Utredning og tidsplan

Troms og Finnmark fylkeskommune (TFFK) har sendt en søknad og en utredning om oppdeling av fylkeskommunen. Innen sommeren 2022 skal Stortinget fatte sitt vedtak.

Troms og Finnmark fylkeskommune har sendt søknad om oppdeling av Troms og Finnmark fylkeskommune jamfør fylkestingets vedtak i sak 10/20 som ble behandlet i fylkestingets samling 10.-13. mars 2020. I vedtaket heter det:

«Fylkestinget i Troms og Finnmark ber fylkesrådet om å forberede en sak om søknad om å dele opp Troms og Finnmark fylkeskommune etter inndelingsloven.»

Fylkestinget gjorde videre følgende vedtak i sak 68/21 under fylkestingets samling 15.-18. juni 2021:

«Troms og Finnmark fylkesting ber Stortinget snarest igangsette oppdeling av Troms og Finnmark fylkeskommune, jf. fylkestingets vedtak i sak 10/20.»

Utredning

Kommunal- og distriktsministeren ba i et brev 12. november 2021 om at fylkeskommunen underbygger søknaden med en utredning. Utredningens formål er å beskrive hvorfor det søkes om deling og hvilke konsekvenser en deling vil få for tilbud og utvikling av tjenester til innbyggerne, samfunnsutviklingen, myndighetsutøvelse og (lokal)demokratiet. I tillegg har utredningen en faktadel om regionen og organisasjonen.

Den 26. januar 2022 kunngjorde fylkesrådet i Troms og Finnmark at deres utredning var klar. Utredningen ble behandlet og vedtatt i et ekstraordinært fylkesting 25. februar 2022.

Her kan du lese utredningen

Tidsplan

  • Innen 1. mars 2022: Frist for tvangssammenslåtte fylkeskommuner til å utrede og sende en søknad om deling til kommunal- og distriktsdepartementet (tidligere kommunal- og moderniseringsdepartementet)
  • Innen sommeren 2022: Stortinget må ha fattet vedtak om endret fylkesinndeling innen sommeren 2022 for å rekke ikrafttredelse til 1. januar 2024
  • Høsten 2023: Nye fylkesting velges ved det ordinære kommunestyre- og fylkestingsvalget
  • 1. januar 2024: Tidspunkt for ikrafttredelse av ny fylkeskommune

(Kilde for tidsplan: Brev fra kommunal- og distriktsministeren til tvangssammenslåtte fylkeskommuner 12. november 2021).

Til toppen