Politisk plattform 2019 - 2023: Et sterkt nord

3 Tre stammers møte – det norske, samiske og kvenske

Vårt felleskap og vår felles kulturarv er rik og mangfoldig. Vårt urfolk og våre nasjonale minoriteter, skal alle kunne ta vare på og utvikle sine språk, sin kultur, samt nærings- og samfunnsliv. Kultur og identitet skal gjenspeiles i livene vi lever i nord. Fylkeskommunen får gjennom regionreformen ansvar for forvaltningen av tilskuddsmidlene til kvensk/norskfinsk kultur.

Samarbeidspartene er opptatt av å synliggjøre det samiske og det kvenske med stolthet og som viktige identitetsbyggere. Både Troms og Finnmark er bygd på «de tre stammers møte», og det er av betydning at politikken som føres i regionen skal ivareta og videreføre verdiene basert på vår historie, tradisjonell kunnskap og vårt flerkulturelle særpreg.

Vi vil at fylkeskommunen skal være i førersetet for å styrke det samiske og det kvenske, herunder språk, kultur og levesett. Vi skal arbeide opp mot nasjonale myndigheter for å få flere verktøy og midler til dette arbeidet.

Samarbeidspartiene vil styrke og videreutvikle fylkeskommunens samarbeid med den samiske og kvenske befolkningen, samiske og kvenske organisasjoner og Sametinget. Vi ønsker å løfte samisk og kvensk språk og kultur inn som en naturlig del av den helhetlige samfunns - og næringsutviklingen i hele landsdelen.

Samarbeidspartiene mener «de tre stammers møte» har en unik historie, og har dermed et stort potensial til å utløse ny verdiskaping ved merkevarebygging innen blant annet språk, kultur, fiske, landbruk, reindrift, reiseliv og matproduksjon. Samarbeidspartiene anser det som viktig at tradisjonell kunnskap og tradisjoner må ivaretas i dette arbeidet. Videre ser samarbeidspartiene det som viktig at vi får på plass en regional plan for reindrift, med mål om et godt samarbeid mellom reindriften og øvrige samfunnsinteresser.

Samarbeidspartiene vil:

  • Styrke og videreutvikle samiske og kvensk språk og kultur
  • Styrke de samiske og kvenske festivalene i regionen
  • Arbeide for at flere grunnskoler og videregående skoler i Troms og Finnmark skal kunne tilby samisk
  • Vurdere ordninger der elever med samisk språkopplæring samles, herunder forsøksordning av samiskspråklig sommerskole for elever i den videregående skolen
  • Bidra til å utvikle Sámi Mánáid Teahter (Samisk barneteater) til å bli en nasjonal institusjon, samt støtte etablering av et statlig finansiert kventeater
  • Styrke og videreutvikle samarbeidet med Sametinget, den samiske og den kvenske befolkningen, samt organisasjoner
  • Følge opp plan for kvensk språk og kultur i Troms og Finnmark fylkeskommune
Til toppen