

- Vi har brukt mye ressurser på planlegging av byvekstavtalen og nå skal hele porteføljen gås igjennom på nytt. Jeg er skuffet over at spillereglene er endret. Vi vil høre med de andre store byområdene for å ta et felles initiativ for å sikre press på fremdriften. Dette har gått alt for langt, sier Gunnar Wilhelmsen (Ap).

- Vi er klare til å forhandle, og vi er opptatt av at man nasjonalt gir de andre fem store byområdene minst like gode muligheter til å satse, som de fire største, ved å få på plass en byvekstavtale, som vi forventer at regjeringen fortsatt er innstilt på, sier Ivar B. Prestbakmo (Sp).

Belønningsordningen videreføres

Formålet med Belønningsordningen er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i storbyområdene ved å dempe veksten i personbiltransport og øke antallet kollektivtransportreiser. Samferdselsdepartementet vil legge til rette for å videreføre belønningsmidlene på 2019-nivå for Tromsø. Avtalen innebar et statlig tilskudd på 65 millioner kroner i 2019. Regjeringen har videre foreslått en årlig bevilgning til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i de store byene. De fem mindre byområdene, inkludert Tromsø, kan få tildelt 20 millioner kroner hver i 2020.

- Vi kommer til å søke om forlengelse av belønningsordningen. En eventuell tildeling på 20 millioner kroner utover dette, vil bli brukt til å redusere konkrete billettprodukter, som for eksempel periodebilletter eller utvidelse av takstsoner, sier fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen (Ap) i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Videreutvikling av nullvekstmålet

Det overordnede målet med byvekstavtaler er nullvekst i personbiltransport, og innebærer at veksten i persontransporten i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Regjeringen er nå i gang med å fastsette et videreutviklet nullvekstmål med fokus på reduserte utslipp (lokale utslipp og klimagassutslipp), støy, framkommelighet og arealbruk.

- Videreutvikling av nullvekstmålet skulle være ferdig i 2019, men nå har de ikke en dato klar engang. Regjeringen gjør ikke den jobben de skal og følger ikke egne frister, avslutter Gunnar Wilhelmsen (Ap).

Her kan du lese brevet fra regjeringen.

Her kan du lese mer om belønningsordningen og byvekstavtaler.

Til toppen