Politisk plattform 2019 - 2023: Et sterkt nord

9 Helse

Samarbeidspartiene ønsker en god offentlig helsetjeneste med likeverdig tilgang på spesialisthelsetjenester over hele landet. Vi vil ha et offentlig helsevesen tilgjengelig for alle, hvor alle innbyggerne har et likeverdig helse- og omsorgstilbud, uavhengig av personlig økonomi, bosted, språk og kultur. Vi sier nei til privatisering av helsetjenester.

9.1 Folkehelse

Folkehelsearbeid må styrkes på alle forvaltningsnivå og i alle samfunnssektorer, gjennom samarbeid som forplikter, fordeler ansvar og stimulerer til handling. Vi må tørre å iverksette tiltak basert på erfaring og kunnskap ervervet gjennom forskning og utprøving.

Arbeid for både tradisjonelle og nye former for friluftsliv kan gi store effekter for folkehelsa både fysisk og psykisk. Det er i denne sammenheng viktig å ivareta tradisjonell bruk av naturen knyttet til fiske, jakt og andre ressurser. Samarbeidspartiene vil legge til rette for at kommunene kan drive aktivt folkehelsearbeid gjennom støtte til regionale friluftsråd og frisklivsentraler. Det er viktig å legge til rette for nærfriluftsliv der folk bor, som eksempelvis turstier, gapahuker og klopplegging.

9.2 Tannhelse

Samarbeidspartiene vil sikre den offentlige tannhelsetjenesten og et likeverdig og desentralisert tannhelsetilbud. God tannhelse er god folkehelse, og det er bedre å forebygge enn å reparere. Vi vil at en større del av folks tannlegeutgifter skal dekkes av folketrygden.

9.3 Regionalt helseperspektiv

I en landsdel med store avstander og spredt bebyggelse byr det på noen særskilte utfordringer knyttet til beredskap og responstid. Fylkeskommunenes rolle er å påvirke nasjonale myndigheter og tale innbyggernes sak overfor helseforetakene. Samarbeidspartiene godtar ikke at mangel på midler skal medføre et dårligere helsetilbud for innbyggerne i Finnmark og Troms.

Statlig underfinansiering har konsekvenser for behandlingstilbudet og akuttberedskapen. Kravene til responstid må sikre et forsvarlig akutt-tilbud. Samarbeidspartiene ønsker bedre samarbeid mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. Vi ønsker å ivareta Universitetssykehuset i Nord-Norge sin nøkkelrolle i å tilby likeverdig helsehjelp, forskning og utdanning. Samarbeidspartiene går imot sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset.

Samarbeidspartiene vil:

 • Prioritere folkehelsearbeid med fokus på fysisk aktivitet og kosthold
 • Støtte forskning på folkesykdommene som er utbredt i fylket
 • Støtte opp om etablering og utvikling av friluftsråd i alle regionene
 • Støtte opp om etablering og utviklingen av Frisklivssentraler i alle kommunene
 • Tilrettelegge for lavterskel infrastruktur i form av turstier og gang- og sykkelveier
 • Tilby enkel og gratis frokost til alle elever i videregående skole
 • Videreføre tildelingene til friluftsaktiviteter
 • Utarbeide tiltak i etterkant av den gjennomførte folkehelseundersøkelsen
 • Sikre et godt og desentralisert tannhelsetilbud i hele fylket
 • At tannhelse skal innarbeides i den totale helsetjenesten og finansieres av det offentlige
 • Ikke øke tannlegesatsene utover den generelle lønns- og prisstigningen
 • Bidra til å styrke samhandlingen mellom tannlegeutdanningen og UNN
Til toppen