Se nord - Geahča davás - Katto pohjaisheen

Veg med snø under himmel med nordlys. - Klikk for stort bildeFylkestinget har vedtatt regional planstrategi for Troms og Finnmark. Lightscape/Unsplash Regional planstrategi for Troms og Finnmark 2021-2024 ble vedtatt av fylkestinget onsdag 16. juni 2021. Dokumentet har fått navnet "Se nord - Geahča davás - Katto pohjaisheen".

Se alle saksdokumentene her

Fylkestinget ønsker at regionens muligheter skal sees og utvikles fra nord, med basis i regionens fortrinn, mangfold, vårt nærings- og arbeidsliv, innovasjon, infrastruktur og bærekraft. Troms og Finnmark skal være regionen for samarbeid, kunnskap og kompetanse. Dette skal gi grunnlag for utvikling og vekst. Videre skal Troms og Finnmark være sentrum for nordområdeutviklinga og i forholdet til Russland. Utvikling av samisk og kvensk språk, kultur og samfunnsliv er også et viktig satsingsområde..

Satsingsområder med tilhørende planer og strategier

Utviklingsmålene er satt på bakgrunn av utviklingstrekk, utfordringer og langsiktige utviklingsmuligheter i Troms og Finnmark, som igjen har dannet grunnlaget for fylkestingets prioritering av følgende fem satsingsområder med tilhørende regionale planer og strategier:

 1. Klimaomstilling
  1. Regional plan for klimaomstilling
  2. Fylkeskommunalt klimabudsjett
  3. Fylkeskommunal strategi for karbonnøytral virksomhet
 2. Utjevning av sosiale ulikheter og redusert utenforskap
  1. Regional plan for like levekår og god livskvalitet
 3. Mobilitet
  1. Regional transportplan
 4. Stedsutvikling
  1. Regional plan for kultur, idrett og frivillighet
 5. En vekstkraftig region
  1. Strategi for næringsutvikling
  2. Strategi for videregående opplæring
  3. Strategi for voksnes læring – Karriereveiledning, integrering og næringsrettet opplæring
  4. Skolebruksplan
  5. Strategi for fagskole

Kunnskapsgrunnlaget

Kunnskapsgrunnlaget Det store bildet peker på følgende fem hovedfunn: Skjev befolkningssammensetning, kompetansemangel, sårbar infrastruktur, sosial ulikhet og behov for raskere klimaomstilling. Det store bildet søker å ivareta tverrfaglighet og forankre kunnskapen i FNs bærekraftsmål.  

Forbehold 

Planstrategien utarbeides med noen forbehold. Samtidig som planstrategien utarbeides, pågår det også et arbeid med å utrede en mulig deling av det sammenslåtte fylket. Planstrategien utarbeides med bakgrunn i at de langsiktige målene og satsingsområdene er like aktuell uansett hva utfallet blir. Dersom det ikke blir oppheving av sammenslåinga, legges det opp til at de nye regionale planer og strategier som skal utarbeides gjelder for Troms og Finnmark, med mindre planen er avgrenset til å gjelde et konkret område. Dersom det blir oppheving av sammenslåinga, vil de nye fylkestingene fatte vedtak om hvilke regionale planer og strategier som skal utarbeides for henholdsvis Troms og Finnmark, og ta stilling til om det skal utarbeides interfylkeskommunale planer og strategier.

Fast oppdateringsplan

Fylkeskommunen skal minst en gang hver valgperiode, utarbeide regional planstrategi. Arbeidet med regional planstrategi skal lede fram til en beslutning om hvilke planer som skal utarbeides og hva som skal være regionens langsiktige utviklingsmål og satsingsområder. Dette vurderes på bakgrunn av regionale utviklingstrekk og hva som er de viktigste regionale utfordringene, i denne sammenhengen, grundig belyst i kunnskapsgrunnlaget Det store bildet.  

Se alle saksdokumentene her

Til toppen