Reglement for Ungdommens fylkesråd i Troms og Finnmark

§ 3 Innstilling og valg

Fylkestinget i Troms og Finnmark velger selv 9 medlemmer og 5 varamedlemmer til Ungdommens fylkesråd i Troms og Finnmark, basert på et helhetlig forslag fra Ungdommens fylkesting.

Ungdomsorganisasjonene i Troms og Finnmark har også forslagsrett, disse må foreligge før Ungdommens fylkesting avgir sitt forslag. Valgperioden er to år, og medlemmene skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år.

Rådet velger selv leder og nestleder.

Til toppen