Politisk plattform 2019 - 2023: Et sterkt nord

2 Et sterkt nord

Troms og Finnmark er en av verdens mest spennende regioner. Samarbeidspartiene vil legge til rette for et offensivt og nyskapende næringsliv, basert på regionens fortrinn. Vi vil skape livskraftige samfunn preget av optimisme og framtidstro, slik at våre unge ønsker å satse i landsdelen. Vi vil videreutvikle et godt, likeverdig, offentlig og desentralisert tjenestetilbud i hele fylket.

Troms og Finnmark fylkeskommune skal være en fremoverlent regional samfunnsutvikler. Gjennom gode fellesskapsløsninger vil samarbeidspartiene Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ta i bruk det enorme potensialet som ligger i nord for å gi folk trygghet for utvikling og muligheter i egen region. Fylket skal være en premissgiver for utviklingen av regionen og samhandle med befolkning, næringsliv og forvaltning. Vi skal levere gode offentlige tjenester på regionalt nivå og være en pådriver for nyskaping og innovasjon som bidrar til økt verdiskaping for landsdelen og nasjonen. En politikk som hensyntar miljø- og klimautfordringer er viktig i møte med dagens og framtidens utfordringer. Fellesskapet må ta ansvar for kommende generasjoner og deres muligheter for å skape gode liv. Bærekraftige og langsiktige løsninger er nødvendig for utviklingen av framtidens Troms og Finnmark.

De samarbeidende partiene vil stå for en politikk sterkt forankret i vår historie, felles kulturarv og flerkulturelle særpreg. Samisk og kvensk språk, kultur og identitet har en bærende posisjon i regionen.

Samarbeidspartiene vil arbeide for opphevelse av tvangsreformen og sammenslåingen av Troms og Finnmark. Vi skal jobbe aktivt mot tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark, og vil sende en søknad om å dele opp fylket etter inndelingsloven. Troms og Finnmark vil ta initiativ til samarbeid med andre fylker som har blitt sammenslått mot sin vilje. Et nytt stortingsflertall er avgjørende for å snu sentralisering og tvangssammenslåing. Samarbeidspartiene vil arbeide for at Finnmark og Troms skal bestå som egne valgkretser til Stortinget, som i dag.

De fleste fylkeskommunale arbeidsplasser ligger utenfor Vadsø og Tromsø. Slik skal det også være i framtiden. Så lenge Troms og Finnmark er sammenslått skal Tromsø være fylkeshovedstad, og det skal være ledelsesfunksjoner og stedlig ledelse i både Tromsø og Vadsø, i tråd med vedtatt divisjonsmodell. Samarbeidspartiene er opptatt av å flytte flere fylkeskommunale oppgaver ut i regionen, samtidig som man bygger dagens eksisterende kompetansemiljøer i Tromsø, Vadsø, Harstad og Finnsnes sterkere. Organiseringen av Troms og Finnmark fylkeskommune må ivareta administrasjonene både i Finnmark og Troms, og beholde og utvikle kompetanse i begge de tidligere fylkeskommunene. Samarbeidspartiene legger til grunn at dette vil gjøre en framtidig oppheving av sammenslåingen mest mulig skånsom.

Utdanning er sentralt for utjevningen av sosiale forskjeller i samfunnet. Dagens desentraliserte videregående skolestruktur skal legges til grunn. Ingen skolesteder skal legges ned i perioden. Dette innebærer blant annet at det ikke innføres såkalt fritt skolevalg for Troms og Finnmark som helhet.

Samarbeidspartiene vil verne om nærskoleprinsippet og avventer utredning om resultater og erfaringer fra ordning med en felles opptaksregion i Finnmark.

Hav- og landområder skal gi bærekraftig vekst og utvikling regionalt, og samtidig være en del av nasjonens økonomiske ryggrad. Bruken av naturressurser skal skape verdier og ringvirkninger lokalt. Vi trenger sterkere samhandling mellom utdanning, næring og offentlig forvaltning for å sikre rekruttering av ungdom, tilgang på arbeidskraft og relevant kompetanse til eget næringsliv. Samhandling mellom kunnskapsmiljø og næringsliv vil være sentralt for å fremme bærekraft i forhold til regionens fortrinn. Regionens potensiale skal bidra til å skape livskraftige samfunn i både distrikt, tettsteder og byer.

Som regional utviklingsaktør skal fylkeskommunen være en tydelig og forutsigbar samarbeidspartner for de store næringsbjelkene i nord, som fiskeri og havbruk, reiseliv, landbruk, reindrift, mineraler, energi og petroleum og leverandørnæringer i tilknytning til disse. Vi forventer at all næringsaktivitet i våre områder tar hensyn til bærekraft, både sosialt, økonomisk og miljømessig. Vi ønsker å satse på økt verdiskaping og utvikling i de næringene som allerede er etablert i landsdelen samt tilrettelegge for nye næringer, arbeidsplasser og et organisert arbeidsliv.

En sentral forutsetning for utvikling er sikker infrastruktur som ivaretar framkommelighet og forutsigbarhet for alle, med funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsregioner. Det forutsetter satsing på skredsikring, utbedring av flaskehalser på fylkesvegnettet og en miljøvennlig transportutvikling. Sikkerhet og beredskap, både til lands og til havs, er avgjørende faktorer for trygg næringsutvikling.

Troms og Finnmark utgjør hjertet i de norske nordområdene. Vi har derfor et ansvar for å bidra til en positiv og trygg utvikling i vår del av verden. Regionen har tidlig fått en forståelse av at oppmerksomhet rundt arktiske spørsmål, Barentsregionen og Nordkalotten vil øke som følge av klimaendringer og ressurspotensialet som finnes her. Fylkeskommunen har en viktig rolle og ansvar for å balansere forholdet mellom vekst, utvikling og bærekraft i nord. Det nyanserte bildet av det norske Arktis som en levende og framtidsrettet region bestående av mennesker, moderne infrastruktur, forskning og næringsutvikling - må fremheves.

Troms og Finnmark skal stå i en særstilling i utformingen av nordområdepolitikken og forholdet til Russland. Regionen må leve med og håndtere konsekvensene av politikken som føres i egne nærområder, enten den utformes lokalt, regionalt eller nasjonalt. Bosetting og aktivitet i nord er viktig for Norges geopolitiske og sikkerhetspolitiske posisjon i Arktis.

Som Norges største forsvarsfylke og NATOs nordflanke må man sørge for velfungerende samarbeid mellom forsvar, sivilsamfunn og forsvarskommunene. Samarbeidspartiene vil videreføre og forsterke samarbeidet mellom regionale myndigheter og forsvar, med henblikk på styrket beredskap, informasjonsdeling og koordinering. Fylkeskommunen vil, i samarbeid med forsvarskommunene, utarbeide næringsstrategier knyttet til Forsvarets tilstedeværelse og våre allierte. Som grensefylke mot Russland skal vi bidra til fortsatt forutsigbarhet, dialog og folk-til-folk samarbeid.

Gjennom regionreformen har fylkeskommunen fått flere nye oppgaver av staten. Samarbeidspartiene forutsetter at disse følges opp med tilstrekkelige økonomiske virkemidler. Vårt mål er at de nye oppgavene skal bidra til en styrking av livskraftige lokalsamfunn, tettsteder og byer i Troms og Finnmark. Samarbeidspartiene mener fylkeskommunen bør overta flere oppgaver som i dag ligger hos staten.

Troms og Finnmark fylkeskommune skal være en tydelig premissleverandør og arbeide for en styrking av de regionale virkemidlene. Samarbeidspartiene vil jobbe for at fylkeskommunale planer og strategier i større grad må gjøres forpliktende for regional stat. Regional planlegging fremheves som det viktigste verktøyet for å binde sammen de politiske nivåene. Strategisk og langsiktig planlegging for god samfunnsutvikling basert på regionale fortrinn og utfordringer er en forutsetning for å lykkes som regional utviklingsaktør. Helhetlig, samordnet planlegging, både på tvers av egne fagetater og i tett samspill med kommuner, regional stat og andre viktige samarbeidspartnere vil få økt fokus i årene som kommer. Fylkeskommunen vil vektlegge økt samhandling og involvering i planprosesser.

Fylkeskommunen skal gjennom aktivt eierskap legge til rette for økt bærekraftig utvikling i næringslivet, industriutvikling og grønne arbeidsplasser. Samarbeidspartiene vil at innbyggerne i Finnmark skal beholde råderetten over og avkastning fra Finnmarkseiendommen. Utbytte fra Troms Kraft AS øremerkes tiltak i Troms, og selskapet skal ikke avhendes. Ved en oppløsning av tvangssammenslåingen skal hele eierskapet av Troms kraft AS gå tilbake til Troms fylke og kommunene i Troms, i tråd med den etablerte selskapsmodellen i holdingselskapet.

Samarbeidspartiene vil føre en økonomisk og sosialt bærekraftig politikk. Stortinget har endret inntektssystemet, slik at fylker med spredt bosetning kommer svært dårlig ut. En framskriving av inntektsrammene basert på dagens system viser at vi i perioden fram mot 2021 vil få ytterligere kutt. Dette kan få dramatisk betydning for tjenestetilbudet til folk i Troms og Finnmark, og vi vil arbeide for å få dette endret. Viktigheten av likeverdige tjenester og behovet for regionalt utviklingsarbeid vil øke fremover.

Samarbeidspartiene er opptatt av samarbeid mellom nye Troms og Finnmark fylkeskommune og Nordland fylkeskommune for å få økt gjennomslag nasjonalt for viktige satsinger for styrket utvikling i nord. Samarbeidet i Nordnorsk Råd må derfor videreføres og utvikles. Nordnorsk Råd utgjør en viktig felles stemme på politiske områder, og må utvikles videre for å styrke landsdelen.   

Troms og Finnmark fylkeskommune skal være en god arbeidsgiver. Partiene er opptatt av trygge og sikre arbeidsforhold for de ansatte i fylkeskommunen. I fylkeskommunen skal faste ansettelser være en hovedregel. Det er viktig for oss at vi ikke utvider muligheten til å benytte midlertidige ansettelser. Vi vil arbeide for å fjerne ufrivillig deltid i Troms og Finnmark fylkeskommune. Trepartssamarbeidet er en viktig del av den norske samfunnsmodellen. Vi vil prioritere en god dialog med arbeidstakerorganisasjonene. Samarbeidspartiene er opptatt av å jobbe for et trygt og seriøst arbeidsliv, og vil invitere partene i arbeidslivet til samarbeid om en modell for offentlige innkjøp og anbud i Troms og Finnmark.

Fylkeskommunen vil gjennom innkjøpsreglement legge vekt på fylkeskommunens mulighet til å benytte anskaffelser som et strategisk verktøy for å oppnå miljøpolitiske og samfunnsmessige mål. Samarbeidspartiene vil forsterke samfunnsansvar som fundament for fylkeskommunens innkjøpspolitikk, samt bidra til leverandørmuligheter i nord.

Vi vil jobbe aktivt for likestilling mellom kvinner og menn. Vi vil arbeide mot enhver form for rasisme og diskriminering. Flyktninger og innvandrere skal bli en del av det sosiale fellesskapet og arbeidslivet. Det skal være små økonomiske forskjeller mellom folk. Alle skal ha mulighet til å utvikle sine evner og leve gode og meningsfylte liv Troms og Finnmark.

Til toppen