Status for fiskerihavnene i Troms og Finnmark

Fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen, ved fylkeshuset i Tromsø. - Klikk for stort bildeKristina Hansen (Ap), Fylkesråd for samferdsel. Foto: Lars Åke AndersenFylkeskommunen er nærmere en konkret avtale for overtagelse av fiskerihavnene i nord, men det må ytterligere avklaringer til før vi er i mål.

Troms og Finnmark fylkeskommune har kommet langt i å forankre fiskerihavneansvaret i egen organisasjon. I juni 2020 ble overordnet strategi vedtatt enstemmig. Videre har det vært en prosess med Kystverket om avhending av ikke-næringsaktive anlegg, basert på prinsipper vedtatt av Fylkesrådet. I juni 2021 vedtok fylkestinget å overta fiskerihavneansvaret gitt at tilfredsstillende vilkår blir oppnådd.

Møte med statsråden

De fire nordligste fylkeskommunene hadde et nytt møte 29. juni med statsråd Knut Arild Hareide vedr. vilkår for overtakelse av fiskerihavneansvaret. Prosessen har pågått siden tidlig 2020. Et svært viktig punkt har vært §6 i Havne- og farvannsloven og hvilken forståelse man skal ha av ansvaret staten skal ha for sikkerhet og fremkommelighet i farvannet. Fylkeskommunene er uenige med Kystverkets tolking og har bedt om en konkret avklaring av to forhold:

•  Hva er ikke allmenn ferdsel?

•  Kystverkets brev av 12.05.2021 til dept. og formuleringen «..et stykke ut fra kai» i pkt. 2a, 3. avsnitt. Dette står i motsetning til departementets tolkingsuttalelse i pkt. 3.1 om utbedringsansvar i alle områder innenfor lovens virkeområde hvor fartøy ferdes og der farvannet har betydning for allmenn ferdsel.

Ytterligere gjennomgang

Det ble i møtet konkludert med at fylkene har behov for en mer detaljert gjennomgang med Kystverket for kategorisering av anlegg som har et statlig hovedformål.

– Fylkene kan ikke gå med på at vurderingskriteriene som tar ned statens ansvar til et minimum er objektive. Kystverket har satt disse kriteriene uten involvering og diskusjon med fylkene. Det er en noe uvanlig fremgangsmåte, noe som også klart ble bemerket av fylkene i møtet. Vanligvis i slike saker kommer partene en felles forståelse og enighet om vurderingskriteriene. I tråd med det statsråd Hareide har uttrykt må vi ha en ytterligere gjennomgang av ansvarsfordeling av moloanleggene, sier Kristina Hansen (Ap).

 

Se saksfremlegg, fagnotat og vedtak her

Til toppen