Mandat for trafikksikkerhetsutvalget i Troms og Finnmark fylkeskommune

4 Oppgaver

Trafikksikkerhetsutvalget skal samordne offentlig og frivillig trafikksikkerhetsarbeid i Troms og Finnmark. Bakgrunnen for dette bør være en egen fylkeskommunal plan for fylkets trafikksikkerhetsarbeid. Planen bør følge regional transportplan og ivareta fylkets potensiale for risikoreduksjon i trafikken jf målene i nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei.

Utvalget kan få seg forelagt planer som har betydning for trafikksikkerheten i fylket. Dette kan være kommuneplaner, reguleringsplaner, planer etter vegloven, undervisningsplaner og andre planer hvor trafikksikkerheten er særlig viktig.

I samsvar med gjeldende instruks for forvaltning av fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler forvalter trafikksikkerhetsutvalget årlige bevilgninger til trafikksikkerhetstiltak på vegne av fylkeskommunen. Trafikksikkerhetsutvalget skal også forvalte resterende midler til drift, tiltak og samarbeidsprosjekter gjennom året. Omfanget av midler vedtas i Økonomiplanen hvert år.

Trafikksikkerhetsutvalget skal holde seg orientert om og gi uttalelse til:

 • Trafikkulykkessituasjonen i fylket.
 • Kontroll og opplæringsvirksomhet i trafikken.
 • Kjøretøybruk og forskrifter.
 • Ulykkessituasjonen for ATV og snøscooter.
 • Informasjonstiltak for å bedre trafikksikkerheten.
 • Vedlikehold og utbygging med betydning for trafikksikkerheten, herunder avkjørselspolitikk, utbygging av gang- og sykkelveier, trafikkreguleringer og andre saker utvalget ønsker å ta opp.

Trafikksikkerhetsutvalget skal:

 • Stimulere og støtte det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet. En viktig del av dette er å bidra til at kommunene utvikler kommunale trafikksikkerhetsplaner.
 • Stimulere og støtte det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet.
 • Bidra til internasjonalt samarbeid om trafikksikkerhet med våre tre naboland.
 • Initiere utredninger og risikoreduserende tiltak for å motvirke negativ utvikling av antall drepte og hardt skadde i vegtrafikkulykker og ulykker med snøscooter og ATV.
 • Ta opp saker som for øvrig anses å være av betydning for trafikksikkerheten.
Til toppen