Opplæring i bedrift

Informasjon til lærlinger, lærekandidater, kandidater for fagbrev på jobb, lærebedrifter og prøvenemnder fra Troms og Finnmark fylkeskommune.

Oppfordring fra yrkesopplæringsnemnda i Troms og Finnmark (PDF, 64 kB)

Om gjennomføring av fag- og svenneprøver

Smittevern og midlertidige forskriftsendringer

  • Prøver som følger retningslinjene fra Folkehelseinstituttet om adferd (antall mennesker som kan samles, avstand mellom mennesker, transport til og fra prøvestedet, samt reingjøring m.m), kan gjennomføres.
  • Prøvenemnda, lærebedrifter og kandidater er ansvarlig for at prøven gjennomføres i tråd med retningslinjene fra FHI. Lærebedrift og prøvenemnd bes samarbeide om å utarbeide en beskrivelse av hvordan prøven er planlagt gjennomført og hvordan smittevernreglene ivaretas.
  • Ett av medlemmene i nemnda skal være fysisk til stede ved prøvestart og prøveslutt. Det andre medlemmet kan være med på lyd/bilde
  • Prøvenemnda har handlingsfrihet til å gjennomføre prøven på alternativ måte så lenge det sikres tilstrekkelig vurderingsgrunnlag. Ta kontakt med saksbehandler på utdanning ved usikkerhet.
  • Prøvenemnda kan ikke overlate vurderinga til personer som ikke er oppnevnt som medlem av nemnda
  • Lærlinger som er permitterte kan få avlegge fag-/svenneprøve dersom bedriften vurderer at de er klar for det. Lærlingen må gi skriftlig samtykke dersom prøven avholdes før han har fått den opplæringen han har krav på i henhold til kontrakt.
  • Læretiden kan avkortes med maks tre måneder for lærlinger som er permitterte på grunn av Covid 19. Læretiden kan avsluttes når fag-/svenneprøve er avlagt og bestått.
  • Troms og Finnmark fylkeskommune, med støtte fra yrkesopplæringsnemnda, oppfordrer bedriftene om å tilrettelegge for at arbeidstakere som er oppnevnt som prøvenemndsmedlem eller prøvenemndsleder får utført sitt verv slik at flest mulig kandidater får gjennomført sine fagprøver.

Kontaktinformasjon:

Utdanning øst (Finnmark)

Fagleder fagopplæring:
May Bente Eriksen, e-post: may.bente.eriksen@tffk.no
Telefon: 951 56 460

Utdanning vest (Troms)

Avdelingsleder:
Randi Jernberg-Thune, e-post: randi.jernberg-thune@tffk.no
Telefon: 905 76 688

Informasjon om opplæring i bedrift 

  • Lærlinger som er permittert i inntil tre måneder vil ikke automatisk få læretiden forlenget. Lærebedrift må gjøre en vurdering av behovet for forlenget læretid ved slutten av opplæringsløpet og må melde dette inn til fylkeskommunen
  • Lærebedrifter som må permittere lærlinger, oppfordres til å gi lærlingene teorioppgaver i perioden/ber lærlingene jobbe med dokumentasjon. I tillegg oppfordrer fylkeskommunen til å holde god og løpende kontakt med dem.

Fylkeskommunen vil forholde seg til det som kommer av retningslinjer fra Utdanningsdirektoratet.

For lærlinger og lærebedrifter i offentlig sektor: Om permittering

Denne informasjonen er utarbeidet i fellesskap med opplæringskontor for offentlig sektor i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Kommunenes samfunnsansvar tilsier at permittering er et svært uønsket tiltak som må unngås.

KS Bedrift og Fagforbundet har gitt følgende anbefalinger for avlønning av lærlinger og lærekandidater under koronasituasjonen:

«Når en lærling omdisponeres til andre arbeidsoppgaver, eller går inn i en ordinær turnus som assistent, må man ta hensyn til hvor lærlingene er i opplæringsløpet og om de har tilstrekkelig kompetanse til å utføre oppgavene de blir satt til. Det er arbeidsgiver som foretar denne vurderingen. Lærlinger som inngår i ordinær turnus som assistenter vil da være å regne som vanlige arbeidstakere (assistenter) og skal avlønnes i henhold til stillingsstørrelse».

Det er viktig å understreke at kravet til faglig forsvarlighet kommer først. Lærlingen skal ikke settes i en situasjon der vedkommende f.eks. kan utgjøre en smittefare for seg selv eller andre. Det pågår en stor dugnad der alle må ta sin del.

Til toppen