Doaibma ja fuolaheapmi

Romssa ja Finnmárkkus leat oktiibuot 4 500 kilomehtera fylkkageainnu maid fylkkagielda doaimmaha ja fuolaha. Vástida vuodjinmátki Čáhcesullos gitta Astana:ii Kazakstanas – seamma girjás ja hástaleaddji eanadat.

Doaimmaheapmi ja fuolaheapmi lea fágasuorgi mii lea dehálaš beasatlašvuhtii ja johtolatdorvvolašvuhtii min geainnuin. Fylkkageainnut čatnet iešguđet fylkka osiid oktii ja galget doaibmat oadjebassan ja vuordevažžan johtolatluoddan sihke johtaleddjiide ja ealáhusdoaimmaide.

Doaimmain, oaivvildat barggut geaidnofierpmádahkii ja vieruide mat leat dehálačča vai geainnut doibmet bures beaivválaš geavaheapmái mátkkošteaddjiide. Stuorámus hástalusat leat dálvit muohttagačorgemin, muohtaboltumin ja doaimmat buoredit coavcci.

Divodeapmi leat doaimmat, áŋgiruššamat ja aktivitehtat mat áimmahuššet fysihkalaš vuođđostruktuvrra guhkit áiggi badjel. Áigeguovdilis doaimmat sáhttet leat doalahit geaidnovuođđu standárda, rokkiid ja geaidnorusttegiid mearriduvvon kvalitehtagáibádusaid mielde.

Doaibma- ja divodanbargguid čađahit láigohuvvon entreprenevrrat fálaldat mielde.

 

Til toppen