Tidslinje over hendelser i oppdelingsprosessen

Her får du en oversikt over viktige datoer og hendelser i prosessen med oppdeling av Troms og Finnmark fylkeskommune.

Lover å arbeide for oppdeling

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo i fylkestingssalen på fylkeshuset i Tromsø. - Klikk for stort bilde Ved kommune- og fylkestingsvalget i 2019 fikk Arbeiderpartiet (Ap), Senterpartiet (Sp) og Sosialistisk Venstreparti (SV) flertall i Troms og Finnmark fylkesting. 

Da fylkestinget hadde møte i mars 2020, holdt ny fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) sin tiltredelseserklæring. Der lovte han at fylkesrådet ville jobbe for oppdeling av den nye fylkeskommunen: 

– Vi vil gjøre vårt for at oppdelingen skal skje. Derfor har vi en sak til behandling, sa Mo.

10.03.2020

Fylkestinget vedtar å søke om oppdeling

Avstemning i fylkestingssalen i Tromsø. - Klikk for stort bilde Saken Bjørn Inge Mo viste til, var sak 10/20 - Søknad om å dele opp Troms og Finnmark fylkeskommune etter inndelingsloven. Det ble gjort følgende vedtak:

«Fylkestinget i Troms og Finnmark ber fylkesrådet om å forberede en sak om søknad om å dele opp Troms og Finnmark fylkeskommune etter inndelingsloven.»

12.03.2020

Fylkesrådet gjør vedtak om søknad

Fylkesrådets medlemmer Karin Eriksen, Kristina Hansen, Bjørn Inge Mo, Bjarne Rohde og Anne Toril Eriksen Balto. - Klikk for stort bildeI et møte 23. juni gjør fylkesrådet følgende vedtak i sak 181/20 Søknad om å dele opp Troms og Finnmark fylkeskommune

«Fylkesrådet i Troms og Finnmark ber Kommunal og moderniseringsministeren i henhold til lovens §8 om å følge fylkestingets vedtak i sak 10/20 om å dele opp Troms og Finnmark fylkeskommune etter inndelingsloven.»

23.06.2020

Søknad om oppdeling til KMD

Den 14. august mottar Kommunal- og
moderniserings-
departementet (KMD) en søknad fra Troms og Finnmark fylkeskommune om å dele opp fylkeskommunen. I brevet vises det til vedtakene gjort i fylkesrådet 23. juni og i fylkestinget 12. mars.

Les brevet her. (PDF, 204 kB)

14.08.2020

Starter forberedelsene til oppløsning

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo foran fylkeshuset i Tromsø. - Klikk for stort bilde Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) ber fylkesdirektøren om å utrede en mest mulig smertefri oppdeling av Troms og Finnmark fylkeskommune. Fylkesdirektøren får frist på å ferdigstille sitt notat innen 16. februar.

– Jeg har bedt fylkesdirektøren om et notat som drøfter hvilke interne sammenslåingsprosesser vi skal fryse inntil beslutningen om reversering er tatt i Stortinget, og en utredning på hvordan vi skal forberede organisasjonen på å drifte den kommende tiden med tanke på at oppløsningen skal gå enklest mulig for seg, sa Mo.

29.01.2021

Setter i gang forprosjekt for oppdeling

Fylkesrådets fem medlemmer: Anne Toril Eriksen Balto, Karin Eriksen, Bjørn Inge Mo, Bjarne Rohde og Kristina Hansen. - Klikk for stort bildeFylkesdirektørens utredning, som ble levert i februar, blir behandlet i fylkesrådets møte 15. mars. Samme dag vedtar fylkesrådet at fylkesdirektøren skal sette i gang et forprosjekt om oppdelinga. Forprosjektet skal ha som mål å avklare og planlegge nødvendige praktiske sider ved oppdelinga.

Prosjektets oppstartsdato settes til 15. mai og avslutning til 1. september. 

15.03.2021

Ber Stortinget sette i gang oppdeling snarest

Under fylkestingets junimøte blir følgende vedtak gjort (sak 68/21):

«Troms og Finnmark fylkesting ber Stortinget snarest igangsette oppdeling av Troms og Finnmark fylkeskommune, jf fylkestingets vedtak i sak 10/20.»

Les mer om behandlingen av saken under fylkestingsmøtet 17. juni her.

17.06.2021

Prosjekt fylkesoppdeling leverte sin rapport

Fylkesdirektøren leverer rapporten som fylkesrådet bestilte for å se på hvordan man kan starte arbeidet med å gjenopprette Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune.

– Jeg skal nå lese og sette meg inn i fylkesdirektørens utredning. Med denne i hende, kan vi nå starte en neste prosess med en saksutredning og berede grunnen for en politisk prosess innad i fylkesrådet og opp mot fylkesordfører og fylkestinget, sa fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (bildet).

13.09.2021

Hurdalsplattformen legges frem

Den nye Ap/Sp-regjeringen legger frem sin politiske plattform, Hurdalsplattformen. Der heter det:

«Den innsendte søknaden fra Troms og Finnmark om oppløsning skal innvilges, og det skal i løpet av 2021 settes i gang en prosess for å gjenopprette Akershus, Buskerud og Østfold basert på en søknad fra fylkestinget i Viken.»

13.10.2021

Mo orienterer fylkestinget om prosessen

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo på talerstolen i fylkestingssalen i Vadsø under fylkestingets oktobermøte. - Klikk for stort bilde Fylkesrådslederen orienterer fylkestinget om arbeidet videre rundt oppdelinga av Troms og Finnmark fylkeskommune. Han fortalte at han ville ha på plass egne, administrative organisasjoner for henholdsvis Troms og Finnmark.

– Fylkesrådet vil rapportere om framdriften i dette arbeidet i hvert fylkesting fram mot oppdeling. Det vil være hensiktsmessig i denne sammenheng at fylkestinget organiserer seg på en måte som kan følge opp disse prosjektene, uttalte Mo.

19.10.2021

Svar fra statsråden

28. oktober mottok TFFK brev fra kommunal- og moderniseringsminister Bjørn Arild Gram om oppdeling av fylkeskommunen. I brevet fra statsråden står det blant annet: 

«Som kjent vil regjeringen legge til rette for deling av tvangssammenslåtte fylkeskommuner og kommuner, som sender søknad etter vedtak i henholdsvis fylkesting eller kommunestyre. Det fremgår av regjeringserklæringen at regjeringen vil sende en sak til Stortinget med forslag om å innvilge den innsendte søknaden fra fylkestinget i Troms og Finnmark.»

Les brevet her. (PDF, 169 kB)

28.10.2021

Vedum til Vadsø

Det sitter mange mennesker rundt et møtebord, i fokus ser vi to menn som sitter ovenfor hverandre i samtale. - Klikk for stort bilde Landets nye finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) kommer til Vadsø for møte med blant andre fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap). I løpet av møtet ble oppdeling av Troms og Finnmark diskutert, i tillegg til konkrete politikkutfordringer. Det blir uttrykt fra administrasjonen at de ansatte er klare og motiverte for oppdelinga.

02.11.2021

Tidsplan for mulig oppdeling

Regjeringen sender ut et brev hvor de opplyser at fylkeskommuner som ønsker å søke om deling,
må sende en søknad til KMD innen 1. mars 2022. Videre opplyses det at 1. januar 2024 er det tidligst mulige og beste tidspunktet for ikrafttredelse av de nye kommunene og fylkeskommunene.

12.11.2021

Vil starte oppdelinga

Fylkesrådet holder møte 25. november og vedtar her å be fylkestinget om å starte oppdelingsprosessen.

I fylkesrådsleder Mos innstilling vises det til at det kan bli lenge for de ansatte å stå i en omstillingssituasjon når den formelle oppdelinga først vil kunne skje 1. januar 2024. ­For å lette de ansattes situasjon og skape forutsigbare beslutningsprosesser i oppdelingsperioden foreslås det blant annet et funksjonelt skille av administrasjonen øst/vest.

Fylkestinget skal behandle saken i sitt desembermøte.

25.11.2021

Mo møter statsråd Gram

Fem mennesker står oppstilt for bilde, de har på seg pent kontortøy. De smiler. De er inne i kontorlokaler. - Klikk for stort bilde Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) med følge møter kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram i KMD i Oslo. Ifølge Mo gikk de gjennom viktige punkter som de tvangssammenslåtte fylkeskommunene må levere en utredning på. 

– Møtet gikk veldig bra, sa fylkesrådslederen etter møtet.

Delegasjonen fra Troms og Finnmark fylkeskommune fikk også orientert statsråd Gram om den politiske og den administrative prosessen med oppdeling.

03.12.2021

Vedtok oppstart av oppdeling

Fylkesordfører Tarjei Jensen Bech avslutter behandlinga av saken om oppstart av oppdelinga her.  - Klikk for stort bildeDen 15. desember vedtar Troms og Finnmark fylkesting å starte oppdelingen av TFFK. Det innebærer blant annet et funksjonelt skille av administrasjonen øst/vest, slik fylkesrådet innstilte på. 

Les nyhetssak om vedtaket her  

Les alle dokumenter til sak 93/21 om politisk beslutningsprosess og oppstart av oppdelingen av Troms og Finnmark fylkeskommune her

15.12.2021

Behandlet sak om oppstart

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo ved fylkeshuset i Tromsø. - Klikk for stort bildeFylkesrådet behandlet i sitt møte 21. desember sak 323/21 Oppstart prosjekt oppdeling av Troms og Finnmark fylkeskommune. Blant annet ble det vedtatt at fylkesrådet gjør om den tidligere stillingen som assisterende fylkesdirektør og divisjonsdirektør plan og økonomi til fylkesdirektør øst. Stillingen fylkesdirektør ble vedtatt gjort om til fylkesdirektør vest.

Les hele vedtaket i sak 323/21 her (PDF, 135 kB)

21.12.2021

Utredning om fylkesoppdeling er klar

Et kartomriss av det geografiske området Troms og Finnmark med en rød strek der hvor den gamle fylkesgrensa gikk tidligere.  - Klikk for stort bildeDen 26. januar melder fylkesrådet at de er klar med sin utredning om bakgrunnen for, og konsekvenser av, en oppdeling.

Regjeringen har bedt om en slik utredning før Stortinget skal ta en endelig beslutning i saken om oppdeling. 

Utredningen skal legges frem på et ekstraordinært fylkesting 25. februar. 

Les mer om utredningen i denne saken

26.01.2022

Vedtok utredning om oppdeling

Avstemning i fylkestingssalen i Vadsø.  - Klikk for stort bildeUnder et ekstraordinært fylkesting ble utredningen om oppdelingen av Troms og Finnmark fylkeskommune vedtatt. Utredningen sendes til Kommunal- og distriktsdepartementet for videre behandling.

Les mer om vedtaket her

25.02.2022

Regjeringen foreslår deling av Troms og Finnmark

Troms fylkeskommunes tidligere fylkesvåpen til venstre og Finnmark fylkeskommunes tidligere fylkesvåpen til høyre med en rød skrå strek imellom som illustrerer at TFFK går mot deling. - Klikk for stort bilde 

Den 12. mai 2022 foreslår Støre-regjeringen å dele opp Troms og Finnmark fylkeskommune. Nå er det opp til Stortinget å ta en beslutning i saken.

– Om Stortinget fatter vedtak om deling før sommeren, ligger alt til rette for at de nye fylkene kan settes i verk fra 1.1.2024, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i en pressemelding på regjeringens nettsider.

12.05.2022

Stortinget vedtok oppdeling

Med 74 mot 23 stemmer vedtok Stortinget offisielt den 14. juni 2022 at Troms og Finnmark fylkeskommune skal deles.

Vedtaket trår i kraft 1. januar 2024.

Les alt om Stortingets behandling av saken her   

14.06.2022

Delingsforskriften er klar

Forskriften setter flere premisser for hvordan oppdelingen av Troms og Finnmark fylkeskommune skal foregå. Nå som delingsforskriften er klar kan det videre arbeidet fortsette.

Les hele forskriften (PDF, 182 kB)

04.10.2022
Til toppen