Klare flykrav fra Troms og Finnmark

Tårnet på flyplassen i Vadsø.  - Klikk for stort bildeFlyplassen i Vadsø. Foto: Sunniva Tønsberg GaskiHalve priser på regionale flyruter og bedre rutetilbud. Det er fylkestingets krav i høringa om regionale ruteflyginger i Sør-Norge og Nord-Norge (FOT-ruter).

Samferdselsdepartementet ønsker innspill til konkurranse om disse ruteflygingene. Kontraktene med det/de flyselskap som blir valgt, vil gjelde fra 1. januar 2024.

Forventer lavere billettpriser

Billettprisene på disse FOT-rutene er i mange tilfeller et hinder for reise til og fra regionene. Dette gjelder både private og næringslivet. For en barnefamilie kan nettopp prisene på flybilletter være utslagsgivende for om det oppleves attraktivt å bosette seg i nord.

Fylkestinget forventer derfor lavere priser, og fjerning av flypassasjeravgiften.

Vil ha forutsigbart tilbud

Fylkeskommunen er opptatt av både grønn luftfart og hvilke typer fly som skal operere i fylket. I tillegg er kontraktslengden viktig for å sikre befolkninga et forutsigbart flytilbud.

Fylkestingets vedtak

Her er fylkestingets vedtak i saken etter at også kommuner og helseforetak har gitt sine høringssvar:

  • Fylkestinget viser til Hurdalsplattformen som stadfester at Regjeringen vil sikre lavere priser og flere avganger på kortbanenettet, med mål om halvering av prisene på FOT-rutene, og mener dette må ligge til grunn ved utarbeidelse av nytt FOT-anbud
  • Fylkestinget forventer at kapasitet, regularitet og pris legges på et nivå som bidrar til bolyst, vekst og næringsutvikling i Troms og Finnmark
  • Fylkestinget forventer at regjeringa i dette arbeidet vil gjøre nødvendige forbedringer i FOT-rutetilbudet for å sikre god mobilitet internt i Troms og Finnmark, men også med god kommunikasjon sørover. Dagens rutetilbud er et absolutt minimum for å sikre grunnleggende framkommelighet, og framtidige anbud må ikke være dårligere enn dagens nivå
  • Fylkestinget oversender vedtak, saksfremlegg og tilhørende vedlegg til Samferdselsdepartementet som høringsuttalelse fra Troms og Finnmark fylkeskommune
  • Fylkestinget ber Stortinget og regjeringa om å fjerne flypassasjeravgiften. I tilfelle det ikke er vilje til å fjerne hele avgiften, foreslår fylkestinget en innretning slik at den unngås på kortbanenettet
  • Fylkestinget forventer at anbudsutforminga bidrar til å fase inn lavutslippsløsninger. Det må stilles konkrete krav til reduserte klimagassutslipp fra framtidas flyfrakt. Dette i tråd med regjeringas forsterkede klimamål, fylkesrådets tiltredelseserklæring og Regional Planstrategis formulering om at “Fylkesrådet vil lage en egen plan for klimakutt med mål for hele fylkeskommunens virksomhet basert på FNs bærekraftmål, og i tråd med Paris-avtalen, gjennomføre blant annet grønne, innovative offentlige anskaffelser med vekt på dialog og trepartssamarbeid“

Se dokumenter til sak 34/22 her
 

Til toppen