Støtter prosjektet «Reinbeiting på dyrka mark»

På bildet ser vi en smilende dame foran et teglsteinsbygg. I forgrunnen ser vi deler av en grønn busk. Det er vinter, og lyst ut som følge av snøen. - Klikk for stort bildeFylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp), har stor tro på at prosjektet vil være til nytte for både jordbruket og reindrifta. Sunniva Tønsberg Gaski Fylkesrådet har bevilget 1,57 millioner kroner til et prosjekt som kan redusere konflikten mellom jordbruket og reindrifta forårsaket av rein på dyrka mark.

Prosjektet er et samarbeid mellom reindriftsnæring, jordbruksnæring, forskning og forvaltning på lokalt og regionalt nivå i Nordland, Trøndelag og Innlandet, men resultatene vil også ha stor betydning for Troms og Finnmark.

– Beiteskader på innmark forårsaket av rein skaper konflikter mellom reindrifts- og landbruksnæringen, to viktige næringer i nordområdene. Det forventes at konfliktene kan øke i takt med klimaendringene fremover, uttaler fylkesråd for næring, plan og miljø, Karin Eriksen (Sp) i forbindelse med tildelingen.

Det er mange utfordringer og uløste spørsmål knyttet til beiting av rein på innmark. Prosjektet «Reinbeiting på dyrka mark» har som overordna mål å redusere konflikten mellom jordbruk og reindrift forårsaket av rein på dyrka mark.

Tallfesting av avlingstap

I prosjektet skal det utvikles en enkel metodikk for tallfesting av avlingstap forårsaket av rein som beiter/graver på dyrka mark. Slik dokumentasjon kan benyttes for å beregne et eventuelt erstatningskrav og løse konflikten lokalt, uten å måtte gå veien om rettssystemet.

– Jeg har stor tro på at dette prosjektet vil kunne bidra til etableringen av metodikk for å tallfeste effektene, slik at konflikter kan løses på lavest mulig nivå, noe som vil ha positive effekter for begge næringer og bidra til å sikre samisk levevei og kultur, avslutter fylkesråd for næring, plan og miljø, Karin Eriksen (Sp).

Prosjektet eies av Norsk institutt for bioøkonomi og støtten bevilges over ordningen Arktis 2030.

Se alle dokumenter i sak 244/22 i vårt sakssystem

Til toppen