Kunstner eller filmarbeider bosatt i Finnmark? Søk om arbeidsstipend

Er du yrkesaktiv kunstner eller filmarbeider bosatt i Finnmark? Nå kan du søke arbeidsstipend fra fylkeskommunen. Søknadsfrist 15. oktober 2023.

Et bilde som inneholder vegg, kunst, innendørs og utstilling. - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde Reija Marianne Lång / TFFK

Stipendene skal bidra til profesjonell kunstnerisk og filmfaglig utvikling i Finnmark, samt styrke kunstneres og filmarbeideres mulighet til å bo og arbeide i fylket.

Arbeidsstipend for visuelle kunstnere retter seg mot yrkesaktive billedkunstnere, kunsthåndverkere og dáiddaduojárat, samt kunstfotografer. Stipendet er for to år, og på 100 000 kroner for hvert av årene.

Les mer om kunstnerstipendet her.

Arbeidsstipend for filmarbeidere retter seg mot profesjonelle filmarbeidere. Stipendet er på 150 000 kroner, og tildeles for ett år.

Les mer om filmarbeiderstipendet her.

Nye retningslinjer for stipendordninger

Fylkeskommunens stipendordninger for kunstnere og filmarbeidere har nye retningslinjer til søknadsfristen 15. oktober 2023. Retningslinjene ble vedtatt av fylkesrådet i sak 298/23 i møtet 5. september.

Målet med oppdateringene er å tilpasse ordningene til situasjonen etter oppdeling av fylket, samt å gjøre ordningene mer transparente og forutsigbare. Det å gi bedre veiledning for søkere gjennom retningslinjene har også vært et mål.

2-årige stipender for kunstnere og filmarbeidere bosatt i Finnmark

Fra oppdeling av fylket 1. januar 2024 vil stipendene gjelde kun for Finnmark. Dermed går stipendordningene tilbake til det opprinnelige geografiske nedslagsfeltet, hvor søkerne må være bosatte og virksomme i Finnmark fylke i stipendperioden.

Stipendperiodene er endret fra ett til to år for å gi mer stabilitet og forutsigbarhet for stipendmottakerne. Tildelingene mellom kunstnerstipendet og filmarbeiderstipendet vil rullere vekselvis hvert annet år.

For arbeidsstipend for filmarbeidere skjer overgang til 2-årig varighet fra og med stipendperiode 2025-2026.

For arbeidsstipend for visuelle kunstnere skjer overgang til 2-årig varighet fra og med stipendperiode 2024-2025. Kunstnerstipendet har også endret navn.

Filmarbeiderstipendet deles kun til én filmarbeider i stedet for to. Delingen mellom etablert og nyetablert filmarbeider fjernes, og stipendbeløpet økes fra 75 000 kroner til 150 000 kroner per år.

Mer transparente ordninger

Det er i tillegg gjort presiseringer i retningslinjer angående vurdering av og prioritering mellom søknader for å gjøre tildelingskriterier mer transparent både for søkere og stipendpanelet. Det er også lagt til et punkt om habilitet i forbindelse med panelarbeidet.

Til toppen