– Samisk bør ikke være valgfritt

En koftekledd fylkesråd sitter blant folk i fylkestingssalen. - Klikk for stort bildeFylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp) før saken var oppe i fylkestinget onsdag. Sunniva Tønsberg Gaski Fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp) frykter at samisk språk blir nedprioritert om det blir valgfritt for språkvitaliseringskommuner og bykommuner med særlig ansvar for samisk språk, å svare brukerne sine på samisk.

Loga sámegillii

I sitt høringsnotat om endringer i samelovens språkregler, foreslår Kommunal- og moderniseringsdepartementet at dagens forvaltningsområde for samisk språk byttes ut med en språkområdeordning med tre kommunekategorier.

I to av disse kategoriene er forslaget at det skal være valgfritt for kommunene å svare sine innbyggere på samisk. Disse forslagene stiller ikke fylkeskommunen seg bak i sitt høringssvar.

– En endring av samelovens språkregler bør ha som mål å styrke samisk språk, ikke svekke samiske brukeres rett til å få svar på samisk. Av erfaring vet vi at når ting blir valgfritt, er det lett å velge minste motstands vei, uttaler fylkesråd Eriksen Balto (Sp).

Slik samelovens språkregler er i dag, er norsk og samiske språk likestilte, alle har dermed rett til å få svar på samisk i møte med offentlig forvaltning.

Høringssvaret ble behandlet av fylkestinget i Troms og Finnmark, onsdag 20. oktober.

81/21 Høringsuttalelse om forslag til endringer i samelovens språkregler

Flere samisktalende offentlige ansatte

Departementet foreslår også i uttalelsen å innføre en ny lovbestemmelse som presiserer adgangen til å stille samiske språkkunnskaper som ønskede eller nødvendige kvalifikasjoner ved ansettelse til stillinger i offentlige organer, når organet har behov for denne kompetansen for å utføre sine oppgaver.

Selv om dette er tillatt også i dag, ønsker departementet å tydeliggjøre dette i sameloven.

Fylkesråden er glad for denne tydeliggjøringen i forslaget i lovendringen. Denne endringen av samelovens språkregler vil legge til et sterkere krav og fokus på rekruttering av samisktalende i kommuner og fylkeskommuner.

– Jeg er enig i at dette både er og vil være avgjørende for å kunne gi en god og likeverdig tjenesteyting til den samisktalende befolkningen i forvaltningsområdet og ved andre offentlige tjenester, sier Eriksen Balto (Sp).

Fylkeskommunen i førersete 

I høringssvaret framkommer det også et ønske om at fylkeskommunens status og rolle som tjenesteorgan for kommuner som er i det samiske språkområdet tydeliggjøres og utvikles.

– Vi skal være i førersete for å styrke samisk språk, kultur og levesett. Det bør dermed legges til grunn at fylkeskommuner som omfatter språkutviklingskommuner skal ha samme status, og en reel likestilling av samiske språk og norsk, påpeker fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp).

Fylkesråden understreker det at det er et nasjonalt og statlig ansvar å legge til rette for at kommunene, og samfunnet for øvrig, har en faktisk mulighet til å gjøre løft av de samiske språkene i praksis.

– Det er helt klart en forutsetning at både Sametinget, kommunene og fylkeskommunene må få tildelt tilstrekkelige og økte midler fra staten for å ivareta de samiske språkene på en god måte, avslutter fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp).

Se alle saksdokumenter her: 81/21 Høringsuttalelse om forslag til endringer i samelovens språkregler

Til toppen