Pilotprosjekt skal gi økt kunnskap og styrke næringslivet

Illustrasjon av Troms og Finnmark fylke. - Klikk for stort bildeNord-Troms Studiesenter, Sør-Varanger Utvikling og Troms og Finnmark fylkeskommune samarbeider om prosjektet Kompetansepilot som har som mål å utvikle og teste ut modeller for kompetanseheving tilpasset næringslivets behov.

Prosjektet er treårig og har fått innvilget 4,4 millioner kroner i støtte fra Kompetanse Norge, som forvalter den nasjonale satsingen på Kompetansepiloter på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Kompetansepilotprosjektene har som mål å utvikle modeller for godt samsvar mellom tilbud og etterspørsel av kompetansebehov i små virksomheter i Distrikts-Norge. 

Troms og Finnmark fylkeskommune bidrar med 2,7 millioner kroner til prosjektet, som til sammen har et budsjett på kr 7,1 millioner kroner over tre år.

– Kompetanseheving som arbeids- og næringslivet etterspør er et satsingsområde for Troms og Finnmark fylkeskommune og vi har store forventinger til pilotprosjektene som nå igangsettes i Sør-Varanger og Nord-Troms, sier fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp).

Det er et mål at kompetansehevingsmodellene som utvikles skal ha overføringsverdi til flere næringer.

– Etter- og videreutdanning må være tilpasset både enkeltpersoner livssituasjon og ønsker, og arbeidslivets behov, og vi trenger flere med relevant kompetanse framover. Riktig og godt påfyll av kompetanse er viktig både for å utjevne forskjeller og for samfunnet. Den nasjonale reformen «Lære hele livet» fokuserer på livslang læring, og endringer i arbeids- og samfunnsliv framover krever at vi tenker nytt rundt utdanning, sier fylkesråd for utdanning, Bjarne Rohde (SV).

I Nord-Troms vil prosjektet rette seg mot industrien på Furuflaten og industrien tilknytta sjømatnæringen på Skjervøy. I Sør-Varanger fokuseres det på beredskapsledelse, innovasjon og teknologi for næringsliv, offentlige aktører og frivillige organisasjoner. Lokale prosjektstillinger vil lyses ut både i Nord-Troms og Sør-Varanger.

De lokale ordførerne, Dan-Håvard Johnsen i Lyngen og Pål Gabrielsen i Sør-Varanger er enige om at satsing på kompetanseheving i samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv er essensielt for å lykkes med framtidas utfordringer i distrikts-Norge og er meget glade for at fylkeskommunen tar sitt ansvar som regional utviklingsaktør på alvor.

Til toppen