Rekordhøy investering i fylkesveinettet i 2022

Aldri før har det blitt brukt mer penger på fylkesveiene i Troms enn i 2022.

Bildet viser en tunnel med effektbelysning i Norgesflagg. - Klikk for stort bildeOppgraderingen av Ibestadtunnelen var blant de store prosjektene som samferdselsetaten har ferdigstilt i 2022. Sophia-Charlotte Hahn / TFFK

I fjoråret har samferdselsetaten i Troms og Finnmark fylkeskommune investert 1016 millioner kroner i fylkesveinettet. Denne summen omfatter blant annet midler til tunnelprosjekter, rassikring og fornying av bruer.

Rehabiliteringen av Ibestadtunnelen og av Maursund- og Kågentunnelen er blant de største prosjektene som fylkeskommunen har gjennomført i 2022. Tunnelene er blitt oppgradert i henhold til tunnelsikkerhetsforskriften som skal sørge for et tilfredsstillende sikkerhetsnivå for trafikanter.

På rassikringssiden er det blitt installert og tatt i bruk et skredkontrollanlegg med ti skredtårn langs fylkesveien i Grøtfjorden. Når skredfaren øker, stenges veien i cirka en halv time og kontrollert skred utløses. Gjennom hyppige nedsprenginger blir skredene små, veien tryggere for befolkningen og behovet for å rydde skredmasser på veien minimalt.

Fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen, står på en bru foran en innkjørsel til en tunnel. - Klikk for stort bildeFylkesråd for samferdsel Agnete Masternes Hanssen (Ap). Troms og Finnmark fylkeskommune

– Det er veldig gledelig at fylkeskommunen kan bidra til å bygge infrastruktur for samfunnsutvikling i hele fylket. Det å sørge for trygge veier og god framkommelighet i hele Troms er en hovedprioritet for fylkeskommunen, konstater fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen (Ap).

Et løft for fylkesveiene og et løfte til befolkningen

Fylkesveinettet i Troms står overfor en rekke utfordringer, først og fremst fordi trafikken medfører slitasje på veiene. Gjennom prosjektet «Fylkesveiløftet» gjennomføres det blant annet forsterkning av veikropp, dreneringstiltak og dekkelegging. Totalt 1.100 kilometer vei, rundt en tredjedel av hele fylkesveinettet, skal utbedres i prosjektet.

I 2022 har vi oppgradert strekningene fv. 862 fra Botnhamn til Stønnesbotn, fv. 863 fra Skulgam til Hessfjord, fv. 7936 fra Birtavarre til Kåfjorddalen, fv. 7948 fra Storslett til Kildal og fv. 8290 fra grensen mot Nordland til Grov. Dette er starten på et betydelig løft for fylkesveiene i Troms.

I årets første kontraktsrunde har Troms og Finnmark fylkeskommune lyst ut tre veikontrakter med forsterkningsarbeider.

Fylkesveiløftet kommer med store forbedringer for både innbyggere og næringslivet, sier fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen (Ap). Løftet sørger for at fylkesveiene er tilrettelagt for samfunnets forventninger om framkommelighet, optimisme og utvikling av vår region.

Til toppen