Kompetanseforum Arktis etablert

F.v: Bjarne Rohde (SV), Anne Toril Eriksen Balto (Sp), Bjørn Inge Mo (Ap), Kristina Hansen (Ap) og Karin Eriksen (Sp). Foto: Lars Åke AndersenFylkesrådet i Troms og Finnmark etablerer Kompetanseforum Arktis for å møte regionens kompetanse- og arbeidsmarkedsutfordringer.

– Det er viktig å bygge bro mellom samfunnsutviklerrollen, utdanning og befolkning i nord. Dette for å fremheve det overordnede perspektivet. Det sa fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) i sin tale under Kirkeneskonferansen 12. februar, samtidig som han fremhevet at fylkeskommunen nå iverksetter et aktiv grep for å møte utforingene.

– Som de fleste kjenner til, er Nord-Norge den landsdelen i Norge med størst ubalanse mellom tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft. Dette er en utfordring vi deler med mange av våre naboregioner i Sverige, Finland og Russland. Den demografiske utviklingen viser også at tilgang på nok og relevant arbeidskraft blir en kritisk faktor der vi må finne løsninger for å sikre framtidig vekst i landsdelen. Troms og Finnmark fylkeskommune etablerer nå Kompetanseforum Arktis, et samarbeidsforum for å møte regionens kompetanse- og arbeidsmarkedsutfordringer, sa Mo fra talerstolen.

Det var under sesjonen «Politiske veikart for nordområdeutviklingen», at Mo blant annet trakk fram den nye satsingen. Representanter fra arbeidsliv og næringsliv, bransjeorganisasjoner, UiT, NAV, Samisk høyskole og ungdommens fylkesråd tar del i forumet.

– Gjennom samarbeid og koordinering skal vi avdekke hvilke faktiske behov de ulike sektorene i regionen har.  Basert på dette skal felles mål og tiltak etableres, inkludert en ny strategi for karriereveiledning, opplæring og dokumentasjon av kompetanse. Kompetanseforum Arktis starter opp i mars 2020. Vi vil først gå i gang med en pilot innen bygg- og anleggsnæringen, før egne forum for hver næring vil bli etablert i løpet av året.  Gjennom regionreformen er fylkeskommunen gitt en sterkere kompetansepolitisk rolle - og Kompetanseforum Arktis er en konkrete oppfølging av denne rollen, sa fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo.

Mangelen på arbeidskraft er særlig stor innenfor enkelte yrkesfag, og her har det over år pågått et nært og godt samarbeid mellom Finnmark, regioner i Russland, Finland og Sverige.  «Arctic Skills» er en årlig konkurranse der lærlinger konkurrerer i forskjellige. Et av hovedmålene med «Arctic Skills» er å vise yrkesfagenes egenart og betydningen de har i samfunnet. Det er felles utfordringer over grensene om rekrutteringa til yrkesfag, og dette prosjektet skal øke søkertallene og også sikre økt fokus på kvalitet i undervisninga.

– Et prosjekt som vil kunne få forsterket effekt i det sammenslåtte Troms og Finnmark - et bærekraftig og levedyktig nord er ikke mulig uten ungdommer direkte involvert i utviklingen av regionen, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap).

Til toppen