Politisk plattform 2019 - 2023: Et sterkt nord

4 Klima og miljø

Klimaendringene er vår tids største utfordring. For å møte dem må vi satse offensivt på ny kunnskap, forskning og utvikling av fornybare og alternative energikilder. Samarbeidspartienes ambisjon er at Troms og Finnmark skal være et av landets fremste miljøfylker.

Vi skal utarbeide plan for utslippskutt for hele fylkeskommunens virksomhet basert på FNs bærekraftsmål, og i tråd med Paris-avtalen. Vi vil gjennomføre grønne innovative offentlige anskaffelser for å oppnå dette, med vekt på dialog og trepartssamarbeid. Ved anskaffelser skal fylkeskommunen være tydelig på miljøkrav, et trygt organisert arbeidsliv, bekjempelse av arbeidslivskriminalitet, samt lærlingekrav hos leverandører.

Vi vil også følge opp egen klima- og energistrategi og være pådriver for lokale klimaplaner. Vi vil videre gjennom blant annet klimapartnernettverket bidra til at kommuner, næringsliv og øvrige virksomheter i fylket jobber for at Troms og Finnmark gir sitt bidrag til oppnåelsen av Norges forpliktelser i tråd med Paris-avtalen.

Beredskap blir viktigere i fremtiden, ettersom vi får nye ruter for vare- og godstransport i det arktiske området. Nord-Norge og Svalbards rolle vil være sentrale, og beredskapen må styrkes både for å forebygge, og for at vi raskt skal greie å begrense skadevirkningene av eventuelle ulykker.

Et overordnet mål for energiforvaltningen i Troms og Finnmark er energieffektivisering, bærekraftig energiproduksjon og økt andel bruk av fornybar energi.                                                                   

Troms og Finnmark fylkeskommune skal ved lokale tiltak bidra til å oppnå de nasjonale klimamålsetningene om reduksjon i utslipp av klimaødeleggende gasser. Herunder ansees arbeidet gjennom klimapartnernettverket som svært viktig. Vi vil arbeide for økt forskning og utvikling av fornybare energikilder.

Samarbeidspartiene vil:

 • Bidra til styrket kapasitet på strøm, gjennom utøvelse av eierskap i kraftselskap, for å legge til rette for økt bruk av miljøvennlige energiløsninger for næringslivet
 • Bidra til å kartlegge og beskytte det biologiske mangfoldet i havet, og at nasjonale myndigheter benytter den sterke kompetansen i nord ved kartlegging av risikospørsmål knyttet til marine og arktiske økosystemer
 • Arbeide for å begrense forurensing på tvers av landegrensene, og bruke kompetansemiljø i fylket for å bidra til dette
 • Arbeide for økt forskning og utvikling av fornybare energikilder, og legge til rette for økt bruk av bioenergi som drivstoffkilde 
 • Stille miljø- og klimavennlige krav ved innkjøp og drift av fylkeskommunen
 • At alle nye fylkeskommunale bygg skal være passivhusstandard
 • Innfase lav- og nullutslippsteknologi i kommende anbud innen kollektivtransport
 • Lage en egen plan for klimakutt med mål for hele fylkeskommunens virksomhet basert på FNs bærekraftsmål, og i tråd med Paris-avtalen. Vi vil gjennomføre grønne innovative offentlige anskaffelser for å oppnå dette, med vekt på dialog og trepartssamarbeid
 • Utarbeide årlig klimaregnskap for fylkeskommunal virksomhet
 • Arbeide for byvekstavtaler og bypakker som gjør det mulig for flere å velge å gå, sykle eller å reise kollektivt
 • Tettere samhandling omkring miljø og klima med kommunene gjennom regionalt planforum
Til toppen