Politisk plattform 2019 - 2023: Et sterkt nord

10 Kultur og idrett

Troms og Finnmark blir et spennende kulturfylke, med et mangfold av festivaler, arrangementer og kulturaktører. Fra Márkomeannu i sør til Varangerfestivalen i nord-øst, får innbyggere og tilreisende oppleve kunst og kultur i verdensklasse. Vi vil opprettholde mangfoldet av festivaler og kulturopplevelser, samt legge til rette for nye aktører, prosjekter og arrangementer.

Vi mener at både unge og gamle skal få rom til å utfolde seg og få tilbud om gode kulturopplevelser, og vi vil derfor bevare viktige institusjoner som Ungdommens Kulturmønstring (UKM), den kulturelle skolesekken og den kulturelle spaserstokken, i tillegg til å stimulere og bidra til moderne og tilgjengelige museumstjenester.

Frivillige og organisasjonslivet er bærebjelken i det norske idretts- og kulturlivet.

Både Finnmark og Troms har lange, stolte tradisjoner innenfor en rekke idrettsgrener. Vi vil løfte idretten, styrke det profesjonelle, bygge opp om frivilligheten, styrke rekrutteringen og gjøre idrett og kultur tilgjengelig for alle.

Samarbeidspartiene vil:

  • Styrke Ungdommens Kulturmønstring (UKM), den kulturelle skolesekken og den kulturelle spaserstokken
  • Arbeide for å opprettholde, utvikle og videreutvikle festivaler i Troms og Finnmark
  • I samarbeid med kommunene videreutvikle bibliotekene
  • Styrke og videreutvikle de store kulturelle motorene i regionene som Festspillene i Nord Norge, Hålogaland Teater, Arktisk Filharmoni, Dansearena Nord, Det Samiske Nasjonalteateret Beaivvás, Riddu Riđđu og Samisk påskefestival, Scene Finnmark og Kultur i Troms
  • Styrke museene og legge til rette for forskning og formidling av kulturarven vår, og formidling av den nordnorske krigshistorien må styrkes
  • Støtte og videreutvikle verdensarvsentrene i fylket
  • Videreføre arbeidet med Bååtstede (flytte hjem samiske kulturminner)
  • Arbeide for å få realisert samisk kunst og kulturmuseum i Karasjok og det samiske nasjonalteatret Beaivvas i Kautokeino
  • I samarbeid med mangfoldet av kunst- og kulturarbeidere og –formidlere, og sammen med ansvarlige for oppfølging på området, bidra til gode betingelser, høy kvalitet og god formidling av kunst og kultur i fylket
  • At fylkeskommunen skal være en god samarbeidspartner ved bygging, renovering og modernisering av kulturbygg, anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet
Til toppen