Reglement for Ungdommens fylkesråd i Troms og Finnmark

§ 6 Møtevirksomhet

Møter skal holdes etter oppsatt plan samordnet med dato for samlinger i fylkestinget.

Ungdommens fylkesråd er et fylkeskommunalt organ og følger kommunelovens bestemmer om møter og saksbehandling.

Ungdommens fylkesråds leder, eller det medlemmet rådet utpeker, har møte og talerett i fylkestinget i saker som angår ungdom.

Møtene holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av kommuneloven §11-5.

Minst halvparten av medlemmene må være tilstede for at møtet i Ungdommens fylkesråd skal være vedtaksfør jf. Kommuneloven §11-9.

Alle møter og arrangement i ungdomsrådenes regi skal være rus- og tobakksfri.

Til toppen