Reglement for fylkeseldrerådet i Troms og Finnmark

§ 1 Formål

Fylkeseldrerådet er et partipolitisk uavhengig og rådgivende organ for fylkesting og fylkeskommune med formål om å sikre eldres innflytelse i saker som gjelder levekår for eldre.

§ 2 Sammensetning og valg

Fylkestinget oppnevner 9 medlemmer med personlig varamedlemmer til fylkeseldreråd, 2 av medlemmene skal være faste representanter i fylkestinget. 7 medlemmer oppnevnes på bakgrunn av forslag fra frivillige organisasjoner som jobber med eldresaker på fylkesnivå. Flertallet av medlemmene skal være alderspensjonister.

Geografisk spredning innenfor tidligere fylkesgrenser skal ivaretas, slik at hele fylket representeres på best mulig måte.

Fylkeseldrerådet velger selv leder og nestleder, som skal velges blant pensjonistene.

§ 3 Arbeidsområde

Fylkeseldrerådet skal ha til behandling alle saker som gjelder levekår for de eldre, jf. Kommunelovens §5 – 12 med forskrift. Protokoll/uttalelser fra fylkeseldrerådets møter skal følge saksdokumentene til de fylkeskommunale organ som tar endelig avgjørelse i saken. Fylkeseldrerådet kan på eget initiativ ta opp saker som har med eldres levekår å gjøre.

§ 4 Møtevirksomhet

Møtene i fylkeseldrerådet er offentlige dersom ikke annet er bestemt. Politiske styrings- og forvaltningsorganer med ansvar for saker som drøftes, har rett til å delta i eldrerådets møter. Eldrerådet kan invitere andre, for eksempel sakkyndige, til å delta i møtet.

Det skal settes opp en årsplan for møtevirksomheten i eldrerådet på første møte etter valget, som følger kalenderåret. Møtene skal korrespondere med møtene i komiteene og i fylkestinget. For øvrig kan møte i eldrerådet holdes når minst 5 av eldrerådets medlemmer og/eller fylkesrådsleder/fylkesordfører finner det påkrevd.

§ 5 Vedtaksførhet

Fylkeseldrerådet er vedtaksført når minst 5 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet gjør leders stemme utslaget.

§ 6 Innkalling

Det skal normalt innkalles til møte med 10 dagers varsel. Innkallingen skal inneholde foreløpig saksliste med nødvendig dokumentasjon der det er mulig.

§ 7 Sekretariats- og rådgiverfunksjonen

Sekretariatet for fylkeseldrerådet legges til fylkeskommunens Sentraladministrasjon som utpeker en egnet person til å ivareta sekretariats- og rådgiverfunksjonen. Sekretariat plikter å holde fylkeseldrerådet underrettet om alle saker som kan ha interesse for eldre.

§ 8 Protokoll

Sekretæren fører protokoll i samsvar med fylkeskommunens normer (jf. forvaltningsloven). Endelig protokoll sendes medlemmer og varamedlemmer av fylkeseldrerådet.

§ 9 Informasjon

Informasjonsansvaret i eldrerådssaker ligger hos leder dersom fylkeseldrerådet ikke har vedtatt noe annet. Arbeidet i fylkeseldrerådet skal være preget av åpenhet. Det skal ikke informeres om meningsytringer som framkommer fra de enkelte eldrerådsmedlemmer. Dissenser i form av forslag/protokolltilførsler, kan det imidlertid informeres om. Det skal ikke informeres om personalsaker som gjelder enkeltpersoner.

§ 10 Godtgjøring

Fylkeseldrerådets medlemmer skal ha godtgjøring for arbeidet i fylkeseldrerådet på samme vilkår som valgte medlemmer i de øvrige fylkeskommunale organer. Fylkeseldrerådet skal ha dekket utgifter og opphold i samsvar med det fylkeskommunale reglementet. Fylkestinget vedtar budsjett for fylkeseldrerådets virksomhet.

§ 11 Årsmelding

Fylkeseldrerådet utarbeider hvert år en melding om sin virksomhet. Meldingen forelegges fylkestinget.

Til toppen