Politisk plattform 2019 - 2023: Et sterkt nord

12 Nordområdene

Nordområdene er det viktigste strategiske satsingsområde for hele det politiske Norge. Det samarbeides godt på tvers av landegrensene. Nordkalottsamarbeidet har over lang tid vært en viktig samarbeidsarena for utvikling i nord, og samarbeidspartiene vil utvikle dette samarbeidet videre. Den viktigste ressursen i de norske nordområdene er folkene som bor her, og som i generasjoner har utviklet samarbeid på tvers av landegrensene mellom Norge, Sverige, Finland og Russland. Det finnes spennende samarbeidsmuligheter også gjennom å se mot vest, noe samarbeidspartiene ønsker å ha et større fokus på.

Samarbeidspartiene skal sette dagsorden for nordområdepolitikken og ta en politisk lederrolle i utviklingen av det urbane arktiske området. Svalbard og Longyearbyen lokalstyre har en naturlig plass som samarbeidspartner i Troms og Finnmark fylkeskommunes strategiske arbeid i Arktis. Samarbeidspartiene vil sikre det formelle samarbeidet med Longyearbyen lokalstyre.

Den nasjonale nordområdepolitikken trenger et paradigmeskifte. Vi kan ikke lengre tenke «nord sett fra sør», men må tenke «nord sett fra nord». I Troms og Finnmark finnes viktige organisasjoner og kunnskapsmiljø som på sine områder tar en viktig rolle internasjonalt i utviklingen av vårt Arktis. Samarbeidspartiene ønsker å knytte ulike miljøer tettere sammen og å ta en lederrolle i Arktis, gjennom å videreutvikle prosjektet "Urban Arctic". Det regionale perspektivet i utviklingen av den internasjonale arktiske politikken må styrkes.

Nordområdene skal ikke bare være en råvareeksportør, men verdiskaper og kunnskapsleverandør. Vi vil jobbe for at aktivitet i nord også skal gi klare ringvirkninger til nord. Klimaendringene er den største utfordringen menneskeheten står overfor. Dette vil merkes sterkest i de arktiske områdene. Det er derfor viktig å finne en god balanse mellom vekst og vern i nord.

Tromsø spiller en viktig rolle som den arktiske hovedstaden, Vadsø gjennom overføringen av sekretariat for regionalt nordområdeforum, og Kirkenes gjennom sin rolle som vertskap for Barenssekretariatet. Troms og Finnmark skal utnytte de mulighetene vår status som arktisk region gir oss. Samarbeidspartiene ønsker å bidra til utvikling av konferansen Arctic Frontiers. Samarbeidspartiene anerkjenner og støtter opp om den viktige rollen aktører som blant annet Festspillene i Nord-Norge, Riddu Riddu og Tromsø internasjonale filmfestival tar i utviklingen av folk-til-folk samarbeidet over landegrensene i Nordområdene.

Isfri nordøstpassasje og endring i fiskens vandringsmønster vil gi muligheter knyttet til Nordområdene. Det må stilles strenge miljø- og sikkerhetsmessige krav til aktivitet knyttet til blå vekst, skipstrafikk og andre relevante felt.

Det er viktig å videreføre og utvikle relasjonen til våre naboer i Barentsregionen. Samarbeidspartiene skal være med på å sette dagsorden i Nordområdene gjennom å skape kunnskap, aktivitet, økt verdiskaping og økt tilstedeværelse i nord. Vårt regionale forhold til Russland må fortsatt baseres på tydelighet, dialog og forutsigbarhet. Det regionale og lokale forholdet mellom folk vil bli viktigere enn før, og dette skal vi bidra til å fremme og videreutvikle.

For å kunne utvikle samarbeidet i Nordområdene er det avgjørende å ha gode kommunikasjonsmuligheter og infrastruktur. Vi vil følge opp arbeidet med Joint Barents Transportplan. De samarbeidende partiene vil videreutvikle det internasjonale arbeidet som har vært både i Troms og i Finnmark.

Samarbeidspartiene vil:

  • Videreføre de internasjonale samarbeidene til Troms fylkeskommune og Finnmark Fylkeskommune, herunder folk-til-folk samarbeidet
  • Videreføre arbeidet med internasjonale programmene som har vært i Troms fylkeskommune og Finnmark Fylkeskommune
  • Ta en aktiv rolle i utformingen av den norske nordområdepolitikken
  • Jobbe for at den norske nordområdepolitikken baserer seg på paradigmet «nord sett fra nord»
  • Videreutvikle Barentsekretariatet som verktøy for Barentsamarbeidet
  • Sikre at Pasvik folkehøyskole kan videreføre sitt viktige arbeid blant ungdom i Barentsregionen
Til toppen