Mandat for trafikksikkerhetsutvalget i Troms og Finnmark fylkeskommune

2 Sammensetting

Trafikksikkerhetsutvalget i Troms og Finnmark skal bestå av 3 faste medlemmer med varamedlemmer. Leder av trafikksikkerhetsutvalget og to medlemmer, samt varamedlemmer, utnevnes av fylkestinget.

Konsultative medlemmer for etater og aktører som arbeider med trafikksikkerhet oppnevnes av trafikksikkerhetsutvalget. Konsultative medlemmer har ikke stemmerett.

Sekretariat for utvalget ledes av Samferdselsdivisjonen, Troms og Finnmark fylke.

Til toppen