Reguleringer i kongekrabbefiske 2021

En kvinne holder opp en kongekrabbe. - Klikk for stort bildeFylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp). Fylkesrådet er kritisk til Fiskeridirektoratets forslag til reguleringer i kongekrabbefiske i 2021. De mener direktoratet i alt for liten grad har konsekvensutredet de forslag og alternativer som fremmes i høringen.

Det er stort behov for å utrede effekter både på de berørte lokalsamfunn og de aktører som blir direkte og indirekte berørt av forslagene for å kunne på et godt og kunnskapsbasert grunnlag ta stilling til forslagene, understreker fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp).

Hun minner om at Riksrevisjonen og Kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget nylig har rettet tilsvarende kritikk mot Nærings og Fiskeridepartementet.

Troms og Finnmark fylkeskommune stiller seg i høringsuttalelsen positiv til at en ønsker å styrke kontrollen med fangst og omsetning av kongekrabbe.

Det er avdekket forhold i næringen som viser behovet for å styrke etterlevelsen av regelverket og sikre like konkurransevilkår, uttaler fylkesråd Karin Eriksen (Sp).

Med henvisning til den store verdiskapninga for lokale samfunn fra turistfiske må Fiskeridirektoratet finne en bedre løsning for kontroll i samarbeid med reiselivsaktørene. Det bør også vurderes å innføre enn fordelingsnøkkel for beregning av kvoter til avsetning fra totalkvoten. Fylkeskommunen viser også til at reiselivsbransjen utrykker et behov for større kvoter.

Fylkesråd Eriksen (Sp) viser til at fangst av kongekrabbe har bidratt positivt til rekruttering til fiskerinæringa, og ikke minst bidratt til positiv vekst og utvikling i flere fiskerisamfunn i Finnmark.

Fylkeskommunen mener at også mobile kjøpestasjoner har bidratt til denne positive utviklingen. På den annen side har mobile kjøpestasjoner, slik ordningen praktiseres i dag, medført utfordringer blant annet knyttet til kontroll, konkurransevilkår og omdømme.

Troms og Finnmark fylkeskommune ser behovet for mobile kjøpestasjoner, og mener at godkjente mobile kjøpestasjoner skal tillates, men mener likevel at det vil være hensiktsmessig å avgrense bruk av mobile kjøpsstasjoner til steder hvor det ikke er etablerte faste mottaksanlegg, og i tilfeller der etablert mottaksstasjon ikke har tilstrekkelig kapasitet til å ta imot krabbe. Dette foreslås tatt med i tillegg til høringsnotatets forslag til regler.

Uavhengig av om foreslåtte tiltak blir realisert, mener Troms og Finnmark fylkeskommune at det vil være avgjørende at forvaltningen øker kontrollvirksomheten og at det avsettes mer ressurser til dette. I denne sammenhengen bør man også evaluere sanksjonsnivået. Dette for å oppnå en best mulig og preventiv effekt ved brudd på reglene, uttaler fylkesråd Karin Eriksen (Sp) avslutningsvis.

Til toppen