Politisk plattform 2019 - 2023: Et sterkt nord

5 Ungdom og medvirkning

Troms og Finnmark er et fylke med store muligheter for ungdom. Ungdommen er framtida, og må inviteres med for å forme sin egen framtid i det nye fylket. Samarbeidspartiene vil arbeide for at hver enkelt av våre unge opplever mestring og å lykkes i sitt liv. Elever som bor på hybel må vies særlig oppmerksomhet.

Samarbeidspartiene er opptatt av å styrke ungdommens demokratiske medvirkning, og vi vil videreføre og videreutvikle ungdomssatsingen etter modell av Ung i Troms. Samarbeidspartiene er opptatt av at demokratiforståelse må starte tidlig, og vil bidra til samhandling med ungdomsrådene i kommunene. Samarbeidspartiene skal legge til rette for at ungdom blir tatt med på beslutningsprosessene.

Samarbeidspartiene vil:

  • Videreføre ordningen med mobbeombud og elev- og lærlingeombud
  • Invitere kommunene til et prosjekt mot mobbing i grunnskolene og i videregående opplæring
  • Styrke samarbeidet med vertskommunene for å sikre en god skolehelsetjeneste
  • Styrke rådgivingstjenesten i den videregående opplæringen, og samarbeidet med kommunene om rådgivingstjenesten i grunnskolen 
  • Arbeide for at borteboere i aldersgruppen 15-19 år sikres et godt tilbud ved hjelp av elevhybler eller vertsfamilier
  • Arbeide for et godt kollektivtilbud og gunstige ungdomspriser, samt arbeide for at reiseruter gir flest mulig borteboere muligheten til å reise hjem i helgene. Skoleungdom bør få samme reisebetingelser i fylket, uavhengig av bo- og studiested
  • Videreføre og videreutvikle ungdommens fylkesting som møteplass mellom ungdom og politikere, der ungdom skal få mulighet til å sette dagsorden for sin egen framtid
  • Ha en målsetting om at alle elever i Troms og Finnmark skal få erfaring fra elevbedrift og ungdomsbedrift i løpet av grunnskolen og den videregående skolen
Til toppen