Politisk plattform 2019 - 2023: Et sterkt nord

11 Forsvarsregionen

Troms- og Finnmark er det eneste fylket i Norge som grenser til tre land med ulikt utgangspunkt. Forsvaret skal forsvare Norge i krigstider, og er nødt til å ha lokalkunnskap om landområdene de skal forsvare.

11.1 Nasjonal sikkerhet og regionalt ansvar

Målet for forsvars- og sikkerhetspolitikken er å hevde norsk suverenitet, sikre nasjonale interesser, og medvirke til å sikre internasjonal stabilitet. Landets rike ressurser på kontinentalsokkelen og i havområdene stiller krav til forsvars- og sikkerhetspolitikken.

Nordområdene forblir Norges viktigste strategiske satsingsområde. Tilstedeværelse i nord vil derfor være av de viktigste nasjonale oppgavene for Forsvaret. Dette gjelder både for Hæren, Heimevernet, Luftforsvaret og Sjøforsvaret. Samarbeidspartiene er opptatt av å beholde og videreutvikle dagens basestruktur i nord for Forsvaret, og å bidra til styrkede næringsmessige muligheter i forsvarskommunene basert på denne tilstedeværelsen og den økte aktiviteten, i samarbeid med disse kommunene.

11.2 Vertsfylket

Rollen som Norges viktigste forsvarsfylke krever et velfungerende samarbeid mellom det militære og sivilsamfunnene. Derfor vil vi videreføre og forsterke samarbeidet mellom fylkeskommunen og forsvarskommunene, med henblikk på styrket beredskap, informasjonsdeling og koordinering.

Troms og Finnmark har lange tradisjoner som vertsfylker for den norske landmakten, og har en svært sentral posisjon både politisk, geografisk og strategisk i Nordområdene. Vi vil derfor jobbe for å flytte større deler av Forvarets virksomhet til det nye fylket, styrke sjø og landmakt spesielt, og gjøre det enklere og mer attraktivt for ansatte i forsvaret å bli fastboende.

11.3 Leverandørindustri

I Troms og Finnmark har militært personell fra allierte nasjoner i mange år fått øve, teste utstyr og materiell under særdeles krevende forhold i samarbeid med norske styrker. I samarbeid med forsvarskommunene vil vi legge til rette for at flere selskaper innen forsvarsindustrien etablerer virksomhet i forsvarskommunene, slik at de kan legge større deler av sine utviklingsenheter til disse områdene. 

Samarbeidspartiene vil:

  • Legge til rette for utvikling av lokale og regionale leverandører/ leverandørindustri med mål om økte leveranser til Forsvaret og våre allierte
  • Legge til rette for etablering av enheter knyttet til forsvarsindustrien i forsvarskommunene
  • Legge til rette for at flere selskaper som leverer til forsvarsindustrien kan etablere seg i fylket, slik at de kan legge større deler av sine utviklingsenheter hit.
Til toppen