Fylkesrådet bevilger 5 millioner til næringsutviklingsprosjekt i Lavangen

Troms og Finnmark fylkeskommune har siden høsten 2021 samarbeidet tett med Lavangen kommune for å finne tiltak som kan bidra til vekst og positiv samfunnsutvikling i kommunen. Nå bevilger fylkesrådet 5 millioner kroner til et nytt næringsutviklingsprosjekt.

Lavangen kommune har store samfunnsmessige utfordringer. Kommunen opplever kraftig nedgang i innbyggertall og i andel sysselsatte. I en samfunnsmessig konsekvensanalyse peker fylkeskommunen på svak kommuneøkonomi og en ensidig næringsstruktur som viktige årsaker. Kommunen ble rangert på siste plass i NHOs «Kommune-NM» i 2022.

Fylkesrådet i Troms og Finnmark anbefalte omstillingsstatus for Lavangen på det nasjonale omstillingsprogrammet i 2022 under forutsetning om nasjonal medfinansiering. Dette ble imidlertid ikke innvilget over statsbudsjettet.

I etterkant har kommunen og fylkeskommunen utarbeidet et omfattende treårig næringsutviklingsprosjekt i samarbeid med Proneo. Prosjektet er innrettet slik at det kan implementeres i et statlig omstillingsprogram, dersom dette skulle komme på plass for Lavangen i framtiden.

– Fylkesrådet vektlegger viktigheten av å bistå en kommune med store utfordringer og som ideelt sett burde vært inkludert i et statlig omstillingsprogram. Dette prosjektet vil ikke alene snu situasjonen i Lavangen, men det kan være en byggestein i et langsiktig arbeid med fokus på involvering av lokalt næringsliv, styrket utviklingsevne, utvikle en næringsvennlig kommune og at innbyggerne og unge opplever stedet som attraktivt, sier fylkesråd for næring, plan og miljø Karin Eriksen (Sp).

Til toppen