Tilskudd til samarbeid og klynger som verktøy i næringsutvikling og vekst

Fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen. - Klikk for stort bildeFylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen. Harald F. Hereide Troms og Finnmark fylkeskommune har bevilget til sammen 5 millioner kroner til næringsutvikling og vekst i regionen i og etter koronasituasjonen. 

Hensikten med klyngesatsingen er å gi bedrifter med lignende utfordringer muligheten til å samarbeide om felles utvikling. Troms og Finnmark fylke har i dag ingen klynger som deltar i det nasjonale klyngeprogrammet, og de eksisterende klyngene signaliserer behov for regional finansiering. Erfaring tilsier at de regionale initiativene har behov for støtte for å organisere arbeidet slik at de øker sin konkurranseevne sammenlignet med bedrifter i andre deler av landet, hvor bedriftene ofte er større, tettere geografisk samlet og har bedre tilgang på relevant kompetanse og FoU-miljøer.

Styrke bedriftene

- Klyngeverktøyet er særlig viktig i det nordnorske næringslivet som består av små og mellomstore bedrifter som, hver for seg, har begrenset utviklingskapasitet samt begrenset tilgang til relevante kompetanse- og FoU-miljø. Derfor ønsker vi å styrke bedriftene i deres samarbeid og kompetanseutvikling, sier fylkesråd for næring og miljø Karin Eriksen (Sp).

Både Finnmark fylkeskommune og Troms fylkeskommune har i en årrekke samarbeidet med Innovasjon Norge Arktis og Norges forskningsråd for å fremme klynger som et verktøy for næringsutvikling og vekst. Gjennom årene har det vært flere vellykkede prosjekter med klynger innen sjømat, bioteknologi og reiseliv, hvor fylkeskommunene har bidratt med midler og kompetanse i form av rådgivning og deltakelse i prosjektenes styringsgrupper.

Fem millioner fordelt

Reiselivsklyngen Arctic-365 som består av 90 reiselivsbedrifter i nordre Nordland og Troms og Finnmark har fått tilskudd på kr 1 200 000 for å utvikle bærekraftige, helårs reiselivsbedrifter som styrker levende lokalsamfunn i Nord-Norge. Deres arbeid består også i å tilrettelegge for økt innovasjonsgrad og verdiskapingsvekst i klyngebedriftene, utvikle bedriftenes kompetanse, etablere og videreutvikle entreprenørskapskultur samt tiltrekke seg nyetableringer.

Arena Fish 365 er tilknyttet Båtsfjord Handelsstands Fiskerigruppe og representerer 80 % av Norges filetnæring. Klyngens mål å bli Norges største og sterkeste klynge innen foredling av hvitfisk, og har mottatt støtte på kr 400 000 til dette arbeidet.

Lakseklyngen SA har sin base i Vest-Finnmark, men har samarbeidspartnere og nedslagsfelt i store deler av Troms og Finnmark fylke. Til klyngens arbeid med bærekraftig næringsutvikling i marine næringer har fylkeskommunen innvilget støtte på kr 400 000.

Energiklyngen Nord har fått kr 400 000 i støtte til videreutvikling rettet inn mot morgendagens energiløsninger. Klyngen ble etablert av bedrifter fra hele Nord-Norge som gjennom samarbeid skulle sikre seg en større andel av leveransene til petroleumsindustrien. Dagens situasjon med lave oljepriser og tiltak tilknyttet Covid-19 pandemien har medført et behov for rask omstilling i klyngens bedrifter som nå retter oppmerksomheten mot det grønne skiftet.

Smart Construction Cluster SA organiserer oppdragsgivere og leverandører i Troms og Finnmark innen IT-, bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen. Målet er å løse kapasitetsutfordringer tilknyttet organisering, egenkapital, likviditet samt samspillet mellom medlemmene. Til dette arbeidet har fylkeskommunen bevilget støtte på kr 400 000.

Kvæfjord kommune vil i samarbeid med lokalt næringsliv og kunnskapsmiljøer jobbe mot økt sysselsetting og produksjon innen grønt og bærekraftig næringsliv, og skape mulighet for klyngedannelse som en driver for videre innovasjon og utvikling med utgangspunkt i fasiliteter og kompetanse tilknyttet Rå og den videregående skolen. Prosjektet har mottatt kr 400 000 i støtte. 

Norinnova AS har mottatt kr 200 000 i tilskudd til et forprosjekt med mål om å etablere en helseklynge for utvikling av helseindustri og effektivisering av helsetjenester, samtidig som hensiktsmessige modeller for organisering skal utredes.

Sápmi Næringshage AS har fått støtte på kr 400 000 til etablering av et leverandørutviklingsprogram rettet mot opprusting av Porsangermoen militærleir. Målet er at lokale bedrifter skal få oppdrag under utbyggingen/opprustingen, men også i den kommende driften av militæranlegget.

Sjømatklyngen Senja AS, en næringsklynge med 50 bedrifter innen fangst og fiskeri, sjømatindustri, havbruk, maritim ingrediensindustri, marin leverandørnæring samt salg, transport og eksport av sjømat, har fått innvilget kr 400 000 til prosjektet «Industri 2020». Gjennom prosjektet skal klyngen etablere robuste strukturer for å kartlegge, samle inn, formidle ut, dele og videreutvikle kompetansen som næringslivet i Senjaregionen har innen bearbeiding av råstoff og råvarer gjennom industriell produksjon. 

Remiks Miljøpark AS, Vest-Finnmark Avfallsselskap IKS, Avfallsservice AS, Finnmark Miljøtjeneste AS, Finnmark Ressursselskap og Reno-Vest IKS har i flere år hatt et uformelt samarbeid på ulike områder. De har mottatt kr 400 000 i støtte til et forprosjekt for å formalisere og videreutvikle det til et mer forpliktende samarbeid rettet mot utvikling av felles løsninger for kostnadsbesparelser, synergieffekter, kompetanseheving samt innretting mot nasjonale og regionale mål for bærekraftig avfallshåndtering og miljø.

Tromsø kommune er innvilget støtte på kr 400 000 til et forprosjekt for ordførernettverket Arctic Mayors Forum. Forumet er en plattform for dialog og samarbeid om bærekraftig utvikling i regionen slik at felles politikk, aktiviteter og initiativ kan iverksettes. Del av prosjektet er også planlegging av etablering av nettverkets fast sekretariat i Tromsø. 

Finansiering av disse utviklingsprosjektene er del av fylkeskommunens tiltak rettet mot utfordringer i og etter koronasituasjonen og innebærer en satsing på bedriftssamarbeid, miljø og bærekraft, styrking av eksisterende næringsliv og kompetansen i regionen.

Til toppen